Република България ■ Община Разград

Видеогалерия

Анкета

Използвате ли електронните услуги, предоставени в сайта на Община Разград?

Резултати

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Административни услуги


ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РОДЕНИТЕ ОТ МАЙКАТА ДЕЦА

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Издава се въз основа на регистъра на населението по постоянния адрес на лицето, за което се отнася или по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление - от НБД „Население”.

Правно основание

чл. 24, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация във връзка с чл.6 от Закона за семейните помощи за деца; чл.110, ал.1, т.12 от Закона за местните данъци и такси; чл. 3, чл. 4 и чл. 16 от Наредба №РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, в сила от 16.08.2012 г.

Допустим заявител

лицето, за което се отнася, негов законен представител или изрично упълномощено  с нотариално заверено пълномощно лице.

Начин на заявяване

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РОДЕНИТЕ ОТ МАЙКАТА ДЕЦА

лично,  в кметството или в Община Разград във Фронт-офис № 5; по пощата.

срок

Условие

Размер на таксата

в лева

за 1 бр.

Правно основание съгласно Наредба №14

на ОбС-Разград

                                     когато титулярът на удостоверението е с постоянен адрес в Община Разград

3

работни дни

без облекчение

1,00

чл.45, ал.1, т.14.1.

намалена такса с 50% за правоимащи с намалена трудоспособност (инвалидност 50% и повече)

0,50

чл.45, ал.1, т.14.1.

във връзка с чл.45, ал.5

в деня,

следващ деня на заявяване

без облекчение

2,00

чл.45, ал.1, т.14.1.

във връзка с  чл.45, ал.4, т.1

намалена такса с 50% за правоимащи с намалена трудоспособност (инвалидност 50% и повече)

1,00

чл.45, ал.1, т.14.1. във връзка с

чл.45, ал.4, т.1 и чл.45, ал.5

в рамките на деня на заявяване

без облекчение

3,00

чл.45, ал.1, т.14.1.

във връзка с  чл.45, ал.4, т.2

намалена такса с 50% за правоимащи с намалена трудоспособност (инвалидност 50% и повече)

1,50

чл.45, ал.1, т.14.1. във връзка с

чл.45, ал.4, т.2 и чл.45, ал.5

                                      когато титулярът на удостоверението е с постоянен адрес в населено място от друга община

3

работни дни

без облекчение

2,00

чл.45, ал.1, т.14.2.

намалена такса с 50% за правоимащи с намалена трудоспособност (инвалидност 50% и повече)

1,00

чл.45, ал.1, т.14.2.

във връзка с чл.45, ал.5

в деня,

следващ деня на заявяване

без облекчение

4,00

чл.45, ал.1, т.14.2.

във връзка с  чл.45, ал.4, т.1

намалена такса с 50% за правоимащи с намалена трудоспособност (инвалидност 50% и повече)

2,00

чл.45, ал.1, т.14.2. във връзка с

чл.45, ал.4, т.1 и чл.45, ал.5

в рамките на деня на заявяване

без облекчение

6,00

чл.45, ал.1, т.14.2.

във връзка с  чл.45, ал.4, т.2

намалена такса с 50% за правоимащи с намалена трудоспособност (инвалидност 50% и повече)

3,00

чл.45, ал.1, т.14.2. във връзка с

чл.45, ал.4, т.2 и чл.45, ал.5

Заплаща се съобразно начина на заявяване – по банков път (когато се заявява по пощата), в съответното кметство или в Община Разград във фронт-офис № 1 (когато се заявява лично).

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg