Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Образование и спорт


З А П О В Е Д № 255 от 08.03.2019 г.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

С цел създаване на добра организация на приема на деца в първи клас и на основание чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, общините разработват система за прием в първи клас за всяко населено място с повече от едно училище, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, и определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците.

Съгласно разпоредбите на чл. 143, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование училищният план-прием се определя преди началото на учебната година от директора на училището при условията и по реда на държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование и при спазване на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 143, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 01. 09. 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

З А П О В Я Д В А М:

І. Утвърждавам Система за прием на деца в първи клас в общинските училища на територията на град Разград и определям в същата прилежащите райони на училищата за обхват на учениците.

ІІ. Утвърждавам График за организация на приема на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Разград.

ІІІ. Системата за прием на деца в първи клас и Графикът за организация на приема на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Разград са неразделна част от настоящата заповед.

ІV. Утвърдените по т. І и т. ІІ документи да се изпратят до всички общински училища на територията на град Разград, които осъществяват прием в първи клас.

V. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Елка Драмалиева –Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община Разград.

Препис от настоящата заповед да се връчи по принадлежност за сведение и изпълнение.

 

КМЕТ: /П/ /д-р ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ/

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk