Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Община Разград и Регионален исторически музей - Разград канят гражданите и гостите на Разград на събитието, посветено на 22 септември Ден на българската независимост:

11.00 ч. пл. «Възраждане» Ритуал за поднасяне на венци и цветя.

12.30 ч. ХГ «Проф. Илия Петров» Откриване изложба «Епохата на Фердинанд» със специалното участие на Младежка формация за театър «Импулс» Разград.

 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2017Г.

 
Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало


Избирателни секции

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

ЗАПОВЕД

№ 1378

Разград, 28.11.2012 г.

С Указ № 385 от 31.10.2012 г. (обн. ДВ бр.87 от 09.11.2012 г.), Президентът на Република България насрочи на 27 януари 2013 г. произвеждане на национален референдум с въпрос „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?".

Съгласно чл. 7, ал. 4 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС), кметът на общината определя обхвата и номерата на избирателните секции.

Съгласно § 2 от ЗПУГДВМС, чл.71, ал.2, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс (ИК) и т. 2, т. 3 и т. 4 от Решение № 11-НР от 19.11.2012 г. на Централна избирателна комисия (ЦИК), кметът на общината образува със заповед избирателни секции за произвеждане националния референдум на 27 януари 2013 г. не по-късно от 02.12.2012 г. (55 дни преди изборния ден), утвърждава тяхната номерация и адрес, обявява я публично, като до 4 декември 2012 г. (не по-късно от 53 дни преди деня на референдума) изпраща на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството списък с адресите на избирателните секции и уведомяват районната избирателна комисия.

Съгласно § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 72, ал. 8 и ал. 9 от ИК, избирателните секции в лечебни и здравни заведения, в почивни домове, в домовете за стари хора и други социални заведения, както и в местата  за задържане на лица без влязла в сила присъда, се образуват от съответните им ръководители при условията на чл.72, ал.6 и ал.7 от ИК. С писмо с вх. № 63-00-201-1/28.11.2012 г., ВНД Началник на сектор „Арести" уведомява, че не са изпълнени изискванията за образуване на избирателна секция на територията на сектор „Арести" в гр. Разград.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 7, ал. 4 във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС във връзка с чл. 71, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ИК, Указ на Президента на Република България № 385 от 31.10.2012 г., т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Решение № 11-НР от 19.11.2012 г. на ЦИК, Писмо с вх. № 63-00-201-1/28.11.2012 г. от ВНД Началник на сектор „Арести" в гр. Разград, Заповед № 49/27.11.2012 г. на директора на Дом за възрастни с деменция в гр. Разград, Заповед № 57/28.11.2012 г. на директора на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни в гр.Разград и Заповед № 02916/28.11.2012 г. на изпълнителния директор на МБАЛ „Св. Иван Рилски-Разград" АД,

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Образувам 66 (шестдесет и шест) броя избирателни секции на територията на община Разград за произвеждане на национален референдум на 27.01.2013 г., съгласно Приложение № 1 „Описание на административните адреси по секции в Община Разград за произвеждане на национален референдум на 27.01.2013 г.".

2. Утвърждавам номерацията и адреса на изборните помещения на 66 (шестдесет и шест) броя избирателни секции по т.1 от настоящата заповед от № 001 до № 066 и на 3 (три) броя избирателни секции с номера № 67, № 68 и № 69, образувани на територията на гр. Разград по реда на чл. 72, ал. 8 във връзка с ал. 6 и ал. 7 от ИК, съответно в Дом за стари хора с отделение за лежащо болни, в Дом за възрасти с деменция и в МБАЛ „Св. Иван Рилски-Разград" АД, съгласно Приложение № 2 „Списък с номерацията и адресите на изборните помещения на избирателните секции в Община Разград за произвеждане на национален референдум на 27.01.2013 г.".

3. В срок не по-късно от 04.12.2012 г. (53 дни преди изборния ден), настоящата заповед с всички приложения към нея да се изпрати на Районна избирателна комисия-Разград и на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройство".

4. Настоящата заповед да се обяви публично чрез местните средства за масово осведомяване, както и да се публикува на информационното табло на партерния етаж в административната сграда на Община Разград с адрес гр.Разград бул. „Бели Лом" №37а и на официалната интернет страница на Община Разград на адрес – www.razgrad.bg  в рубриката „Референдум 2013 г.".

Възлагам контрола по изпълнение на настоящата заповед на инж. Петя Станчева Стефанова – Секретар на Община Разград.

Заповедта може да се обжалва в срок до 7 (седем) дни пред областния управител на Разградска област.

КМЕТ: ДЕНЧО БОЯДЖИЕВ

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg