Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Структура


функции на секретаря

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

ОБЩИНА РАЗГРАД


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА РАЗГРАДgerb_rzУтвърден със Заповед №448 от 02.05.2012 г. на кмета на Община Разград

Г л а в а    в т о р а

 ПРАВОМОЩИЯ

НА КМЕТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД, НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНА РАЗГРАД, НА СЕКРЕТАРЯ НА ОБЩИНА РАЗГРАД, НА КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И НА КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

Раздел  І

Общи положения

Чл. 6 (1) Кметът на община Разград е орган на изпълнителната власт на територията на общината;

(2) Кметът на община Разград представлява Община Разград като юридическо лице.

Чл. 7 (1) При осъществяване на местното самоуправление и при изпълнението на правомощията си кметът на община Разград се подпомага от заместник-кметове, броят на които се определя от Общински съвет-Разград;

(2) Кметът на община Разград делегира със заповед свои правомощия на заместник-кметовете и определя техните функции;

(3) Кметът на община Разград определя със заповед заместник-кмет, който го замества при отсъствието му от общината;

(4) Кметът на община Разград, в изпълнение на своите функции, които са от неговата обща компетентност, може по силата на законите да делегира изрично и писмено отделни свои правомощия на заместник-кмет, на ръководителите на бюджетни звена и на други длъжностни лица от общинската администрация.

Раздел ІV

Правомощия на секретаря на Община Разград

Чл. 10 (1) Секретарят на общината осъществява административното ръководство на общинската администрация на Община Разград, като ръководи следните функционални направление: гражданска регистрация и административно обслужване на населението, информационно обслужване, административно стопански дейности, деловодство, архив, обслужване на Общински съвет-Разград;

(2) Секретарят на Община Разград организира и отговаря за:

1. дейността на общинската администрация;

2. условията на работа на служителите от общинската администрация и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;

3. деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;

4. дейността по гражданска регистрация и административно обслужване;

5. разгласяването и обнародването на актовете на Общински съвет-Разград и на кмета на община Разград;

6. работата със сигналите, предложенията, молбите и жалбите на гражданите и юридическите лица;

7. поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в общината;

8. организационно-техническата подготовка и произвеждането на избори и местни референдуми;

9. спазване на Правилника за вътрешния трудов ред;

10. подпомагане и осигуряване работата на Общински съвет-Разград;

11. разработването и утвърждаването на длъжностните характеристики на държавните служители от общинската администрация;

12. прилагането на Наредбата за условията и реда за атестиране на държавните служители в общинската администрация;

13. действията по вписване в Административния регистър на Министерски съвет по чл.61 от Закона за администрацията;

(3) Секретарят на общината има правомощията на заявител на обществени поръчки и в качеството си на такъв осъществява планирането им по реда и в сроковете, определени във Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в Община Разград;

(4) Секретарят на общината подпомага кмета на общината при осъществяването на контрол върху работата на комисиите за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

(5) Секретарят на Община Разград изпълнява и други функции, възложени му от  кмета на община Разград, със закон или с друг нормативен акт.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk