Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Обяви


Обявления

1 ПОКАНА за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Разград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 
2 Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в ПИ с идентификатор 61710.504.115 по КККР на гр. Разград
3 Становище на «Амилум България»ЕАД по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на проведеното общественно обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС)
4 Годишен план за ползване на дървесина на ОП "Разградлес"
5 У В Е Д О М Л Е Н И Е № АО-05-03-290 от 09.01.2018 г. ДО РИДВАН ИСМЕТОВ РИДВАНОВ
6 У В Е Д О М Л Е Н И Е № АО-05-03-290 от 09.01.2018 г. ДО ГЮЛВЕР АРИФОВА РИДВАНОВА
7 УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.38, АЛ.5 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ ЗА 2018 ГОДИНА
8 Удължават срока на социалната услуга „Обществена трапезария“
9 Обявяване на процедура по определяне на списъци за общо и индивидуално ползване на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за стопанската 2018-2019 година и на основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ Община Разград
10 Обява за обществено обсъждане на проект на Общ устройствен план на Община Разград и Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на Община Разград
11 Постановление АО-05-03-214
12 У В Е Д О М Л Е Н И Е № АО-05-03-9846 от 04.12.2017 г. ДО НИКОЛАЙ БЕЛЧЕВ ПЕНЕВ
13 График за сметосъбиране на населените места на Община Разград за месец Януари 2018г.
14 Заповед за събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци за 2018г.
15 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-12382.1 от 11.10.2017 г.
16 Решение № РУ -10 - ЕО/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на община Разград за периода 2017-2020 година
17 УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.38, АЛ.5 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
18 Заповед № 258 от 10.03.2016 г. на кмета на Община Разград, издадена на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за горите
19 Заповед № 258 от 10.03.2016 г. на кмета на Община Разград, издадена на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за горите
20 График за посещения в „Приют за безстопанствени животни“ – гр. Разград
21 Протокол за извършена проверка в Община Разград
22 УВЕДОМЛЕНИЕ
23 Размер и местоположение на мерите, пасищата и ливадите за индивидуално ползване по землища
24 Заповед № 1525 от 02.12.2014г. - „Инструкция за условията и реда за изплащане на годишно рентно плащане на собствениците на земеделски земи на територията на Община Разград на основание чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ"
25 УВЕДОМЛЕНИЕ
26 ЗАПОВЕД № 62 Разград16.01.2013 г. Във връзка с прилагането на предвидените в чл.69, ал.1,т.1. и ал.2 от Наредба №12 на Общински съвет Разград
27 Регионален план за развитие на Северен централен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg