Петък, 23 Август 2019 13:48

Общински горски територии

Общата площ на горските територии, собственост на Община Разград, е 13668,3 ха.

Според горско растителното райониране, територията на горите, собственост на Община Разград, попада в Мизийската горско растителна област, подобласт Лудогорие. Във вертикално отношение цялата площ попада в Долния равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори (0-600 м н.в.), под пояс на равнинно-хълмистите дъбови гори (0-400 м н.в.).

Основните дървесни видове, които дават облика на естествената горска растителност  са: цер, липа и габър.

На по-бедните месторастения се срещат космат дъб, мъждрян и келяв габър. Единично участие в състава на насажденията имат клен, бряст, мекиша и др.

В резултат на извършените залесявания са създадени култури от акация, черен бор, сребролистна липа, тополи, червен дъб, явор, планински ясен, гледичия, бял бор, смърч, зелена дугласка и др. От изкуствено внесените дървесни видове най-голямо разпространение има акацията.

В състава на растителните формации участват редица храстови и тревни видове, най-широко разпространените от които са глог, дрян, птиче грозде, аморфа, житни, детелина и др.

На територията на общинските гори в резултат на залесителната дейност са създадени много култури. При сегашния състав иглолистните дървесни видове заемат 5.6% от залесената площ, като се предвижда в бъдеще тяхното участие да се запази.

Широколистните дървесни видове също запазват процентното си участие. Главният и преобладаващ дървесен вид за горите, собственост на Община Разград, е церът. Участието му в залесената площ на сегашния състав е 30.7%, а в бъдещия състав е предвидено да се увеличи минимално – 31.1%. Втори по значение дървесен вид е сребролистната липа, чийто дял се увеличава от 16.9% на 17.2% за сметка на мъждряна, клена и келявия габър.

След провеждане на предвидените лесовъдски мероприятия, бъдещият състав на насажденията ще бъде по-устойчив биологически, с по-висока продуктивност и по-добри защитни и рекреационно-украсни функции. Многогодишната стопанска дейност на човека се отразява благоприятно върху общото състояние на гората. Изменя се видовият състав на дървостоите с цел получаване на по-ценна дървесина и по-пълно ползване на почвеното плодородие в отделните горски месторастения.

Стопанисването на общинските горски територии, собственост на Община Разград, е предоставено на Общинско предприятие „РАЗГРАДЛЕС”.

Основните дейности на предприятието: дърводобив, почвоподготовка, залесявания в зрели невъзобновени насаждения, отглеждане на култури, подпомагане на естественото възобновяване,  отглеждане на младите гори чрез извеждане на отгледни сечи без материален добив и опазване на горите, собственост на Община Разград, от незаконни посегателства и пожари през следващото десетилетие ще ангажират не малко хора в активна възраст, ще им дадат възможност за професионална реализация и водене на нормален начин на живот.

За осъществяване на социалната политика на Община Разград ОП„РАЗГРАДЛЕС” предоставя на населението на общината дървесина на възможно най-ниски цени, осигурява с дърва за отопление и общински структури, училища, детски градини, пенсионерски клубове,  военни инвалиди, ветерани от войната,  читалища, религиозни учреждения.

Около 50% от предвидената за добив дървесина по горскостопанския план се предоставя на местното население главно като дърва за огрев и малък обем строителна дървесина. Останалата, която не представлява интерес, като черен бор, липа и акация, се предоставя на местни или по - едри преработватели.

Стопанското значение на горите не се ограничава само с дърводобива. Голямо е значението на недървесните горски продукти, които се реализират в горите. На първо място те осигуряват паша и фуражна база на селскостопанските животни. В горите се добиват големи количества липов цвят, коприва, левурда, мащерка, глог и др. билки, гъби и горски плодове, което осигурява допълнителни доходи на част от местното население.

Чрез стопанисването на общинските гори на Община Разград, ОП ”РАЗГРАДЛЕС” има за цел да запази и не по-малко важните защитноводохранни и противоерозионни стопански функции на горите. Профилактичните мероприятия, осъществявани от предприятието, са система от дейности и правила - лесовъдски, агротехнически и биологични, осигуряващи предпазване, ограничаване и предотвратяване на появата и развитието на вредители, болести и други повреди, пречещи на развитето на флората и фауната в общинските гори.

Общинското предприятие прилага и мерки за предотвратяване, намаляване и най-пълно отстраняване на неблагоприятните въздействия от реализиране дейностите от стопанисването, влияещи върху видовете и местообитанията, имащи статут на защитени по българското или международно законодателство.

В заложеното поетапно реализиране на горскостопанските дейности в общинските гори, собственост на Община Разград, предприятието: не допуска значително унищожаване, намаляване на площта или влошаване на качествата на местообитанията за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете, включително птици, предмет на опазване в защитените зони; не позволява изпълнението на предвидените горскостопански мероприятия да нарушат целостта и кохерентността на защитените зони, както и да доведат до фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете, вкл. и птици, предмет на опазване; не причинява генериране на шум, вредни емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитените зони.

При провеждане на възобновителни сечи в естествени насаждения в границите на защитените зони запазва минимум 10 м³/ха мъртва и/или гниеща дървесина (ако има такава), с цел осигуряване на подходящи местообитания на безгръбначни и бозайници, предмет на опазване в защитените зони.

Във всички отдели и подотдели в границите на защитените зони с предвидени възобновителни сечи, при наличие, оставя единични хралупести дървета като подходящи местообитания за бозайници (прилепи), предмет на опазване в защитените зони.