Понеделник, 30 Септември 2019 14:25

У В Е Д О М Л Е Н И Е за откриване на производство по издаване на общ административен акт относно обявяване границите на районите и видът на предлаганите от Община Разград услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци.

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Разград уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка открива производство по издаване на общ административен акт относно обявяване границите на районите и видът на предлаганите от Община Разград услуги по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и честотата на сметоизвозване в населените места през следващата 2020 г., както следва:

  1. През 2019 год., от Община Разград да се предлагат следните видове услуги по чл. 62 от ЗМДТ – сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за имоти находящи се в гр. Разград и селата Балкански, Благоево, Гецово, Дряновец, Дянково, Киченица, Липник, Мортагоново, Недоклан, Осенец, Островче, Побит камък, Пороище, Просторно, Радинград, Раковски, Стражец, Топчии, Ушинци, Черковна и Ясеновец в границите, установени в Общия градоустройствен план на гр. Разград и регулационните планове на посочените села, включващи всички жилищни, промишлени и паркови територии.
  2. Честота на сметоизвозване на битовите отпадъци по населените места описани в т. 1 от настоящето уведомление, е както следва:

            2.1. За гр.Разград.

            2.1.1. Ежедневна честота на сметосъбиране и сметоизвозване на контейнери за битови отпадъци разположени в следните райони:

            2.1.1.1. Междублоково пространство западно от Аптека „Феникс” на ул. „Св.Св.Кирил и Методий“.

            2.1.1.2. Бул. „Бели Лом” западно от Музикален дом.

            2.1.1.3. Бул. „Бели Лом” бл.29 пред офиса на „Еконт“.

            2.1.1.4. Ул. „ Грънчарска” срещу трафопост южно от блок „Морави“.

            2.1.1.5. Ул. „Марица” и ул. „Странджа” до бивш обект: Стара баня.

            2.1.1.6. Пл. „Момина чешма“ западно от търговски обекти „Ларго” и „Бялата къща”.

            2.1.1.7. Бул. „Бели Лом” южно платно до моста на ул. „Иван Вазов”.

            2.1.1.8. Ул. „Арда“.

            2.1.1.9. Междублоково пространство западно от ул. „Искър“ (бивш търговски обект: „Златно пиле”).

            2.1.1.10. Ул. „Крум”.

            2.1.1.11. Бул. „Бели Лом” западно от централен пазар.

            2.1.1.12. Бул. „Бели Лом” източно от централен пазар.

            2.1.1.13. Ул. „Грънчарска” до касите на Топлофикация.

            2.1.1.14. Бул. „Бели Лом” южно от бл. СБА.

            2.1.1.15. Ул. „Иван Вазов” в участъка от бул. „Бели Лом“ до ул. „Н.Вапцаров“.

            2.1.1.16. Източно от Административен съд – Разград.

            2.1.1.17. Паркинг на бул. „Бели Лом” южно от пл. „Ст.Стамболов“.

            2.1.1.18. Западно и южно от сградата на Средношколско общежитие.

            2.1.1.19. Ул. „ Христо Балкански”.

            2.1.1.20. Ул. „ Княз Борис” до търговски обект „Терамаркет“.

            2.1.1.21. Кръстовище между ул. „Сава Катрафилов” и ул. „В. Априлов”.

            2.1.1.22. ЖК „Лудогорие“.

            2.1.1.23. Между блоковото простронство между ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ и бул.„България“, западно от бивш ресторант „Дружба”.

            2.1.1.24. Ул. Княз Борис в участъка от ул. „ Ветеринарна” до ул. „ Ил. Войвода”.

            2.1.1.25. Ул. „Грънчарска” северозападно от търговски обект „Сити Център“.

            2.1.1.26. Ул. „Хаджи Димитър” срещу сградата на Дом за възрастни хора с деменция.

            2.1.1.27. Ул. „Симеон“.

            2.1.1.28. Пл. „Момина чешма“.

            2.1.1.29. Бул. „Априлско въстание“ южно платно срещу подлез на ул.“Дондуков“.

            2.1.1.30. Бул. „Априлско въстание“ северно платно срещу бл.“Палма“.

            2.1.1.31. Ул. „Н.Вапцаров“.

            2.1.1.32. Ул.“Антим“.

            2.1.1.33. Ул. „Сливница“, западно от бл. „Велико Търново“.

            2.1.2. Честота на сметосъбиране и сметоизвозване 182 пъти годишно /през ден/ на контейнери за битови отпадъци, разположени извън посочените в т. 2.1.1 райони.

            2.2. За селата – Балкански, Благоево, Дряновец, Недоклан, Просторно, Топчии и Черковна - с честота на сметосъбиране 28 /двадесет и осем/ пъти годишно, от които 2 /два/ пъти месечно през месеците януари, февруари, март, април, май, октомври, ноември, декември и 3 /три/ пъти месечно през месеците юни, юли, август и септември.

            2.3. За селата – Гецово, Дянково, Киченица, Липник, Мортагоново, Осенец, Островче, Побит камък, Пороище, Радинград, Раковски, Стражец, Ушинци и Ясеновец - с честота на сметосъбиране 36 /тридесет и шест/ пъти годишно или 3 /три/ пъти месечно.

  1. През 2020 год., от Община Разград да се предлагат следните видове услуги по чл. 62 от ЗМДТ – обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, за имоти разположени извън границите на населените места определени в т. 1 от настоящото уведомление.

Заинтересованите лица в производството по издаване на общия административен акт могат да участват чрез предложения и възражения, подавани в законоустановения срок от 30 дни на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в деловодството на Община Разград на адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А, партерен етаж, стая 06 „Деловодство“. На основание чл. 68 от АПК, заинтересованите лица и техните организации имат право на достъп до цялата информация, сдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт (ОАА), по всяко време на производството, вкл. и след приключването му с издаването на ОАА.         

        

 ЗА  К М Е Т

 ЗАМ.-КМЕТ:

             /ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА - МАРИНОВА/