Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Административни услуги


Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Срокът за изпълнение на услугите, както и дължимите такси и цени за предоставянето им, са определени в приета от Общински съвет-Разград 

Наредба № 14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разград

Предоставяне на административни услуги в КМЕТСТВАТА от Община Разград

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОГО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА РАЗГРАД

 

Административни услуги "Зелена система"

Услуга 2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии
Услуга 1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар
Услуга 2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

Административни услуги "Кадастър"

Услуга 2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър
Услуга 2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра
Услуга 2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
Услуга 2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

Административни услуги "Контрол по строителството"

Услуга 2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
Услуга 2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
Административни услуги "Местни данъци и такси"
Услуга 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни
Услуга 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
Услуга 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
Услуга 2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
Услуга 2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация
Услуга 2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
Услуга 2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
Услуга 2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина
Услуга 2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
Услуга 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
Административни услуги "Реклама"
Услуга 2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи
Услуга 2121 Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони
Услуга 2101 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение
 
Административни услуги "Селско стопанство и екология"
Услуга 2122 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър
Услуга 2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи
Услуга 2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)
Услуга 2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд
 
Административни услуги "Социални дейности"
Услуга 2127 Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии
Административни услуги "Транспорт"
Услуга 2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране
Услуга 2394 Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица
Услуга 2011 Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии
Услуга 2070 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя
Услуга 2103 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя
Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"
Услуга 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение
Услуга 2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект
Услуга 2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект
Услуга 2047 Категоризация на места за настаняване
Услуга 2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга
Режим 2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите
Услуга 2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
Услуга 2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение
Режим 2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници
Вид режим: Разрешение
Стопанска дейност: Транспорт
Административни услуги Нотариална дейност
Услуга 2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване
Услуга 2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа
Услуга 2094 Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
Услуга 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
Услуга 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
Услуга 2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
Услуга 2033 Възстановяване или промяна на име
Услуга 2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
Услуга 2016 Издаване на удостоверение за наследници
Услуга 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение
Услуга 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
Услуга 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
Услуга 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
Услуга 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
Услуга 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
Услуга 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
Услуга 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
Услуга 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
Услуга 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
Услуга 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение
Услуга 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
Услуга 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца
Услуга 2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
Услуга 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
Услуга 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път
Услуга 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
Услуга 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
Услуга 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
Услуга 2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
Услуга 2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
Услуга 2053 Припознаване на дете
Услуга 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
Услуга 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
Услуга 2132 Промяна в актовете за гражданско състояние
Услуга 2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
Услуга 2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
Услуга 2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)
Услуга 2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
Административно-технически услуги Общинска собственост
Услуга 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
Услуга 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
Услуга 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
Услуга 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
Услуга 2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение
Административно-технически услуги Устройство на територията
Режим 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
Вид режим: Разрешение
Стопанска дейност: Строителство
Услуга 2117 Одобряване на подробен устройствен план
Режим 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
Вид режим: Разрешение
Стопанска дейност: Строителство
Услуга 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
Услуга 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
Услуга 2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
Услуга 2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
Услуга 2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
Услуга 2027 Издаване на скици за недвижими имоти
Услуга 2054 Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
Услуга 2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
Услуга 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
Услуга 2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
Услуга 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
Услуга 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
Услуга 2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
Услуга 2112 Издаване на разрешение за строеж
Услуга 2115 Попълване/поправка на кадастрален план
Услуга 2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти
Услуга 2083 Издаване на виза за проектиране
Услуга 2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
Услуга 2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти
Правни и административно-технически услуги
Услуга 1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган
УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ВСИЧКИ АДМИНИСТРАЦИИ
Услуга 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)
Услуга 2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
Услуга 2 Предоставяне на достъп до обществена информация

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk