Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

На 21 декември – четвъртък, от 11.00 часа във фоайето на 11-тия етаж на Община Разград

Трета поредна церемония по връчване на парични стипендии на деца с изявени дарби от Община Разград за успехи в областта на науката, изкуствата и спорта - 2017. Връчването е част от приетите от Общински съвет - Разград мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби на Община Разград. Тази година ще бъдат наградени 56 деца.
 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2017Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало


Комплекс за социални услуги за възрастни хора с увреждания с. Просторно, общ. Разград

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

IMG 1723IMG 1750IMG 1797IMG 1767

Адрес: с. Просторно ул. „Дунав” № 19А

 Email:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Телефон за връзка:  084 52 13 49

Директор: Диана Енчева Георгиева

Комплекс за социални услуги за възрастни хора с увреждания с. Просторно, общ. Разград е разкрит с Решение № 863 по Протокол № 61 от проведено заседание на Общински съвет – Разград на 20.07.2015 г.. Комплекса е структура със социално предназначение, в която се предлагат социални услуги в общността - резидентен тип, които имат за цел подкрепа на лица с психични разстройства и умствена изостаналост. Комплексът за социални услуги създава среда близка до семейната в която лицата получават необходимата им индивидуализирана подкрепа за водене на самостоятелен и независим начин на живот.

По своята същност той обединява четири социални услуги за възрастни, като:

·  Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства с капацитет 14 места;

·  Защитено жилище за възрастни хора с психични разстройства с капацитет 10 места;

·  Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 25 места, като целевата група са възрастни хора с увреждания;

·  Защитено жилище за възрастни хора с умствена изостаналост с капацитет 6 места.

Целева група: Лица с психични разстройства и умствена изостаналост, установени с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК.

Цели: Осигуряване качество на живот, което не допуска социално изключване, гарантира предоставяне на индивидуализирана грижа и подкрепа, фокусирана върху постижими резултати за потребителите на услугите.

Услуги и дейности:

·  Задоволяване на основните жизнени потребности на лицата и осигуряване на условия за ползване на консултативни и подкрепящи услуги;

·  Осигуряване на равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп на лицата до обществени сгради и културни средища, гарантиран достъп до специализирани здравни, социални, образователни и други услуги;

·  Предоставяне на адекватни условия и оборудване за постигане на максимално качество на обслужване на потребителите на социални услуги;

·  Подкрепа на потребителите в правото им на избор по отношение на свободно време, социални и културни интереси, храна, лични и социални отношения;

·  Съдействие на потребителите за поддържане на контакти с близки и роднини;

·  Рехабилитация, групова и индивидуална работа с потребителите.

Екип:

·  Специалисти/специалист социални дейности, трудотерапевт, медицински специалисти;

·  Административен персонал;

·  Обслужващ персонал.

Условия и ред за ползване на Комплекс за социални услуги за възрастни хора с увреждания:

Лицата, които желаят да ползват социалната услуга или техни законни представители, ако са поставени под запрещение, подават писмена молба по настоящ адрес до директора на Дирекция „Социално подпомагане“. Въз основа на подадена молба и приложените документи се извършва социална оценка на потребностите на лицето, която се отразява в доклад - предложение. Настаняването в горе изброените социални услуги включени в Комплекс за социални услуги за възрастни хора с увреждания се извършва със заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане“.

За ползване на социалната услуга в Комплекс за социални услуги за възрастни хора с увреждания се заплаща такса в размер, определен с Тарифата за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg