Приватизация

Публичен регистър за процеса на приватизация и следприватизационен контрол

Създаването и воденето на публичния регистър е на основание:

  • Чл. 29, ал.2 от ЗПСК 
  •  Наредба за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол, ДВ, бр. 70 от 08.08.2003г.

Публичния регистър съдържа информация за процесите на приватизация и следприватизационен контрол осъществени от Община Разград след влизане в сила на ЗПСК, вписана в четири партиди: 

  •  Партида А: Дружества с държавно или общинско участие в капитала 
  •  Партида B: Обособени части от дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, съответно на обекти по чл.1 ал.2, т.3 ЗПСК 
  •  Партида C: Приватизационни договори, подлежащи на контрол сключени преди влизането в сила на ЗПСК 
  •  Партида D: Приватизационни договори, подлежащи на контрол сключени след влизането в сила на ЗПСК

Печат