Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало


Избирателни секции

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

ЗАПОВЕД

№ 1378

Разград, 28.11.2012 г.

С Указ № 385 от 31.10.2012 г. (обн. ДВ бр.87 от 09.11.2012 г.), Президентът на Република България насрочи на 27 януари 2013 г. произвеждане на национален референдум с въпрос „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?".

Съгласно чл. 7, ал. 4 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС), кметът на общината определя обхвата и номерата на избирателните секции.

Съгласно § 2 от ЗПУГДВМС, чл.71, ал.2, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс (ИК) и т. 2, т. 3 и т. 4 от Решение № 11-НР от 19.11.2012 г. на Централна избирателна комисия (ЦИК), кметът на общината образува със заповед избирателни секции за произвеждане националния референдум на 27 януари 2013 г. не по-късно от 02.12.2012 г. (55 дни преди изборния ден), утвърждава тяхната номерация и адрес, обявява я публично, като до 4 декември 2012 г. (не по-късно от 53 дни преди деня на референдума) изпраща на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството списък с адресите на избирателните секции и уведомяват районната избирателна комисия.

Съгласно § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 72, ал. 8 и ал. 9 от ИК, избирателните секции в лечебни и здравни заведения, в почивни домове, в домовете за стари хора и други социални заведения, както и в местата  за задържане на лица без влязла в сила присъда, се образуват от съответните им ръководители при условията на чл.72, ал.6 и ал.7 от ИК. С писмо с вх. № 63-00-201-1/28.11.2012 г., ВНД Началник на сектор „Арести" уведомява, че не са изпълнени изискванията за образуване на избирателна секция на територията на сектор „Арести" в гр. Разград.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 7, ал. 4 във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС във връзка с чл. 71, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ИК, Указ на Президента на Република България № 385 от 31.10.2012 г., т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Решение № 11-НР от 19.11.2012 г. на ЦИК, Писмо с вх. № 63-00-201-1/28.11.2012 г. от ВНД Началник на сектор „Арести" в гр. Разград, Заповед № 49/27.11.2012 г. на директора на Дом за възрастни с деменция в гр. Разград, Заповед № 57/28.11.2012 г. на директора на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни в гр.Разград и Заповед № 02916/28.11.2012 г. на изпълнителния директор на МБАЛ „Св. Иван Рилски-Разград" АД,

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Образувам 66 (шестдесет и шест) броя избирателни секции на територията на община Разград за произвеждане на национален референдум на 27.01.2013 г., съгласно Приложение № 1 „Описание на административните адреси по секции в Община Разград за произвеждане на национален референдум на 27.01.2013 г.".

2. Утвърждавам номерацията и адреса на изборните помещения на 66 (шестдесет и шест) броя избирателни секции по т.1 от настоящата заповед от № 001 до № 066 и на 3 (три) броя избирателни секции с номера № 67, № 68 и № 69, образувани на територията на гр. Разград по реда на чл. 72, ал. 8 във връзка с ал. 6 и ал. 7 от ИК, съответно в Дом за стари хора с отделение за лежащо болни, в Дом за възрасти с деменция и в МБАЛ „Св. Иван Рилски-Разград" АД, съгласно Приложение № 2 „Списък с номерацията и адресите на изборните помещения на избирателните секции в Община Разград за произвеждане на национален референдум на 27.01.2013 г.".

3. В срок не по-късно от 04.12.2012 г. (53 дни преди изборния ден), настоящата заповед с всички приложения към нея да се изпрати на Районна избирателна комисия-Разград и на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройство".

4. Настоящата заповед да се обяви публично чрез местните средства за масово осведомяване, както и да се публикува на информационното табло на партерния етаж в административната сграда на Община Разград с адрес гр.Разград бул. „Бели Лом" №37а и на официалната интернет страница на Община Разград на адрес – www.razgrad.bg  в рубриката „Референдум 2013 г.".

Възлагам контрола по изпълнение на настоящата заповед на инж. Петя Станчева Стефанова – Секретар на Община Разград.

Заповедта може да се обжалва в срок до 7 (седем) дни пред областния управител на Разградска област.

КМЕТ: ДЕНЧО БОЯДЖИЕВ

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg