Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало


Обявления

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията
1 Уведомление № АО-05-03-9410 от 20.11.2017 г. ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА АТАНАС ДОЧЕВ 
2 У В Е Д О М Л Е Н И Е във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси и чл.16, ал.2 от Наредба № 14 на Общински съвет Разград
3 у в е д о м л е н и е № ао-05-03-9309 от 15.11.2017 г. до ДЖЕМИЛЕ АДЕМОВА ШАКИРОВА
4 О Б Я В А
5 Уведомление № АО-05-03-8700 от 26.10.2017 г. ДО КРЪСТЮ ИВАНОВ КАЛОВСКИ
6 Уведомление АО-05-03-9210 от 13.11.2017 г. ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА РИЗА САДЪКОВ ЮСЕИНОВ
7 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-9172.1 от 03.11.2017 г.
8 У В Е Д О М Л Е Н И Е № АО-05-03-6879-1 от 12.10.2017 г. ДО НУРАЙ АЛДИНОВ ХЮСМЕНОВ
9 У В Е Д О М Л Е Н И Е № АО-05-03-6879-1 от 12.10.2017 г. ДО НАЗИФЕ НИЯЗИЕВА МЕХМЕДАЛИЕВА
10 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-15301.1 от 10.11.2017 г.
11 Заповед за временна забрана за движение на ППС
12 Заповед за събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци за 2018г.
13 График за сметосъбиране на населените места на Община Разград за месец Ноември 2017 г
14 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-12382.1 от 11.10.2017 г.
15 Решение № РУ -10 - ЕО/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на община Разград за периода 2017-2020 година
16 ЗАПОВЕД №195 от 22.02. 2017 год.,
17 У В Е Д О М Л Е Н И Е относно финансово подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми
18 УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.38, АЛ.5 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
19 Заповед № 258 от 10.03.2016 г. на кмета на Община Разград, издадена на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за горите
20 Заповед № 258 от 10.03.2016 г. на кмета на Община Разград, издадена на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за горите

Страница 1 от 2

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg