ДИРЕКЦИЯ "ПРАВНО НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"

Длъжност

Име

чл.35 ал.1 т.1

чл.35 ал.1 т.2

чл.35 ал.1 т.4

Директор дирекция

Хубан Евгениев Соколов

2019

встъпителна


Печат