Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Културен календар на читалищата от община Разград месец юли 2019 г.

Продължава... 

Културен календар за месец юли 2019 г.

Продължава... 

Отчет на бюджета на Община Разград към 31.12.2018г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.

Уведомяваме Ви, че на 30.07.2018 г. ще стартират строително – монтажни дейности в междублокови пространства, паркинги и подходи към паркинги пред блокове №№1, 2 и 3 в кв. „Орел“, град Разград по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“.

В тази връзка е необходимо да се освободят паркингите, подходите към тях и зелените площи от паркираните превозни средства и до завършване на строително –монтажните работи в този участък от обекта, да се паркира на съседни алтернативни паркинги.

 
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало


Търгове

Публичен търг с тайно наддаване - Заповед № 844 от 09.07.2019г.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Петък, 12 Юли 2019 08:25

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ МАГАЗИН № 61, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 61710.505.1818.1.4 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка хиляда осемстотин и осемнадесет точка едно точка четири), с площ на магазина 14 кв. м. (четинадесет квадратни метра), намиращ се на Централен общински пазар – ул. „Хан Омуртаг“ № 2  в гр. Разград.

 а/ Срок за отдаване под наем – 2 (две) години;

б/  Имота да се използва за търговска дейност;

в/ До участие в търга се допускат всички лица, регистрирани по Търговския закон подали документи за участие.

 

Публичен търг с тайно наддаване - Заповед № 837

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 
 
Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба №2 на Общински съвет Разград  за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, за учредяване на  възмездно право на ползване за срок от 10/десет/ години върху поземлен имотчастна общинска собственост с идентификатор 61710.504.249  по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград одобрени със Заповед № РД-18-37/10.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-17-232/18.12.2008 г. на Началник на СГКК – Разград, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1504/15.12.2012 г. с площ на имота 4267 кв.м. (четири хиляди двеста шестдесет и седем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс“, при граници и съседи имоти с идентификатори: 61710.504.173, 61710.504.251, 61710.504.149, 61710.504.250, 61710.504.252 и 61710.504.253 заедно с  построения в имота обект - бензиностанция, представляващ сграда с идентификатор 61710.504.249.1, със застроена площ от 166 кв.м. (сто шестдесет и шест квадратни метра), брой етажи 1 (един), с предназначение: „сграда за търговия“ и сграда с идентификатор 61710.504.249.2 със застроена площ от 291 кв.м. (двеста деветдесет и един квадратни метра), брой етажи 1 (един), с предназначение „сграда за търговия“.
 
 
 
 

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 30

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 1
 
 
   

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 31

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 2
 
 
 

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 32

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 3
 
 
 
   

Страница 1 от 3

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk