Зоокътът в град Разград е основан през 1960 година. Началото на дейноста му е поставено с две сърни и един паун.По-късно през 1964г. са закупени две лъвчета. С тях започва истинското зоопарково дело. zoo2От тогава в зоокъта са пребивавали множество видове, като: сърни, маймуни мангабе, благородни елени, лопатар, камерунски кози, якове, муфлони, лами, мечки, пони, сиво кенгуру, лъвове, леопард, дива котка, монголски вълк, маймуни, мантийни павиани, червено лицев макак, зелена морска котка, лаплундери, енотовидно куче, морски свинчета, лисици, вълци, множество видове птици, като: пауни, сребърни фазани, златни фазани, кралски фазани, пръстенчати колхидски фазани, декоративни кокошки , брами , токачки, зеленоглави патици, неми патици, червени ангъчи, различни гълъби, сиви жерави, вълнисти папагали, орели, неми лебеди, пеликани, ястреби, бухали. Особено известен е Разградския зоокът с многото поколения лъвчета родени в него, които са попълвали колекциите на зоопарковете във Варна, Габрово, Шумен, цирк "София" и др.

От месец март 2004 година обекта се стопанисва от Община Разград. Достъпът до зоокъта е свободен за оглед от гражданите и гостите на град Разград. Благодарение на грижите на Община Разград зоокътът е една от атракциите в града.

От 20 юни 2009г. зоокътът в Разград има лиценз, издаден от Министерството на околната среда и водите, който удостоверява годността на зоологическата градина за опазване на диви животински видове извън естествената им среда, чрез отглеждането и размножаването им при контролирани условия. Лицензът е с определени условия и със срок на валидност до 20 юни 2014 г.
     

zoo1Изолатор за бездомни животни и пансион за кучета

Изолаторът за бездомни животни и пансион за кучета е създаден през 2000 година въз основа на Закона за ветеринарно медицинската дейност съгласно чл. 70 ал. 1, Указ 104 от 19.03. 60 г. за борба с беса и наредба № 9 от 2000 г. на Общински съвет Разград. Изолатора е ветеринарномедицинско заведение изпълняващо задачи свързани с регулиране броя на безстопанствените и скитащи кучета на територията на община Разград. Той е обособен на две части: приют за настаняване на бездомни и скитащи кучета, уловени с упояващи средства по хуманен начин и пансион за домашни любимци, предоставящ необходимите условия за временно настаняване и обгрижване. Оборудван е кабинет за ветеринарно медицински дейности.Изградени са санитарни помещения, стая за обслужващия персонал, функционира вана за обезпаразитяване на постъпилите животни.      
      Гражданите имат възможности да осиновяват бездомни кучета от изолатора, както и да оставят своите любимци за временно пребиваване в пансиона, срещу съответната такса.

Телефони за контакти: 084 / 618 251, 084 / 618 253.

Общата площ на горските територии, собственост на Община Разград, е 13668,3 ха.

Според горско растителното райониране, територията на горите, собственост на Община Разград, попада в Мизийската горско растителна област, подобласт Лудогорие. Във вертикално отношение цялата площ попада в Долния равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори (0-600 м н.в.), под пояс на равнинно-хълмистите дъбови гори (0-400 м н.в.).

Основните дървесни видове, които дават облика на естествената горска растителност  са: цер, липа и габър.

На по-бедните месторастения се срещат космат дъб, мъждрян и келяв габър. Единично участие в състава на насажденията имат клен, бряст, мекиша и др.

В резултат на извършените залесявания са създадени култури от акация, черен бор, сребролистна липа, тополи, червен дъб, явор, планински ясен, гледичия, бял бор, смърч, зелена дугласка и др. От изкуствено внесените дървесни видове най-голямо разпространение има акацията.

В състава на растителните формации участват редица храстови и тревни видове, най-широко разпространените от които са глог, дрян, птиче грозде, аморфа, житни, детелина и др.

На територията на общинските гори в резултат на залесителната дейност са създадени много култури. При сегашния състав иглолистните дървесни видове заемат 5.6% от залесената площ, като се предвижда в бъдеще тяхното участие да се запази.

Широколистните дървесни видове също запазват процентното си участие. Главният и преобладаващ дървесен вид за горите, собственост на Община Разград, е церът. Участието му в залесената площ на сегашния състав е 30.7%, а в бъдещия състав е предвидено да се увеличи минимално – 31.1%. Втори по значение дървесен вид е сребролистната липа, чийто дял се увеличава от 16.9% на 17.2% за сметка на мъждряна, клена и келявия габър.

След провеждане на предвидените лесовъдски мероприятия, бъдещият състав на насажденията ще бъде по-устойчив биологически, с по-висока продуктивност и по-добри защитни и рекреационно-украсни функции. Многогодишната стопанска дейност на човека се отразява благоприятно върху общото състояние на гората. Изменя се видовият състав на дървостоите с цел получаване на по-ценна дървесина и по-пълно ползване на почвеното плодородие в отделните горски месторастения.

Стопанисването на общинските горски територии, собственост на Община Разград, е предоставено на Общинско предприятие „РАЗГРАДЛЕС”.

Основните дейности на предприятието: дърводобив, почвоподготовка, залесявания в зрели невъзобновени насаждения, отглеждане на култури, подпомагане на естественото възобновяване,  отглеждане на младите гори чрез извеждане на отгледни сечи без материален добив и опазване на горите, собственост на Община Разград, от незаконни посегателства и пожари през следващото десетилетие ще ангажират не малко хора в активна възраст, ще им дадат възможност за професионална реализация и водене на нормален начин на живот.

За осъществяване на социалната политика на Община Разград ОП„РАЗГРАДЛЕС” предоставя на населението на общината дървесина на възможно най-ниски цени, осигурява с дърва за отопление и общински структури, училища, детски градини, пенсионерски клубове,  военни инвалиди, ветерани от войната,  читалища, религиозни учреждения.

Около 50% от предвидената за добив дървесина по горскостопанския план се предоставя на местното население главно като дърва за огрев и малък обем строителна дървесина. Останалата, която не представлява интерес, като черен бор, липа и акация, се предоставя на местни или по - едри преработватели.

Стопанското значение на горите не се ограничава само с дърводобива. Голямо е значението на недървесните горски продукти, които се реализират в горите. На първо място те осигуряват паша и фуражна база на селскостопанските животни. В горите се добиват големи количества липов цвят, коприва, левурда, мащерка, глог и др. билки, гъби и горски плодове, което осигурява допълнителни доходи на част от местното население.

Чрез стопанисването на общинските гори на Община Разград, ОП ”РАЗГРАДЛЕС” има за цел да запази и не по-малко важните защитноводохранни и противоерозионни стопански функции на горите. Профилактичните мероприятия, осъществявани от предприятието, са система от дейности и правила - лесовъдски, агротехнически и биологични, осигуряващи предпазване, ограничаване и предотвратяване на появата и развитието на вредители, болести и други повреди, пречещи на развитето на флората и фауната в общинските гори.

Общинското предприятие прилага и мерки за предотвратяване, намаляване и най-пълно отстраняване на неблагоприятните въздействия от реализиране дейностите от стопанисването, влияещи върху видовете и местообитанията, имащи статут на защитени по българското или международно законодателство.

В заложеното поетапно реализиране на горскостопанските дейности в общинските гори, собственост на Община Разград, предприятието: не допуска значително унищожаване, намаляване на площта или влошаване на качествата на местообитанията за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете, включително птици, предмет на опазване в защитените зони; не позволява изпълнението на предвидените горскостопански мероприятия да нарушат целостта и кохерентността на защитените зони, както и да доведат до фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете, вкл. и птици, предмет на опазване; не причинява генериране на шум, вредни емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитените зони.

При провеждане на възобновителни сечи в естествени насаждения в границите на защитените зони запазва минимум 10 м³/ха мъртва и/или гниеща дървесина (ако има такава), с цел осигуряване на подходящи местообитания на безгръбначни и бозайници, предмет на опазване в защитените зони.

Във всички отдели и подотдели в границите на защитените зони с предвидени възобновителни сечи, при наличие, оставя единични хралупести дървета като подходящи местообитания за бозайници (прилепи), предмет на опазване в защитените зони.

zemedelie2
Общинският поземлен фонд включва земеделски земи в 20 землища с обща площ 54470 дка. Земеделските имоти са с различен начин на трайно ползване като с най-голям дял са пасищата и мерите /77,8%/, следват нивите /12,57%/, лозята /1,8%/ и други /7,83%/. Пасищата и мерите след изменение в Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи са публична общинска собственост. По тази причина те не могат да се продават, да бъдат заменени и са с ограничен режим на ползване. Това наложи с решение на общинския съвет да бъдат приети правила за ползване на общинските мери и пасища. Съгласно тях те се предоставят за ползване на желаещите земеделски стопани или техни сдружения, собственици на регистрирани в РВМС тревопасни селскостопански животни и пчелни семейства, включени в съответните списъци, изготвени от кметовете и кметски наместници в населените места на общината. 

Земеделските земи с начин на трайно ползване ниви, които са в по-големи размери са отдадени под наем по реда на Закона за общинската собственост. В резултат на проявения интерес за закупуване на новообразувани имоти в землището на гр. Разград, представляващи земеделска земя по смисъла на §4 от ЗСПЗЗ, се организират тръжни процедури за продажбата им.Извършено е идентифициране в землищата на общината на земеделските имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, които Общината стопанисва и управлява след възстановяване на правата на собствениците.