Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Административни услуги


ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РОДЕНИТЕ ОТ МАЙКАТА ДЕЦА

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Издава се въз основа на регистъра на населението по постоянния адрес на лицето, за което се отнася или по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление - от НБД „Население”.

Правно основание

чл. 24, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация във връзка с чл.6 от Закона за семейните помощи за деца; чл.110, ал.1, т.12 от Закона за местните данъци и такси; чл. 3, чл. 4 и чл. 16 от Наредба №РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, в сила от 16.08.2012 г.

Допустим заявител

лицето, за което се отнася, негов законен представител или изрично упълномощено  с нотариално заверено пълномощно лице.

Начин на заявяване

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РОДЕНИТЕ ОТ МАЙКАТА ДЕЦА

лично,  в кметството или в Община Разград във Фронт-офис № 5; по пощата.

срок

Условие

Размер на таксата

в лева

за 1 бр.

Правно основание съгласно Наредба №14

на ОбС-Разград

                                     когато титулярът на удостоверението е с постоянен адрес в Община Разград

3

работни дни

без облекчение

1,00

чл.45, ал.1, т.14.1.

намалена такса с 50% за правоимащи с намалена трудоспособност (инвалидност 50% и повече)

0,50

чл.45, ал.1, т.14.1.

във връзка с чл.45, ал.5

в деня,

следващ деня на заявяване

без облекчение

2,00

чл.45, ал.1, т.14.1.

във връзка с  чл.45, ал.4, т.1

намалена такса с 50% за правоимащи с намалена трудоспособност (инвалидност 50% и повече)

1,00

чл.45, ал.1, т.14.1. във връзка с

чл.45, ал.4, т.1 и чл.45, ал.5

в рамките на деня на заявяване

без облекчение

3,00

чл.45, ал.1, т.14.1.

във връзка с  чл.45, ал.4, т.2

намалена такса с 50% за правоимащи с намалена трудоспособност (инвалидност 50% и повече)

1,50

чл.45, ал.1, т.14.1. във връзка с

чл.45, ал.4, т.2 и чл.45, ал.5

                                      когато титулярът на удостоверението е с постоянен адрес в населено място от друга община

3

работни дни

без облекчение

2,00

чл.45, ал.1, т.14.2.

намалена такса с 50% за правоимащи с намалена трудоспособност (инвалидност 50% и повече)

1,00

чл.45, ал.1, т.14.2.

във връзка с чл.45, ал.5

в деня,

следващ деня на заявяване

без облекчение

4,00

чл.45, ал.1, т.14.2.

във връзка с  чл.45, ал.4, т.1

намалена такса с 50% за правоимащи с намалена трудоспособност (инвалидност 50% и повече)

2,00

чл.45, ал.1, т.14.2. във връзка с

чл.45, ал.4, т.1 и чл.45, ал.5

в рамките на деня на заявяване

без облекчение

6,00

чл.45, ал.1, т.14.2.

във връзка с  чл.45, ал.4, т.2

намалена такса с 50% за правоимащи с намалена трудоспособност (инвалидност 50% и повече)

3,00

чл.45, ал.1, т.14.2. във връзка с

чл.45, ал.4, т.2 и чл.45, ал.5

Заплаща се съобразно начина на заявяване – по банков път (когато се заявява по пощата), в съответното кметство или в Община Разград във фронт-офис № 1 (когато се заявява лично).

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg