Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ

 • РЪКОВОДСТВО

  Длъжност

  ЛИЦЕ ЗАЕМАЩО ПУБЛИЧНА ДЛЪЖНОСТ

  чл.35 ал.1 т.1

  чл.35 ал.1 т.2

  Заместник кмет

  Галина Милкова Георгиева - Маринова

  2019

   

  Заместник кмет

  Ердинч Ахмедов Хасанов 

  2019

   

  Секретар

  Нели Стоянова Добрева 

  2019

  встъпителна

  Read More
 • ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

  Длъжност

  ЛИЦЕ ЗАЕМАЩО ПУБЛИЧНА ДЛЪЖНОСТ

  чл.35 ал.1 т.1

  чл.35 ал.1 т.2

  Главен архитект

  арх. Илин Любомиров Солаков

  2019

   

  Read More
 • Звено за вътрешен одит

  Длъжност

  Име 

  чл.35 ал.1 т.1

  чл.35 ал.1 т.2

  Главен вътрешен одитор

  Даринка Неделчева Илиева

  2019

  встъпителна

  Старши вътрешен одитор

   

   

   

  Read More
 • ДИРЕКЦИЯ "ПРАВНО НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"

  Длъжност

  Име

  чл.35 ал.1 т.1

  чл.35 ал.1 т.2

  чл.35 ал.1 т.4

  Директор дирекция

  Хубан Евгениев Соколов

  2019

  встъпителна

  Read More
 • Главен юрисконсулт

  Длъжност

  Име

  чл.35 ал.1 т.1

  чл.35 ал.1 т.2

  чл.35 ал.1 т.4

  Главен юрисконсулт

  Сабри Велиев Дурльов

  2019

  встъпителна

  Read More
 • Обществени поръчки

  Длъжност Име чл.35 ал.1 т.1 чл.35 ал.1 т.2 чл.35 ал.1 т.4
  Юрисконсулт - обществени поръчки Кристина Ивелинова Колева

  2019

  2019

  встъпителна  
  Главен юрисконсулт - обществени поръчки Виргиния Николаева Станкова 2019 встъпителна 2019
  Старши юрисконсулт - обществени поръчки        
  Главен юрисконсулт - обществени поръчки Веселка Младенова Дакова  2019 встъпителна  
  Старши юрисконсулт - обществени поръчки Мирослава Владимирова Михайлова

  2019

  2019

  встъпителна  
  Главен юрисконсулт - обществени поръчки Билял Ибрахимов Црънгалов 2019 встъпителна  
  Read More
 • ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА СПОРТ И ТУРИЗЪМ"

  Длъжност

  Име

  чл.35 ал.1 т.1

  чл.35 ал.1 т.2 чл.35 ал.1 т.3

  Директор

  Виолета Антонова Атанасова

  2019

  2019

  встъпителна

   
  Read More
 • Експерти "Култура и туризъм"

  Длъжност

  Име

  чл.35 ал.1 т.1

  чл.35 ал.1 т.2 чл.35 ал.1 т.3

  Гл. експерт

   

   

  Гл. експерт „Култура” 

         

  Младши експерт

  Росица Рашкова Раденкова

  замества се от

  Нели Георгиева Николова

   

   

  2019

  встъпителна

   

  встъпителна

   

  Младши експерт

         
  Read More
 • "Спорт"

  Длъжност

  Име

  чл.35 ал.1 т.1

  чл.35 ал.1 т.2 чл.35 ал.1 т.3

  Гл. експерт "Спорт"

  Валери Бойчев Деков

  2019

  встъпителна

   
  Read More
 • Връзки с обществеността, протокол и международни дейности

  Длъжност Име чл.35 ал.1 т.1 чл.35 ал.1 т.2
  Старши експерт Магдалина Йорданова Банкова  2019 встъпителна
  Главен специалист-сътрудник Красимира Илиева Василева  2019 встъпителна
  Главен специалист-сътрудник       
  Read More
 • ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВИ ДЕЙНОСТИ И МДТ"

  Длъжност

  Име

  чл.35,ал.1, т.1

  чл.35,ал.1, т.2

  Директор

   Полина Тодорова Иванова

  2019

  встъпителна

  Read More
 • Отдел "Местни данъци и такси"

  Длъжност

  Име

  чл.35,ал.1, т.1

  чл.35,ал.1, т.2

  Началник отдел

  Кремена Красимирова Приставова 

  2019

  встъпителна

  Главен експерт

  Мариана Маринова Дочева

  2019

  встъпителна

  Главен инспектор

  Росен Йорданов Стоянов

  2019

  встъпителна

  Инспектор

  Павлинка Игнатова Петкова

  2019

  встъпителна

  Юрисконсулт

  Димитър Василев Генов 

  2019

  встъпителна

  Данъчен инспектор

  Стоян Валентинов Стоянов

  2019

  встъпителна

  Юрисконсулт

  Емине Алкин Хюсеинова

  замесващ Мариета Станимирова Борисова

    

  2019

  встъпителна

  встъпителна

  Read More
 • Счетоводство

  Длъжност

  Име

  чл.35,ал.1, т.1

  чл.35,ал.1, т.2

  Главен счетоводител

   Миглена Стефанова Дучева

  2019

  встъпителна

  Ст. счетоводител

  Павлина Тодорова Вангелова

  2019

  встъпителна

  Ст. счетоводител

  Велина Великова Дачева

  2019

  встъпителна

  Ст. счетоводител

  Недялка Георгиева Янкова

  2019

  встъпителна

  Ст. счетоводител

  Галина Стоянова Йорданова

   

   

  Ст. счетоводител

  Габриела Красимирова Иванова-Илиева

  2019

  встъпителна

  Счетоводител

  Габриела Миленова Петрова 2019 встъпителна
  Read More
 • Бюджет

  Длъжност

  Име

  чл.35,ал.1, т.1

  чл.35,ал.1, т.2

  Главен експерт

  Даниела Йорданова Николова

  2019

  встъпителна

  Read More
 • ТРЗ и Човешки ресурси

  Длъжност

  Име

  чл.35,ал.1, т.1

  чл.35,ал.1, т.2

  Главен експерт

  Мартина Румянова Цолова

  2019

  встъпителна

  Главен експерт

  Севдалина Иванова Карачанова

  2019

  встъпителна

  Главен експерт "Човешки ресурси"

  Милена Найденова Рашкова 

  2019

  встъпителна

  Главен експерт "Човешки ресурси"

  Галина Тодорова Великова 

  2019

  встъпителна

  Read More
 • ДИРЕКЦИЯ "ПРОГРАМИ И ОКОЛНА СРЕДА"

  Длъжност

  Име

  чл.35 ал.1 т.1

  чл.35 ал.1 т.2

  Директор

  Недим Ахмедов Тахиров

  2019

  встъпителна

  Read More
 • Отдел "Програми и проекти"

  Длъжност

  Име

  чл.35 ал.1 т.1

  чл.35 ал.1 т.2

  Началник отдел

  Христина Димитрова Русева

  2019

  встъпителна

  Старши експерт

  Даниела Тодорова Неделчева

  2019

  встъпителна

  Главен експерт

  Пешо Димитров Димитров

  2019

  встъпителна

  Мл. експерт

  Света Красимирова Маринова

  2019

   встъпителна

  Read More
 • Отдел "Околна среда"

  Длъжност

  Име

  чл.35 ал.1 т.1

  чл.35 ал.1 т.2

  Гл. експерт

  Иван Василев Дучев

  2019

  встъпителна

  Младши експерт - екология

  Елвин Ердоан Шукриева

  2019

  встъпителна

  Младши експерт - екология

  Айля Юмерова Кърджалиева

  2019

  встъпителна

  Главен експерт

   

  Read More
 • Отдел "Инвестиционни дейности"

  Длъжност

  Име

  чл.35,ал.1,т.1

  чл.35,ал.1,т.2

  Началник отдел

  Галина Панайотова Замфирова

  2019

  встъпителна

  Главен експерт "Поддръжка ЕЛ и ОВ"

  инж. Дончо Иванов Дончев

  2019

  встъпителна

  Главен експерт

  инж. Камен Димитров Илиев

  2019

  встъпителна

  Старши експерт

  Иван Тодоров Иванов

  2019

  встъпителна

  Главен специалист инвеститорски контрол

       
  Read More
 • ДИРЕКЦИЯ "ТСУ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И КОНТРОЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО"

  Длъжност

  Име

  чл.35 ал.1 т.1

  чл.35 ал.1 т.2

  Директор на дирекция

  Христо Стоянов Христов

  2019

  встъпителна

  Старши специалист

       

  Старши юрисконсулт

  Петя Валентинова Петрова 2019

  встъпителна

  Read More
 • Отдел "Териториално и селищно устройство, кадастър и търговия"

  Длъжност

  Име

  чл.35 ал.1 т.1

  чл.35 ал.1 т.2

  Началник отдел

       

  Главен експерт

  Ангел Георгиев Ангелов

  2019

  встъпителна

  Старши специалист

       
  Read More
 • Търговия

  Длъжност

  Име

  чл.35 ал.1 т.1

  чл.35 ал.1 т.2

  Главен експерт

  Диана Стоянова Петкова

  2019

  встъпителна

  Главен експерт

  Галя Василева Маринова

  2019

  встъпителна

  Старши експерт

  Емилия Пенчева Рачева 2019  
  Read More
 • Отдел "Контрол по строителството ОРО и транспорт"

  Длъжност

  Име

  чл.35 ал.1 т.1

  чл.35 ал.1 т.2

  Началник отдел

       

  Главен инспектор

   Теодор Иванов Тодоров

  2019

  встъпителна

  Read More
 • Транспорт

  Длъжност

  Име

  чл.35 ал.1 т.1

  чл.35 ал.1 т.2

  Главен експерт "Транспорт"

  Станимир Тодоров Стоянов

  2019

  встъпителна

  Старши експерт

  Милен Асенов Миланов

  2019

  встъпителна

  Read More
 • Контрол по обществен ред и транспорт

  Длъжност

  Име

  чл.35 ал.1 т.1

  чл.35 ал.1 т.2

  Старши инспектор ОРО

  Пенка Тодорова Спиридонова

  2019

  встъпителна

  Read More
 • Отдел "Общинска собственост и земеделие"

  Длъжност

  Име

  чл.35 ал.1 т.1

  чл.35 ал.1 т.2

  Н-к отдел

  Иван Тодоров Ненов

  2019

  встъпителна

  Главен експерт "Общинска собственост"

  Ирина Иванова Илиева

  2019

  встъпителна

  Главен експерт "Общинска собственост"

  Магдалена Михайлова Петрова

  2019

  встъпителна

  Read More
 • Земеделие и стопанска дейност

  Длъжност

  Име

  чл.35 ал.1 т.1

  чл.35 ал.1 т.2

  Главен експерт Земеделие и стопанска дейност

  Михаил Стефанов Балтаджиев

  2019

  встъпителна

  Старши експерт Земеделие и гори

  Пенка Димитрова Парашкевова

  2019

  встъпителна

  юрисконсулт

  Стамена Стоянова Иванова

  2019

  встъпителна

  Главен експерт

  Мирослава Георгиева Дзанева 

  2019

  встъпителна

  Управител ИБЖПК

  Чавдар Ников Черников 2019  встъпителна
  Read More
 • ДИРЕКЦИЯ "ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ"

  Длъжност

  Име

  чл.35 ал.1 т.1

  чл.35 ал.1 т.2

  Директор

   

   

   

  Read More
 • Отдел Здравеопазване

  Длъжност

  Име

  чл.35 ал.1 т.1

  чл.35 ал.1 т.2

  Началник отдел

  Йълдъз Хаккъ Шеремет

  2019

  встъпителна

  Директор ДЯ „ЗВЕЗДИЦИ”

  Нина Петрова Иванова

  2019

  встъпителна

  Директор ДЯ „СЛЪНЧЕВО ДЕТСТВО”

  Юлия Христова Иванова

  2019

  встъпителна

  Read More
 • Отдел "Образование"

  Длъжност

  Име

  чл.35 ал.1 т.1

  чл.35 ал.1 т.2

  Началник отдел

  Красимира Танасова Кирчева

  2018

  2019

  встъпителна

  Главен експерт "Средно образование"

  Даринка Иванова Димитрова

  2019

  встъпителна

  Младши експерт ”Предучилищно възпитание”

   

   

   

  Главен счетоводител

  Галина Неделчева Крумова

  2019

  встъпителна

  експерт "ЧР и ТРЗ"

  Ралица Стоянова Дечева

  2019

  встъпителна

  експерт "ЧР и ТРЗ"

  Весиле Хасан Хатиб

  2019

  встъпителна

  Главен експерт "Възпитателна работа, програми и проекти"

  Теодора Найденова Ненкова

  2019

  встъпителна

  Директор ДГ № 2 "Лудогорче" Разград

  Светла Георгиева Чавеева

  2019

  встъпителна

  Директор ДГ № 3 "Приказка" Разград

  Румяна Радева Ненова

  2019

  встъпителна

  Директор ДГ № 4 "Митко Палаузов" Разград

  Ценка Иванова Русева

  2019

  встъпителна

  Директор ДГ № 5 "Незабравка" Разград

  Катя Младенова Георгиева

  2019

  встъпителна

  Директор ДГ № 6 "Шесте Ястребинчета" Разград

  Петя Неделчева Станева

  2019

  встъпителна

  Директор ДГ № 7 "Васил Левски" Разград

  Антония Георгиева Колева

  2019

  встъпителна

  Директор ДГ № 8 "Райна Княгиня" Разград

  Ивалина Русинова Стойчева

  2019

  встъпителна

  Директор ДГ № 11 "Детелина" Разград

  Бонка Петкова Коцева

  2019

  встъпителна

  Директор ДГ № 12 "Зорница" Разград

  Снежана Иванова Хъневска

  2019

  встъпителна

  Директор ДГ №14 "Славейче" гр. Разград

  Младенка Василева Ботева

  2019

  встъпителна

  Директор ДГ №1 „Щастливо детство” с. Раковски

  Анелия Ангелова Стоянова

  2019

  встъпителна

  Директор ДГ  „Пролет” с.  Раковски

  Милена Върбанова Минкова

  2019

  встъпителна

  Директор ДГ „Георги Димитров” с. Благоево

  Лидия Владимирова Мизурска

  2019

  встъпителна

  Директор ДГ №2 „Дора Габе” с. Ясеновец

  Айсел Мустафова Махмуд

  2019

  встъпителна

  Директор ДГ  „Радост” с. Мортагоново

  Фериде Ахмед Али

  2019

  встъпителна

  Директор ДГ  „Осми март” с.  Дянково

  Недялка Димитрова Цанева

  2019

  встъпителна

  Директор ДГ  „Пролет” с. Стражец

  Петя Минкова Стефанова

  2019

  встъпителна

  Директор ДГ  „Здравец” с. Гецово

  Милена Кънчева Христова

  2019

  встъпителна

  Директор ДГ  „Митко Палаузов” с.  Киченица

  Елена Христова Вълкова-Трифонова

  2019

  встъпителна

  Директор ДГ  „Гълъбче” с.  Топчии

  Нели Иванова Йорданова

  2019

  встъпителна

  Директор УСШ „Руси Бухтев”

  Цветан Тодоров Танев

  2019

  встъпителна

  Директор ЦУТНТ

  Цветанка Василева Русева

  2019

  встъпителна

  Директор Център за работа с деца

  Даниела Димитрова Куртгева

  2019

  встъпителна

  Read More
 • Отдел "Социални дейности"

  Длъжност

  Име

  чл.35 ал.1 т.1

  чл.35 ал.1 т.2

  Началник отдел

  Росица Бончева Георгиева

  2019 встъпителна

  Старши експерт

  Кольо Недков Колев

  2019

  встъпителна

  Главен счетоводител

  Даниела Лазарова Йорданова

  2019

  встъпителна

  ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ /ДСП/ гр. Разград

  Длъжност

  Име

  чл.35 ал.1 т.1

  чл.35 ал.1 т.2

  Директор

  Янка Трифонова Георгиева

  2019

  встъпителна

  ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ „Емилиян” /ЦСРИ/ гр. Разград

  Длъжност

  Име

  чл.35 ал.1 т.1

  чл.35 ал.1 т.2

  Директор

  Милкана Стоянова Михайлова

  2019

  встъпителна

  КОМПЛЕКС ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА/МЛАДЕЖИ БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ

  Длъжност

  Име

  чл.35 ал.1 т.1

  чл.35 ал.1 т.2

  Директор

  Нели Минчева Русева

  2019

  встъпителна

  КОМПЛЕКС ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА/МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ

  Длъжност

  Име

  чл.35 ал.1 т.1

  чл.35 ал.1 т.2

  Директор

  Ралица Дамянова Янкова

  2019

  встъпителна

  ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ "ПОДАЙ РЪКА" гр. Разград

  Длъжност

  Име

  чл.35 ал.1 т.1

  чл.35 ал.1 т.2

  Директор

  Елена Пенчева Първанова

  2019

  встъпителна

  Комплекс за социални услуги за възрастни хора с увреждания с. Просторно, общ. Разград

  Длъжност

  Име

  чл.35 ал.1 т.1

  чл.35 ал.1 т.2

  Директор

  Диана Енчева Георгиева

  2019

  встъпителна

  ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА /ДСХ/ гр. Разград

  Длъжност

  Име

  чл.35 ал.1 т.1

  чл.35 ал.1 т.2

  Директор

  Лейман Османова Тюлеоглуева

  2019

  встъпителна

  ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ДЕМЕНЦИЯ /ДВХД/ гр. Разград

  Длъжност

  Име

  чл.35 ал.1 т.1

  чл.35 ал.1 т.2

  Директор

  Теосвета Микова Лазарова

  2019

  встъпителна

  Дневен център за деца с увреждания

  Длъжност

  Име

  чл.35 ал.1 т.1

  чл.35 ал.1 т.2

  Директор

  Надежда Станчева Дачева

  2019

  встъпителна

  Център за работа с деца на улицата

  Длъжност

  Име

  чл.35 ал.1 т.1

  чл.35 ал.1 т.2

  Директор

  Катя Иванова Радева

  2019

  встъпителна

  Звено Майка и бебе

  Длъжност

  Име

  чл.35 ал.1 т.1

  чл.35 ал.1 т.2

  Директор

  Светослава Благовестова Трифонова

  2019

  встъпителна

  Read More
 • Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни

  Длъжност

  Име

  чл.35 ал.1 т.1 чл.35 ал.1 т.2

  Ст. експерт-секретар

  Диана Тодорова Господинова

  2019

  встъпителна

  Read More
 • Общински съвет по наркотични вещества

  Длъжност

  Име

  чл.35 ал.1 т.1 

  чл.35 ал.1 т.2

  Секретар

  Станислава Иванова Петрова

  2019

  встъпителна

  Превантивно-информационен център към ОбСНВ

  Главен експерт

  Димитър Трифонов Димитров

  2018

  2019

  встъпителна

  Главен експерт

  Гергана Георгиева Йорданова

  2019

  встъпителна

  Главен експерт

  Миневер Ремзиева Мехмед

  2019

  встъпителна

  Главен експерт - ПИЦ

  Йорданка Цонева Маркова

  2019

  встъпителна

  Read More
 • Звено „Обслужване на Общински съвет”

  Длъжност

  Име

  чл.35,ал.1, т.1

  чл.35,ал.1, т.2

  Специалист

   Нефис Илхан Февзи    

  Главен специалист

  Светлозара Венелинова Захариева  

   

  Read More
 • Отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване на населението"

  Длъжност

  Име

  чл.35,ал.1, т.1

  чл.35,ал.1, т.2

  Началник отдел

  Марияна Великова Димитрова

  2019

  встъпителна

  Главен експерт

  Сюзан Хъкметова Хасанова

  2019

  встъпителна

  Старши експерт

  Елка Кръстева Тодорова

  2019

  встъпителна

  Главен експерт

  Радостин Станчев Мицов

  2019

  встъпителна

  Read More
 • Информационно обслужване

  Длъжност

  Име

  чл.35,ал.1, т.1

  чл.35,ал.1, т.2

  Главен експерт

  Адриан Димитров Атанасов

  2019

  встъпителна

  Главен експерт

  Галя Кръстева Кръстева

  2019

  встъпителна

  Младши експерт

   

     

  Старши експерт

  Десислава Стилиянова Тоцева

  2019

  встъпителна

  Read More
 • АСД, деловодство и архив

  Длъжност

  Име

  чл.35,ал.1, т.1

  чл.35,ал.1, т.2

  Старши експерт - АСД, деловодство и архив

   

   

   

  Старши експерт - деловодител

  Пламена Неделчева Тодорова

   

   

  Старши експерт

  Силвия Миленова Янева 

   2019

  встъпителна

  Младши експерт

  Хафизе Реджеб Кадриева

   2019

  встъпителна

  Read More
 • Други дейности към общинска администрация

  Служба

  Име

  чл.35 ал.1 т.1 

  чл.35 ал.1 т.2 

  Мл.експерт „Етнически и интеграционни въпроси

   Емануил Александров Николов

  2019

  встъпителна

  Организация, контрол и изпълнение дейностите по поддържане чистотата в обществените територии

  Ръководител звено

  Николай Добромиров Николаев

  2019

  встъпителна

  Младши експерт

  Рефие Гюрсел Хюсню

  2019

  встъпителна

  Read More
 • КМЕТСТВА

  Населено място с.Островче

  Длъжност

  Име

  чл.35 ал.1 т.1

  чл.35 ал.1 т.2
  Кметски наместник Лина Тошкова Тодорова

  2019

  встъпителна

  Населено място с.Черковна

  Длъжност

  Име

  чл.35 ал.1 т.1

  чл.35 ал.1 т.2
  Кметски наместник Мариетка Димитрова Жекова

  2019

   встъпителна
  Read More
 • Културни институти

  Капански ансамбъл

  Длъжност 

  Име 

  чл.35,ал.1, т.1

  чл.35,ал.1, т.2

  Директор

  Светослав Гутев Митев

  2019

  встъпителна

  Исторически музей

  Длъжност 

  Име 

  чл.35,ал.1, т.1

  чл.35,ал.1, т.2

  Директор

  Галена Недкова Радославова-Чобанова

  2019

  встъпителна

  Художествена галерия "Илия Петров"

  Длъжност 

  Име 

  чл.35,ал.1, т.1

  чл.35,ал.1, т.2

  Директор

  Тодор Тодоров

  2019

  встъпителна

  Регионална библиотека "Проф. Боян Пенев"

  Длъжност 

  Име 

  чл.35,ал.1, т.1

  чл.35,ал.1, т.2

  Директор

  Женета Александрова

  2019

  встъпителна

  Туристически информационен център

  Длъжност 

  Име 

  чл.35,ал.1, т.1

  чл.35,ал.1, т.2

  Ръководител

  Катерина Тодорова Ганева

  2019

  встъпителна

  Общинско радио - Разград

  Длъжност 

  Име 

  чл.35,ал.1, т.1

  чл.35,ал.1, т.2

  главен инженер

  инж. Анко Аврамов

  2019

  встъпителна

  Редактор

   

   

   

  Общински културен център

  Длъжност 

  Име 

  чл.35,ал.1, т.1

  чл.35,ал.1, т.2

  Директор

  Атанас Пенчев Атанасов

  2019

  встъпителна

  Read More
 • ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

  ЛИЦЕ ЗАЕМАЩО ПУБЛИЧНА ДЛЪЖНОСТ

  чл.35 ал.1 т.1 

  чл.35 ал.1 т.2
  Директор на ОП "Общински пазари" - Разград -  Данаила Шишева 2019 встъпителна
  Управител на ОП "Обреден дом "  - Стоян Рачев 2019 встъпителна
  Директор на ОП "Бизнес зона "Перистър""   - Ивайло Димитров Ганев 2019 встъпителна
  Директор на ОП "Ремонтстрой"   - Петър Русев Петров 2019 встъпителна
  Директор на ОП "УСХПД"   - Несрин Хасан Шериф 2019 встъпителна
  Директор на ОП "Разградлес"   - Милена Стоянова Манева 2019 встъпителна
  Директор на ОП "Паркстрой"   - Валентин Стефанов Стоянов 2019 встъпителна
  Read More
 • 1