Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2015Г.

Продължава... 

1 – 31 юли от 10.00 ч. до 12:00 ч. и от 15.00 ч. до 17:00 ч. в детския отдел на РБ „Проф. Боян Пенев“

„Приказна ваканция”, по график:

понеделник: В чудния свят на книгите. - Запознаване с  творчеството на  детски автори;

вторник: Рисуваме приказни герои -Конкурс за най-оригинална рисунка на седмицата; Организиране на изложба;

сряда: Детска филмотека. Прожекции на детски анимационни и игрални филми;

четвъртък: Творим и се забавляваме. Творческа тематична работилница; Изработване на декори, карнавални маски, пана и др.;

петък: Игри без играчки и други закачки. Забавни кръстословици, викторини,  игри.

 

1 – 31 юли от 9.00 ч. до 13:00 ч. на детската площадка на РБ „Проф. Боян Пенев“

„Читалня под небето”: „Дни на Европа”, с ЕИЦ – В. Търново. Еврокръжоци: „Интерактивни игри” – обучение за доброволци; „Докато четем и играем – Европа да опознаем”; „Познавате ли Картата на Европа?”; „Да опознаем Европа чрез пъзели”.

- Вторник: „Прочети, сподели, играй”

- Сряда: „Разград – Европейски град”

- Четвъртък: „Игри без играчки”

 

3 – 31 юли от 14.00 до15:00 ч. в Общинско радио „Разград“

„На кафе”-  петъчни срещи – разговори с читатели, инициатива на Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев”
 

7 юли от 19.00 ч. в Общинския културен център

гостува ДТ "Стефан Киров" – Сливен с романтичната комедия „Особености на руската любов“ /участват: Мария Сапунджиева, Мариана Миланова и Георги Кадурин/
 

Видеогалерия

Анкета

Използвате ли електронните услуги, предоставени в сайта на Община Разград?

Резултати
Начало


Избирателни секции

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

ЗАПОВЕД

№ 1378

Разград, 28.11.2012 г.

С Указ № 385 от 31.10.2012 г. (обн. ДВ бр.87 от 09.11.2012 г.), Президентът на Република България насрочи на 27 януари 2013 г. произвеждане на национален референдум с въпрос „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?".

Съгласно чл. 7, ал. 4 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС), кметът на общината определя обхвата и номерата на избирателните секции.

Съгласно § 2 от ЗПУГДВМС, чл.71, ал.2, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс (ИК) и т. 2, т. 3 и т. 4 от Решение № 11-НР от 19.11.2012 г. на Централна избирателна комисия (ЦИК), кметът на общината образува със заповед избирателни секции за произвеждане националния референдум на 27 януари 2013 г. не по-късно от 02.12.2012 г. (55 дни преди изборния ден), утвърждава тяхната номерация и адрес, обявява я публично, като до 4 декември 2012 г. (не по-късно от 53 дни преди деня на референдума) изпраща на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството списък с адресите на избирателните секции и уведомяват районната избирателна комисия.

Съгласно § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 72, ал. 8 и ал. 9 от ИК, избирателните секции в лечебни и здравни заведения, в почивни домове, в домовете за стари хора и други социални заведения, както и в местата  за задържане на лица без влязла в сила присъда, се образуват от съответните им ръководители при условията на чл.72, ал.6 и ал.7 от ИК. С писмо с вх. № 63-00-201-1/28.11.2012 г., ВНД Началник на сектор „Арести" уведомява, че не са изпълнени изискванията за образуване на избирателна секция на територията на сектор „Арести" в гр. Разград.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 7, ал. 4 във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС във връзка с чл. 71, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ИК, Указ на Президента на Република България № 385 от 31.10.2012 г., т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Решение № 11-НР от 19.11.2012 г. на ЦИК, Писмо с вх. № 63-00-201-1/28.11.2012 г. от ВНД Началник на сектор „Арести" в гр. Разград, Заповед № 49/27.11.2012 г. на директора на Дом за възрастни с деменция в гр. Разград, Заповед № 57/28.11.2012 г. на директора на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни в гр.Разград и Заповед № 02916/28.11.2012 г. на изпълнителния директор на МБАЛ „Св. Иван Рилски-Разград" АД,

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Образувам 66 (шестдесет и шест) броя избирателни секции на територията на община Разград за произвеждане на национален референдум на 27.01.2013 г., съгласно Приложение № 1 „Описание на административните адреси по секции в Община Разград за произвеждане на национален референдум на 27.01.2013 г.".

2. Утвърждавам номерацията и адреса на изборните помещения на 66 (шестдесет и шест) броя избирателни секции по т.1 от настоящата заповед от № 001 до № 066 и на 3 (три) броя избирателни секции с номера № 67, № 68 и № 69, образувани на територията на гр. Разград по реда на чл. 72, ал. 8 във връзка с ал. 6 и ал. 7 от ИК, съответно в Дом за стари хора с отделение за лежащо болни, в Дом за възрасти с деменция и в МБАЛ „Св. Иван Рилски-Разград" АД, съгласно Приложение № 2 „Списък с номерацията и адресите на изборните помещения на избирателните секции в Община Разград за произвеждане на национален референдум на 27.01.2013 г.".

3. В срок не по-късно от 04.12.2012 г. (53 дни преди изборния ден), настоящата заповед с всички приложения към нея да се изпрати на Районна избирателна комисия-Разград и на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройство".

4. Настоящата заповед да се обяви публично чрез местните средства за масово осведомяване, както и да се публикува на информационното табло на партерния етаж в административната сграда на Община Разград с адрес гр.Разград бул. „Бели Лом" №37а и на официалната интернет страница на Община Разград на адрес – www.razgrad.bg  в рубриката „Референдум 2013 г.".

Възлагам контрола по изпълнение на настоящата заповед на инж. Петя Станчева Стефанова – Секретар на Община Разград.

Заповедта може да се обжалва в срок до 7 (седем) дни пред областния управител на Разградска област.

КМЕТ: ДЕНЧО БОЯДЖИЕВ

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg