ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРОЦЕСА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ - актуален към 28.02.2019г.

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ - актуален към 28.08.2019г.

РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - актуален към 18.07.2019г.

РЕГИСТЪР НА КОНЦЕСИИТЕ - актуален към 28.02.2019г.

РЕГИСТЪР НА ЯЗОВИРИТЕ - актуален за 2019г.

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ - актуален към 28.02.2019г.

РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ - актуален към 28.02.2019г.

С П И С Ъ К НА КАРТОТЕКИРАНИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА 2019 ГОД - актуален за 2019г.

С П И С Ъ К ЗА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО, БРОЯ, ВИДА И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА ЗА 2019 ГОДИНА - актуален за 2019г.

СПИСЪК НА ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ЗА СТОПАНСКАТА 2019 - 2020 ГОДИНА - актуален за 2019г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ -  актуален за 2019г.

РЕГИСТЪРИ НА ЗЕМИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОТДАДЕНИ ПОД АРЕНДА - актуален към 28.02.2019г.

РЕГИСТЪРИ НА ЗЕМИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОТДАДЕНИ ПОД НАЕМ - актуален към 28.02.2019г.

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ОБЩИНА РАЗГРАД - актуален към 28.02.2019г.

РЕГИСТЪР НА СОЦИАЛНИТЕ ИНСТИТУТИ И УСЛУГИ - актуален към 28.02.2019г.

РЕГИСТЪР НА ДОМАШНИ И БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА - актуален към 28.02.2019г.

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪР ДО ИНФОРМАЦИЯ - по години - актуален към 31.12.2018г.

РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ  - актуален към 28.02.2019г.

РЕГИСТЪР ИЗДАДЕНИ КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ  НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ - по години - актуален към 31.12.2018г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ - по години - актуален към 31.12.2018г.

ОБЩИНСКИ РЕГИСТЪР НА КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ - актуален към 28.02.2019г.

РЕГИСТЪР НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИТЕ ЕЛЕМЕНТИ - по години - актуален към 31.12.2018г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ - по години - актуален към 31.12.2018г.

РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ - по години - актуален към 31.12.2018г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - по години - актуален към 31.12.2018г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИ - по години - актуален към 31.12.2018г.

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ - по години - актуален към 31.12.2018г.

СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД през 2018г. - актуален към 31.12.2018г.

СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД през 2019г. - актуален към 30.09.2019г.

РЕГИСТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, В КОИТО УЧАСТВА ОБЩИНАТА - актуален към 28.02.2019г.

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ ПУБЛИКУВАНИ НА ПОРТАЛА ЗА ОТВОРЕНИ ДАННИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Печат