Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Обяви


Обявления

1 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-5463.1 от 11.10.2017 г. 
2 О Б Я В Л Е Н И Е Изх. № АО-05-03-5542-1 от 13.09.2017 г.
3 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-12382.1 от 11.10.2017 г.
4 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-12382.1 от 11.10.2017 г.
5 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-04-14040 от 10.10.2017 г.
6 График за сметосъбиране на населените места на Община Разград за месец Отктомври 2017 г
7 Уведомление по чл.66 от АПК за издаване на заповед за обявяване границите на районите и видът на предлаганите от Община Разград услуги по чл. 62 от ЗМДТ за 2018 г
8 Д-р Валентин Василев поздрави участниците в 49-та Национална олимпиада по физика
9 Решение № РУ -10 - ЕО/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на община Разград за периода 2017-2020 година
10 ЗАПОВЕД №195 от 22.02. 2017 год.,
11 У В Е Д О М Л Е Н И Е относно финансово подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми
12 УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.38, АЛ.5 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
13 Заповед за определяне границите на районите и видът на предлаганите от Община Разград услуги по чл.62 от ЗМДТ през 2017 г
14 Заповед № 258 от 10.03.2016 г. на кмета на Община Разград, издадена на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за горите
15 Заповед № 258 от 10.03.2016 г. на кмета на Община Разград, издадена на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за горите
16 График за посещения в „Приют за безстопанствени животни“ – гр. Разград
17 Конкурс за работни места
18 Да помогнем на Еля да посрещне една незабравима Коледа
19 Кампания набира средства за момиче без крайници
20 ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2016 г. НА ОБЩИНА РАЗГРАД
21 Набиране на кандидати за кадрова военна служба
22 Годишен план за ползване на дървесина на ОП "Разградлес"
23 УВЕДОМЛЕНИЕ
24 Протокол за извършена проверка в Община Разград
25 УВЕДОМЛЕНИЕ
26 Размер и местоположение на мерите, пасищата и ливадите за индивидуално ползване по землища
27 Важна информация за участие във втори етап по Проект „Нови възможности за грижа”
28 Общинска програма за даровити деца за 2014г.
29 Заповед № 1525 от 02.12.2014г. - „Инструкция за условията и реда за изплащане на годишно рентно плащане на собствениците на земеделски земи на територията на Община Разград на основание чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ"
30 О Б Я В Л Е Н И Е
31 У В Е ДО М Л Е Н И Е
32 УВЕДОМЛЕНИЕ
33 ЗАПОВЕД № 62 Разград16.01.2013 г. Във връзка с прилагането на предвидените в чл.69, ал.1,т.1. и ал.2 от Наредба №12 на Общински съвет Разград
34 З А П О В Е Д № 1439 определяне места за разходка и свободно пускане на домашни кучета в община Разград
35 Регионален план за развитие на Северен централен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г.
36 На вниманието на Председателите на управителни съвети /Управители/ на сгради в режим на етажна собственост

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg