Звено „Обслужване на Общински съвет”

Длъжност

Име

чл.35,ал.1, т.1

чл.35,ал.1, т.2

Специалист

 Нефис Илхан Февзи    

Главен специалист

Светлозара Венелинова Захариева  

 


Печат