Република България ■ Община Разград

Видеогалерия

Анкета

Използвате ли електронните услуги, предоставени в сайта на Община Разград?

Резултати

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Център за услуги и информация Анкетна карта за клиенти и заинтересовани страни


Анкетна карта за клиенти и заинтересовани страни

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Уважаеми дами и господа, с настоящата анкета бихме искали да съберем информация и да получим Вашето мнение за вида и качеството на предлаганите от Общината услуги.

Чрез нея ще се информираме за Вашата удовлетвореност от предлаганите услуги.
Уважаеми дами и господа, с настоящата анкета бихме искали да съберем информация и да получим Вашето мнение за вида и качеството на предлаганите от Общината услуги.Чрез нея ще се информираме за Вашата удовлетвореност от предлаганите услуги.1) Успяхте ли да получите необходимата Ви услуга?
да   не   в момента все още се изпълнява
2) От какъв тип услуга се нуждаехте?
3) Къде беше предоставена услугата?
Фронт-офис
Паричен салон
Фронт офис "Местни данъци и такси"
Офис за услуги по гражданско състояние
4) Бихте ли посочили в каква степен сте доволни от изпълнението на Вашата услуга, като цяло?
много недоволен
недоволен
средно
доволен
много доволен
Не желая да отговоря
5) Ако трябва да оцените извършената/поискана услуга по всеки един от следните показатели, как бихте оценили, в каква степен сте доволни?
А) срокове за изпълнение на услугата
много недоволен
недоволен
средно
доволен
много доволен
Б) компетентност при изпълнение на услугата
много недоволен
недоволен
средно
доволен
много доволен
В) място на изпълнение на услугата
много недоволен
недоволен
средно
доволен
много доволен
Г) отношение на служителите, с които имахте контакт при изпълнение на услугата /любезност, коректност/
много недоволен
недоволен
средно
доволен
много доволен
Д) информация за търсената услуга
много недоволен
недоволен
средно
доволен
много доволен
Е) цена на услугата
много недоволен
недоволен
средно
доволен
много доволен
6) Как се ориентирахте в процедурите за решаване на Вашия въпрос ?
(моля, посочете до три отговора)
предварително потърсих информация за дейността на администрацията на сайта на общината
предварително се обадих по телефона
предварително говорих с приятели/познати, които са имали същия проблем
предварително говорих с познати, които работят в администрацията
информирах се от информационните табла в информационния център на общината
много пъти съм идвал и познавам процедурите
друго
7) Кой от следните начини би бил най-подходящ за Вас, за да получавате информация за търсените услуги?
А) информация в интернет страницата на общината
1   2   3  
Б) информационен справочник
1   2   3  
В) листовки и брошури, поставени в сградата на общината
1   2   3  
Г) листовки и брошури, поставени на различни общодостъпни обществени места
1   2   3  
Д) по телефона
1   2   3  
Е) други
(моля, напишете)
8) Кои три показатели от посочените бихте препоръчали да бъдат подобрени във Вашата общинска администрация?
1) бих съкратил/а сроковете за предоставяне на услугите
1   2   3  
2) бих съкратил/а броя на контактите, необходими за получаване на услугата
1   2   3  
3) бих увеличил/а броя на служителите в центъра за административно обслужване
1   2   3  
4) бих осигурил/а по-строг контрол върху дейността на служителите
1   2   3  
5) бих подобрил/а условията на работа в центъра за административно обслужване
1   2   3  
6) бих направил/а така, че да има повече информация за гражданите
1   2   3  
7) бих направил/а така, че информацията, която се дава да е по-разбираема
1   2   3  
8) работното време на центъра за административно обслужване
1   2   3  
9) вежливостта на служителите в центъра за административно обслужване
1   2   3  
10) компетентността на служителите в центъра за административно обслужване
1   2   3  
11) бих направил/а така, че да има готови формуляри
1   2   3  
12) да има инструкции за попълване на формулярите
1   2   3  
13) да са по-разбираеми инструкциите за попълване на формулярите
1   2   3  
14) начините за плащане
1   2   3  
15) цената на услугата
1   2   3  
Е) други
(моля, напишете)
9) Каква е Вашата възраст?
от 18 до 24 години
25 – 35 години
36 – 45 години
46 – 55 години
56 – 65 години
над 65 години
10) ПОЛ
мъж   жена  
11) Услугата, от която се нуждаехте в момента, като физическо лице или от името на фирма (служебно) я потърсихте?
Като физическо лице
От името на фирма (служебно)
 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg