Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Обяви


Обявления

1 У В Е Д О М Л Е Н И Е Изх. № 2115-15687-(1) \13.11.2018 г. ДО ЙОВКА С. ДЖУРОВА 
2 У В Е Д О М Л Е Н И Е Изх. № 2115-15804-(1) \ 13.11.2018 г. ДО НУРТЕН Х. АХМЕД
3 У В Е Д О М Л Е Н И Е Изх. № 2115-15626-(1) / 02.11.2018 г. ДО ЕМИЛ П. МАЛЧЕВ
4 У В Е Д О М Л Е Н И Е Изх. № 2115-15369-(1) / 08.11.2018 г. ДО СИМЕОНКА Х. КОСТОВА
5 О Б Я В Л Е Н И Е № 2115-14654-(4) от 08.11.2018 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ СТЕФАН Б. СТЕФАНОВ
6 График за сметосъбиране на населените места на Община Разград за месец Декември 2018 г
7 У В Е Д О М Л Е Н И Е Изх. № 2115-16190-(1) От 22.11.2018 г. ДО БОНЧО Х. БОНЧЕВ, УЛ. „ АПШЕРОН“ № 32 С. ЯСЕНОВЕЦ
8 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
9 Р А З Г Л А С Я В А Н Е на основание чл. 550, ал. 2 от Граждански процесуалния кодекс
10 Р А З Г Л А С Я В А Н Е на основание чл. 550, ал. 2 от Граждански процесуалния кодекс
11 З А П О В Е Д № 1270 от 15.10. 2018 г.
12 Съобщение по чл. 72, ал.1 от АПК относно Заповед за обявяване на границите на районите и видът на предлаганите от Община Разград услуги по чл. 62 от ЗМДТ за 2019 г.
13 Психолог обучава педагози и деца на семинар организиран от Общински съвет по наркотични вещества, Превантивно-информационен център и МКБППМН
14 УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.
15 ЗАПОВЕД №256 от 27.02.2018 год.,
16 ПОКАНА за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Разград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
17 Годишен план за ползване на дървесина на ОП "Разградлес"
18 Решение № РУ -10 - ЕО/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на община Разград за периода 2017-2020 година
19 УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.38, АЛ.5 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
20 Заповед № 258 от 10.03.2016 г. на кмета на Община Разград, издадена на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за горите
21 Заповед № 258 от 10.03.2016 г. на кмета на Община Разград, издадена на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за горите
22 График за посещения в „Приют за безстопанствени животни“ – гр. Разград
23 Протокол за извършена проверка в Община Разград
24 УВЕДОМЛЕНИЕ
25 Размер и местоположение на мерите, пасищата и ливадите за индивидуално ползване по землища
26 Заповед № 1525 от 02.12.2014г. - „Инструкция за условията и реда за изплащане на годишно рентно плащане на собствениците на земеделски земи на територията на Община Разград на основание чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ"
27 УВЕДОМЛЕНИЕ
28 ЗАПОВЕД № 62 Разград16.01.2013 г. Във връзка с прилагането на предвидените в чл.69, ал.1,т.1. и ал.2 от Наредба №12 на Общински съвет Разград
29 Регионален план за развитие на Северен централен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk