Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Община Разград и Регионален исторически музей - Разград канят гражданите и гостите на Разград на събитието, посветено на 22 септември Ден на българската независимост:

11.00 ч. пл. «Възраждане» Ритуал за поднасяне на венци и цветя.

12.30 ч. ХГ «Проф. Илия Петров» Откриване изложба «Епохата на Фердинанд» със специалното участие на Младежка формация за театър «Импулс» Разград.

 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2017Г.

 
Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало


Програми и проекти в процес

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

Договор №BG16RFOP001-1.023-0001-C01, проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град Разград“

Бюджетна линия „Подобряване на административния капацитет на Община Разград за изпълнение на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г.“ 
Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Разград 2020

Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-03.002- 0055-С01  "Осигуряване на топъл обяд в Община Разград" по „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане" от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Операция тип 3: 2014BG05FMOP001-03.01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД".

Проект №BG05SFOP001-4.001-0013-C01 „Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Разград“ по ОП „Добро управление“

Проект № BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, бюджетна линия BG05M9OP001­2.003 „Приеми ме 2015”.

Проект № BG05M9OP001-2.002-0210-C001 „Създаване на център към Домашен социален патронаж гр. Разград за почасово предоставяне на услуги за социално включване“ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Проект „Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата в община Разград", Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-006, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg