Събота, 31 Август 2019 13:28

Б Ю Д ЖЕ Т - НАЧАЛЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РАЗГРАД ЗА 2019г.

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ
БЮДЖЕТ
ОБЩО
държавни дейности местни дейности дофинан-сиране
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 16092158 557819 15534339 0
1. Данъчни приходи 4915100 0 4915100 0
в т. ч. трансфери за отчислени приходи 0      
2.Неданъчни приходи 11177058 557819 10619239 0
2.1 Приходи и доходи от собственост  5733503 577911 5155592 0
в. ч. т.  вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции 0 0 0 0
             нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 4273712 186572 4087140 0
             приходи от наеми на имущество и земя  1459791 391339 1068452 0
2.2 Приходи от такси 5369850 0 5369850 0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви  317400 1500 315900 0
2.4  Други неданъчни приходи  -680695 -21592 -659103 0
2.5  Постъпления от продажба на нефинансови активи 437000 0 437000 0
3. Помощи и  дарения от страната 0 0 0 0
4. Помощи и дарения от чужбина 0 0 0 0
II. РАЗХОДИ  48273340 28643364 18440503 1189473
1. Персонал 30578035 23368985 6138947 1070103
1.1 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.  22595959 18200367 3942280 453312
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала  2785135 1261121 1183596 340418
1.3. Осигурителни вноски 5196941 3907497 1013071 276373
2. Издръжка  14094228 4184097 9844179 65952
3. Лихви  108182 0 108182 0
в т. ч. външни  0 0 0 0
4. Социални разходи, стипендии 223155 148155 75000 0
в т. ч. стипендии 130855 115855 15000 0
5.Субсидии  846260 702260 134000 10000
6. Придобиване на нeфинансови актииви 2173480 239867 1890195 43418
7. Капиталови трансфери 0 0 0 0
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 0 0 0 0
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция  0 0 0 0
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв 0 0 0 0
          постъпления от продажби на държавния резерв (-) 0 0 0 0
10. Резерв за непредвидини и неотложни разходи 250000 0 250000 0
III. Трансфери 30196706 26738106 3458600 0
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети  29746706 26738106 3008600 0
2. Други трансфери  450000 0 450000 0
в т. ч. временни безлихвени заеми 500000 0 500000 0
         трансфери за отчислени постъпления 0 0 0 0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци 0 0 0 0
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС 0 0 0 0
V. Дефицит / излишък = I - II +III + IV  -1984476 -1347439 552436 -1189473
контрола OK      
VI. Финансиране  1984476 1347439 637037 0
1. Външно финансиране 0 0 0 0
            получени външни заеми  0 0 0 0
            погашения по външни заеми  0 0 0 0
            държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари  0 0 0 0
            получени погашения по предоставени кредити от др, д/ви  0 0 0 0
            операции с др. ЦК и финансови активи  0 0 0 0
            остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период  0 0 0 0
            наличности  в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода  0 0 0 0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи  0 0 0 0
3. Възмездни средства 0 0 0 0
            предоставени  0 0 0 0
            възстановени 0 0 0 0
            нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг  0 0 0 0
            предоставени заеми към крайни бенифициенти 0 0 0 0
            възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти 0 0 0 0
4. Приватизация на дялове, акции и участия 0 0 0 0
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия  0 0 0 0
6. Друго вътрешно финансиране  -2267146 -19475 -2247671 0
            операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето  -700000 0 -700000 0
            друго финансиране  -1567146 -19475 -1547671 0
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци 0 0 0 0
8. Наличности в началото на периода  4251622 1366914 2884708 0
9 Наличности в края на периода  0 0 0 0
10. Преоценка на валутни наличности  0 0 0 0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период  0 0 0 0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода 0 0 0 0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции  0 0 0 0
      в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)  0 0 0 0
Последно променена в Сряда, 18 Септември 2019 10:22