Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Икономически профил


Общинска икономика - обща характеристика

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Община Разград се намира в централната част на Североизточна България и е най-голяма по територия и икономически най-развита община в Разградска област. Разград е естествен кръстопът на важни пътни артерии, свързващи Централна Европа с Черноморието и Азия. Край града минават международният европейски път Е70 и железопътна линия, които го свързват с близките пристанищни градове Русе и Варна. Благоприятното местоположение на града обуславя многоотрасловото развитие на общинската икономика.

Брутният вътрешен продукт (БВП) създаден в област Разград през 2014 г. е 980 млн. лв. и нараства с 22 млн. лв. (2,30%) спрямо 2013 г. През 2014 година БВП на човек от населението в областта е 8 182 лева, т. е. с 292 лева (3,7%) повече спрямо предходната година. Отчетената стойност на показателя брутна добавена стойност (БДС) за 2014 г. в област Разград е 851 млн. лв. и нараства с 26 млн. лв. (3,15 %) спрямо 2013 г. Основната част от БДС се формира от сектор услуги – 409 млн.лв.

Разград е областен център, което обуславя доминиращото влияние на общинската икономика на ниво област. През 2015 г. на територията на общината функционират 55% от предприятията в Разградска област - 2246 броя, с 18 броя повече в сравнение с 2014 година.

Фигура 1: Предприятия в община Разград за 2015 г. по икономически дейности

 I2017-1

Източник: Национален статистически институт

Произведената продукция през 2015 година е 1 026 992 хил.лв. и е 71% от произведената в областта. В община Разград преобладават предприятията от сектор „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” (41%). Предприятията от сектор „Преработваща промишленост” са едва 8%, но относителния дял на приходите от продажби и на двете групи предприятия са почти равни (38-39%).

Фигура 2: Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия по икономически дейности за 2015 година

 I2017-2

Източник: Национален статистически институт

Нетните приходи от продажби като тенденция и структура на ниво област и община се припокриват. Най-съществен принос в общите приходи от продажби в област Разград заемат тези на община Разград. През 2015 година реализираните нетни приходи от продажби в община Разград са 1 558 626 хил.лв. или 75% от нетните приходи на ниво област.

Фигура 3: Наети лица по трудово и служебно правоотношение в община Разград за 2015 г. по икономически дейности

 I2017-3

 

Източник: Национален статистически институт

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в предприятията от нефинансовата сфера в община Разград представляват над 59% от общия размер на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Разград. Най-голям дял наети лица има в секторите „Преработваща промишленост” (29%) и «Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети» (14%). През 2015 година средната годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се е увеличила с 3,2%.

Динамиката на икономическите процеси в страната и развитието на местната икономика са факторите определящи пазара на труда, чието възстановяване продължава през 2016 година. Доказателство за това е намаленото средногодишно ниво на безработица в община Разград, което за 2016 година е 7,6% при 11.9% за 2015 г.

Към 31 май 2017 г. новото на безработицата в община Разград е 6,30 %, и показва снижение с 0.28 процентни пункта (п.п.) спрямо 31 декември 2016 г. В абсолютни цифри, регистрираните безработни в края на месец май 2017 г. са с 66 по-малко спрямо 31.12.2016 г.

Таблица 1: Равнище на безработица в общините на област Разград

Община

2014

2015

2016

31.5.2017

Абсолютна

стойност

%

Абсолютна

стойност 

%

Абсолютна

стойност

%

Абсолютна

стойност

%

Завет

950

27,20

897

26,25

614

17,56

547

15,64

Исперих

1787

19,60

1659

18,20

1408

15,45

1348

14,79

Кубрат

1525

22,10

1462

21,24

1154

16,77

1018

14,79

Лозница

1034

26,20

1012

25,67

829

21,02

687

17,42

Разград

2106

8,80

2017

8,52

1558

6,58

1492

6,30

Самуил

944

39,20

843

35,01

706

29,32

690

28,65

Цар Калоян

620

23,60

589

22,40

412

15,67

404

15,37

Област Разград

8966

19,50

8479

16,30

6681

12,81

6186

11,86

 
Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Разград

Налице е съществено различие на равнището на безработицата в общините от област Разград. Като областен център, община Разград запазва най-ниското равнище на безработица през наблюдавания период, което е приблизително два пъти по-ниско от равнището на безработицата за областта (11,86%) и е индикатор за водещите функции на областния център по отношение на социално-икономическото развитие на региона.

В община Разград коефициентът на безработица към 31.05.2017 г. продължава да е по-нисък от средния за страната – 7,12 %.

Таблица 2: Регистрирани търсещи работа лица в община Разград

период

Регистрирани търсещи работа лица по възрастови групи и образование

Всичко

По възрастови групи

По образователен ценз

до 19 г.

от 20 до 29 г.

от 30 до 49 г.

над 50 г.

висше

средно-специално

средно общо

основно и по-ниско

2013

2383

14

337

994

1038

250

1070

103

960

2014

2106

1

274

829

1002

258

942

80

826

2015

2017

3

252

794

968

256

888

107

766

2016

1558

10

154

687

707

226

735

63

534

31.5.2017

1492

9

190

629

664

214

700

68

510

 

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Разград

СТРУКТУРА НА СТОПАНСКИТЕ ЕДИНИЦИ 

На територията на община Разград, в сферата на услугите, промишлеността и строителството функционират голям брой микро, малки и средни предприятия с изключително голямо значение за местната икономика и заетостта. Най-голям относителен дял имат микро предприятията (90,3%), за сметка на средните и големи предприятия (1,6%), които от своя страна реализират 56,3% от приходите от продажби в общината.

През 2015 г. се запазва тенденцията за увеличаване на дела на предприятията с положителен финансов резултат - 76,3%. Увеличението спрямо 2014 г. е с 2,5 п.п и е за сметка на дела на тези с отрицателен (-1,1 п.п.) и нулев финансов резултат (-1,4 п.п.) .

Фигура 4: Разпределение на предприятията в община Разград според финансовия резултат от дейността им

 I2017-4

Източник: Национален статистически институт

 

ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТРАСЛИ И СЕКТОРИ

ПРОМИШЛЕНОСТ

Промишлеността е структуроопределяща в общинската икономика и реализира около 45% от нетните приходи. Основните подотрасли на общинската промишленост са съобразени със специализацията и близостта на суровинната база до производствените мощности. Водещa e преработващата промишленост, която формира близо 40 % от общия обем на произведената продукция в общината.

През 2015 година предприятия от преработващата промишленост на територията на общината са произвели продукция в размер на 587942 хил. лв.

Разград – един от центровете на фармацевтичната промишленост в страната

След преструктурирането на фармацевтичния завод „Антибиотик” АД, на неговата територия са обособени две самостоятелни фирми - „Балканфарма-Разград” АД и „Биовет” АД - клон Разград.

„БАЛКАНФАРМА-РАЗГРАД“ АД като наследник на един от най-големите фармацевтични производители в България е с над 50-годишен опит в разработването, производството и продажбите на генерични лекарства за хуманно и ветеринарно приложение, както под своя собствена марка, така и за трети страни, на основата на сключени договори за възлагателно производство.

„БИОВЕТ“ АД е водещ европейски производител на фуражни добавки, премикси, активни субстанции и готови лекарствени средства за животни. Фирмата разработва междинни продукти и активни субстанции за фармацевтичната промишленост. „БИОВЕТ“ АД - клон Разград произвежда ветеринарни продукти и субстанции за хуманната медицина. 

 Хранително-вкусова промишленост

Едно от най-големите предприятия в хранителния сектор не само в общината, но и в страната и най-голям потребител на българска царевица е „АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. Основните продукти, произвеждани в завода в Разград, са царевично нишесте, глюкозен сироп, кристална и течна декстроза, високо-фруктозен сироп от царевица и малтодекстрини. Странични продукти на технологията са царевичен зародиш, царевичен глутен и царевични фуражи.

„ПИЛКО“ ЕООД е част от холдинг „Амета”. Амета е една от най-големите компании в хранително-вкусовия сектор и лидер в производството на птиче месо с търговската марка „Лудогорско пиле”. Компанията произвежда голямо разнообразие от цели, разфасовани, охладени и замразени висококачествени пилета. Амета е утвърден доставчик на фуражи за животни.

„МЛИН - 97“ АД е утвърденият лидер в производството на солетите „Хрус Хрус “ и различни видове брашна. Дружеството произвежда в “естествен затворен цикъл”, който включва: собствен добив на зърно, производство на брашна от висококачествени сортове пшеница и постоянен технологичен контрол на нивата на производствения процес на цялата продукция.

„РОКА СО“ ООД се развива и утвърждава успешно, като преработвател и търговец на зърнени култури, производител на брашна, трици и фуражи. Разполага и с предприятие за преработка на отпадъчно стъкло.

„ЛАЗАРОВ“ ООД е утвърден производител на хляб и тестени изделия, предлага разнообразни сладкарски изделия, включително бутикови торти, произвежда традиционни български закуски, както и замразени изделия за топли точки – земели, багети, специални хлябове.

СД „МАРВАС-90-ФРЕНКЕВИ С-ИЕ“ е специализирано в производството на яйца и птици (стокови носачки). Разполага с птицеферма, производствени халета, съвременно оборудвани, съобразно двете основни дейности на дружеството. Фирмата предлага яйца за консумация на българския и европейския пазар.

Машиностроене и металообработване

„ДРУЖБА” АД е утвърден производител на бутала, бутални болтове, бутални пръстени за двигатели с вътрешно горене, алуминиеви сплави и отливки. Основният обем от продукцията на предприятието е предназначена главно за износ в Германия, някои държави от бившия СССР, Турция.

„МАТ” ООД е специализирано в производство на аварийни и отклонителни скоби за различни видове тръбопроводи, метални конструкции за фотоволтаични централи, котли на твърдо гориво и буферни съдове, нестандартни метални изделия.

„ОБИТЕХ“ ЕООД проектира, произвежда и монтира силозни стопанства, извършва продажба, производство и обслужване на силозно оборудване за зърнобази, фуражни комплекси и други.

„ЙОТОВ“ ООД произвежда специални машини и оборудване за промишлеността. Изработва и монтира врати, портали, ролетни и секционни врати и врати тип "летящо крило" за нуждите на индустрията и населението.

„РЕМКО“ ООД е наследник на ремонтно-механичния цех на „Антибиотик“ АД, гр. Разград и е с над 60 годишен опит в проектирането, конструирането и производството на машини и съоръжения от неръждаема стомана, нестандартно оборудване, орбитално заварени тръбопроводи и цялостни инсталации за фармацевтичната и хранително - вкусовата промишленост, парфюмерията и козметиката.

Лека промишленост

На територията на община Разград, развиват дейност редица фирми от мебелното производство, шивашката промишленост, производство на алуминиеви конструкции, полиграфията и издателската дейност и други.

Печатница „РАЗГРАД ПОЛИГРАФ” OOД е профилирана в отпечатването на пълноцветни вестници, дизайн и изработка на различни видове рекламни материали, отпечатване на брошури, дипляни, каталози, книги с мека подвързия, дизайн и производство на ученически тетрадки и календари, както и печат на различни видове формуляри и др.

“АЛФА-ХИМ” ЕООД гр. Разград е с богат практически опит в областта на производството, доставката, монтажа и сервиза на алуминиеви и пластмасови конструкции.

“МИЗИЯ ГЛАС” ЕООД е лидер в обработката и производството на химически матирано стъкло. Бързият успех в начинанието се дължи на единствената изградена в България модернизирана линия за химически мат по утвърдени технологични стандарти.

„МЕЛИСА ТЕКСТИЛ” ООД е шивашка фирма за производство на дамска конфекция-сака, панталони, поли, блузи, рокли и връхни облекла.

„ИНИСЕС” ЕООД произвежда дамска конфекция и е правоприемник на създадена през 1995г. фирма, позната като "Нина стил". През март 2010 г. e регистрирана новата търговска марка "Inisess", адресирана както към деловата жена, така и към всяка дама, която се стреми към индивидуалност и има свой собствен стил.

„МИКРО 67” АД е производител на широка гама детски играчки, спортни стоки, стоки за градината и за свободното време.

 

Строителство

„АНТОРА” ЕООД е с предмет на дейност - строителство, ремонти, изработване на метални и арматурни заготовки.

„ЕНЕРГОМОНТАЖ – РР” АД изпълнява дейности по изграждане, ремонт, обновяване и модернизиране на индустриални, граждански, инфраструктурни и енергийни обекти, както и изработване на нестандартно оборудване и монтажни заготовки от метал.

“ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО” АД е специализирано в производството на асфалтобетонови смеси, бетон и бетонови изделия, услуги с механизация и автотранспорт.

“СТРОЙМОНТАЖ” ЕАД изпълнява строително-ремонтни дейности, ново строителство, ремонт и реконструкция на пътища и съоръжения, ниско и високо строителство.

„САВ – РАЗГРАД“ ООД извършва комплексно строителство на жилищни и обществени сгради. Монтажни дейности: фаянс, теракота, окачени тавани, хидро- и топлоизолации. В и К и електро- услуги. Ремонт на котли и отоплителни инсталации.

УСЛУГИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

Фирмите в сферата на услугите формират най-големия дял от нетните приходи в общинската икономика. Нетните приходите от услуги и други дейности са около 52% от общите приходите в община Разград, като най-голям е дела на:

· Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети – 593 204 хил.лв.;

· Транспорт; складиране и пощи – 117 207 хил.лв.;

· Хотелиерство и ресторантьорство – 10 295 хил.лв.;

· Административни и спомагателни дейности – 13 365 хил.лв.

· Хуманно здравеопазване и социални дейности – 16064 хил.лв.

· Други – 16830 хил.лв.

Търговска мрежа

На територията на гр. Разград функционират обекти на търговските вериги „Кауфланд”, „Билла”, „Т-маркет”, „Т-макс“, „Лидл”, „Технополис”, „СВА“, „DM“, представителни магазини на „Пежо-България” и „Златекс” ООД - вносител на селскостопанска техника, както и много други търговски обекти за хранителни и промишлени стоки, собственост на местни фирми. Областният център разполага с реконструиран и модернизиран общински пазар в централната част на града.

СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО

Растениевъдство

Добрите почвено-климатични условия са предпоставка за развитие на селското стопанство. Определящо значение в този важен отрасъл за икономиката на община Разград има производството на зърнени култури, слънчоглед и технически култури.

По данни от Общинска служба по земеделие – Разград в община Разград площите със селскостопанско предназначение към месец юни 2017 година са 432 738 дка, от които обработваеми са 332 827 дка (77%), а използваеми 345 696 дка (80%), разпределени по начин на трайно ползване, както следва:

- ниви – 367 882 дка, в т.ч. обработваема земеделска площ – 332 827 дка (90,5%);

- трайни насаждения вкл. лозя – 18208 дка. в т.ч. използваема земеделска площ 2 458 дка (13,5%) за плододаващи насаждения;

- ливади и пасища – 46648 дка, в т.ч. използваема земеделска площ – 10411 дка (22%).

Таблица: Използвана земеделска площ по видове култури /дка/

Видове култури

2011/2012

2012/2013

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Пшеница

134 160

159 900

158 000

145 000

127 787

Ечемик

13 000

35 500

43 000

40 000

14 687

Царевица

57 500

57 500

50 000

39500

38 267

Рапица

43 490

31 381

36 000

32 000

34 057

Слънчоглед

50 832

47 000

40 000

36 900

63 371

Тютюн

 

 

185

150

600

Люцерна

 

 

 

 

5 059

Леща

 

 

600

600

740

Лупина

 

 

1 000

 

 

Соя

 

 

1 000

 

 

Грах

 

 

 

370

3 783

Резене

 

 

 

700

3 425

 

Източник: Общинска служба по земеделие – Разград

Фирмите от групата „СЕМПЕ“ са сред водещите в община Разград с предмет на дейност земеделие, търговия на зърнени и маслодайни култури, препарати за растителна защита, семена и торове. Други арендатори на земеделски земи, обработващи около и над 10000 дка земя в землищата на община Разград са „Мираж-авто-комерс“ ООД, „Агротим“ ООД, „Агрохимконсулт-3“ ООД, СД „ВЕТЕКС-4-Неделчев, Иванов, Енчев, Атанасов - сие“, „Трио Милк“ ООД и други.

Към м. юни 2017 година площите заети с трайни насаждения, съгласно плановете за земеразделяне заемат 18208 дка., в т.ч. лозя – 9707 дка., което представлява 4.2 % от земеделските земи. Поради застаряване и ликвидиране на голяма част от насажденията, техният размер е по-малък, като през последните години се наблюдава тенденция на възстановяване на площите заети с овощни градини. Заетите площи с трайни насаждения по видове към полугодието на 2017 година, са както следва:

√ арония - 7,000 дка;

√ вишни - 24,100 дка;

√ кайсии и зарзали - 41.630 дка;

√ лешници - 122,810 дка;

√ лозя – винени - 57,523 дка;

√ лозя – десертни - 3,900 дка;

√ малини - 38,190 дка;

√ орехи - 1 182,630 дка;

√ праскови - 56,020 дка;

√ сливи - 531,650 дка;

√ череши - 370,660 дка;

√ ябълки - 22,040 дка. 

Животновъдство и преработка на животинска продукция

С цел подпомагане развитието на животновъдството, Община Разград с решение на Общински съвет Разград и в съответствие с изискванията на Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи, ежегодно отдава под наем мери и пасища общинска собственост. Към 20.06.2017 г. Община Разград е отдала под наем/аренда земеделска земя общинска собственост, както следва:

· 94148,417 дка мери и пасища;

· 188,002 дка – настанени пчелини;

· 3498,344 дка земеделска земя - ниви и

· 1653,495 дка трайни насаждения.

Броят на отглежданите селскостопански животни на територията на община Разград е динамична величина, като най-голям е относителния дял на птиците, което се обяснява с увеличението на птицевъдните обекти през 2016 година.

Таблица: Брой животновъдни обекти и животни на територията на община Разград

Животновъдни обекти и животни

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

31.05. 2017 г.

(ферми и лични стопанства)

Говедовъдни обекти

263

263

260

164

171

172

Говеда - общо

2 467

2 479

2 100

2 058

2 236

2 256

Биволовъдни обекти

 

 

8

3

2

2

Биволи

12

12

12

10

2

3

Овцевъдни обекти

905

905

706

465

333

333

Овце - общо

7 254

7 254

6 100

5 041

5 092

5 487

Козевъдни обекти

397

396

191

57

24

24

Кози - общо

1 688

1 677

1 364

578

449

592

Свиневъдни обекти

3

3

3

3

3

4

Свине - общо

440

440

180

387

398

487

Птицевъдни обекти

1 813

1 813

1813

729

739

760

в т.ч. промишлени птицеферми

4

4

4

8

18

18

в т.ч. лични стопанства

 

 

1809

721

721

742

Птици - общо

953 944

756 742

1223401

823974

1 764 667

1 764 912

Регистрирани пчелини

236

238

239

180

157

167

Пчелни семейства - общо

10 379

10 523

10 724

9 054

11 641

12 578

Зайци

2 850

2 850

2 850

296

220

370

Източник: Областна дирекция по безопасност на храните – Разград

Таблица: Кланици за бели меса

№ по ред

Кланица за бели меса

Местополо-жение

Произведена продукция

вид

произведено количесто за 31.12.2015 г. (тон)

произведено количесто към 31.12.2016 г. (тон)

произведено количесто към 31.05.2017 г. (тон)

1

"Пилко" ЕООД

град Разград

пилешки продукти

39 447

61 420

28 700

Източник: Областна дирекция по безопасност на храните - Разград

В община Разград функционират осем млекопреработвателни предприятия, които привличат местна работна ръка и дават поминък на населението. През 2016 г. общият обем на произведените млечни продукти на територията на Община Разград е 1993 тона, от които: сирене, деликатеси и имитиращи продукти – 1709 тона, кашкавал – 112 тона, извара – 36 тона, кисело мляко 107 тона, пастьоризирано мляко – 10 тона и заквасена сметана – 19 тона. В сравнение с 2015 г. произведената продукция през 2016 г. е с 228 тона повече.

Таблица: Мандри за изкупуване и преработка на мляко

№ по ред

Мандра

Местопо-ложение

Произведена продукция

вид

през 2014 г. (килограм)

през 2015 г. (килограм/ литър)

през 2016 г. (килограм/ литър)

към 31.05.2017 г. (килограм/ литър)

1

ЕТ "Стем-Тезджан Али",
BG 1712046

град Разград

кисело мляко

131938

123000

106926

41065

пастьоризирано мляко

-

16000

10387

3705

заквасена сметана

17630

19000

18737

6405

2

ЕТ "Георги Петров-Камен",
BG 1712009

село Дянково

сирене и деликатеси

41500

383000

693315

234212

3

"Стил-ЕА" ЕООД,
BG1712039

село Дянково

кашкавал

83784

107000

111718

40615

извара

24060

40000

35880

13028

4

ЕТ "Верас-90-Алиш Хамид",
BG 1712012

село Ясеновец

сирене и имитиращи продукти

188661

205000

162958

52468

5

ЕТ "Али Ислямов",
BG 1712037

село Ясеновец

сирене и имитиращи продукти

69944

65000

35359

3890

6

"ИМДО" ООД,
BG 1712018

село Липник

сирене и имитиращи продукти

122327

244000

134459

38390

7

"Трио милк" ООД,
BG 1712032

село Киченица

сирене

315573

333000

363570

155853

4

"Булмилк-2010",
BG 1712045

село Мортагоново

сирене и имитиращи продукти

-

230000

319924

58175

 

Всичко

 

 

995417

1765000

1993233

647806

Източник: Областна дирекция по безопасност на храните - Разград

Горско стопанство

На територията на община Разград, горските територии са в размер на 13 415,9 ха, разпределени по видове собственост както следва:

· Горска територия, собственост на Община Разград –12848 ха;

· Държавна горска територия – 549,8 ха;

· Частна горска територия - 12,8 ха;

· Горска територия, собственост на обществени организации – 5,3 ха;

Община Разград е собственик на 13682.1 ха горски територии, разположени както следва:

· на територията на ТП „ДГС Разград” са 12757 ха в обхвата на общините Разград, Самуил, Цар Калоян и Лозница;

· на територията на ТП „ДГС Сеслав“ – 925.1 ха. в обхвата на община Разград и Кубрат.

Общинските горски територии се стопанисват от общинско предприятие ”Разградлес” с предмет на дейност - управление, ползване, възпроизводство и опазване на горите и земите, собственост на Община Разград.

Таблица: Разпределение на общинска горска територия по видове /ха/

Вид на земите и горите

Заета площ

%

Залесена

12565,9

91.8%

Незалесена, дървопроизводителна

470.0

3.4%

Недървопроизводителна

646,2

4.8%

Общо

13682,1

100.0%

Съставът на горите е предимно широколистен – дъб, цер, акация, черен бор, ясен. Средната възраст на горите, собственост на Община Разград е 44 год. Възрастовата структура на горите по класове на възраст е неравномерна. Най-голяма площ заема ІV клас на възраст (61-80 г.) – 30.0%, следват ІII клас на възраст (41-60 г.) – 26.8%, IІ клас на възраст (21-40 г.) – 20.9% и І клас на възраст (1-20 г.) – 20.3% от залесената площ. Останалите класове на възраст са много слабо представени.

Таблица: Разпределение на ползваната дървесина общински горски територии по направления

Година

 

Дърва за огрев за местното население

Дърва за огрев по решение на ОбC Разград, предоставяни на общински структури

Дървесина за промишлeни цели

мярка

обем

мярка

обем

мярка

обем

2011

Пр.м³

24 218

Пр.м³

1 644

Пл. м³

24 271

2012

Пр.м³

37 763

Пр.м³

1 830

Пл. м³

19 904

2013

Пр.м³

32 825

Пр.м³

1 894

Пл. м³

17 640

2014

Пр.м³

27 821

Пр.м³

1 815

Пл. м³

10 095

2015

Пр.м³

27 821

Пр.м³

1 815

Пл. м³

10 095

2016

Пр.м³
Пл. м³
30 190
1 467

Пр.м³

1 394

Пл. м³

11 895

Чрез ефективното стопанисване и управление на общинските горски територии, Община Разград генерира приходи, осигурява заетост и реализира социална политика в интерес на общността, осъществява опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и защитни функции по отношение на горите.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg