Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Общински съвет Заседания на ОбС


Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯТ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ПРЕДСТОЯТ ДА СЕ РАЗГЛЕДАТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАЗГРАД, НАСРОЧЕНО ЗА 25 ЮНИ 2019 ГОДИНА

 

 

1. Докладна записка от  д-р Валентин Стефанов Василев –  кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 година, приета с Решение № 656 по Протокол № 51 от 31.01. 2019    г. на Общински съвет Разград.

2.Докладна записка от  д-р Валентин Стефанов Василев –  кмет на Община Разград

Относно: Продължаване срока на настаняване и наемното правоотношение с наематели на жилищни имоти – частна общинска собственост.

3.Докладна записка от  д-р Валентин Стефанов Василев –  кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия - /трасе/ за прокарване на Подземна оптична мрежа за електронни съобщения на „Нетуоркс България” ЕООД, гр. Русе на територията на община Разград в землището на гр. Разград по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

4.Докладна записка от д-р ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД

Относно: Разрешение за изготвяне на проект за Подробен устройствен план /ПУП/.

Приложение

5.Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – зам.-кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 61710.501.46 по кадастралната карта на гр. Разград.

6.Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – зам.-кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 70860.507.631 по кадастралната карта на с. Стражец.

7.Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – зам.-кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 2, в кв.1 по кадастралния план на с. Островче.

8.Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – зам.-кмет на Община Разград

Относно: Провеждане на публичен търг за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 37109.22.76, по кадастралната карта на с. Киченица, община Разград.

9.Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – зам.-кмет на Община Разград

ОТНОСНО:Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.

10.Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – зам.-кмет на Община Разград

Относно: Учредяване на възмездни права на ползване на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в землищата на община Разград.

Приложение

11.Докладна записка от Ердинч Ахмедов Хасанов – заместник-кмет на Община Разград

Относно: Допълване на Общинската програма за закрила на детето за 2018 -2019 г.

Приложение

12.Докладна записка от д-р ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД                                                                                      

 Относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване на възмездно право на ползване върху поземлен имотчастна общинска собственост с идентификатор 61710.504.249 по кадастралната карта на град Разград заедно с  построения в имота обект - бензиностанция, който се придобива в собственост от Община Разград, считано от 30.07.2019 г.

13.Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев  - Кмет на Община Разград 

ОТНОСНО: Изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/.

 

Пълен текст на докладните записки

 
Публикувани на 19.06.2019г.
 
 
 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk