Отдел "Инвестиционни дейности"

Длъжност

Име

чл.35,ал.1,т.1

чл.35,ал.1,т.2

Началник отдел

Галина Панайотова Замфирова

2019

встъпителна

Главен експерт "Поддръжка ЕЛ и ОВ"

инж. Дончо Иванов Дончев

2019

встъпителна

Главен експерт

инж. Камен Димитров Илиев

2019

встъпителна

Старши експерт

Иван Тодоров Иванов

2019

встъпителна

Главен специалист инвеститорски контрол

     

Печат