Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Обяви


Обявления

1 Обявява достъп до информация за преценяване необходимостта от Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с местоположение ПИ с идентификатор 61710.503.6308 по плана на гр.Разград, с Възложител ЗП „ Никол Стаменова Ганева” 
2 Обявява достъп до информация за преценяване необходимостта от Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение с местоположение ПИ с идентификатор 61710.503.6308 по плана на гр.Разград, с Възложител „Биовет” АД-гр.Разград
3 Обявява достъп до информация за преценяване необходимостта от Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) в имот с идентификатор 61710.506.30 по плана на гр. Разград, с възложител „Икомет” ЕООД
4 УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПЧЕЛИ
5 УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПЧЕЛИ
6 УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПЧЕЛИ
7 УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПЧЕЛИ
8 УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПЧЕЛИ
9 УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПЧЕЛИ
10 УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПЧЕЛИ
11 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-2848.1 от 16.04.2018 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ СИМЕОН СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ
12 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-2848.1 от 16.04.2018 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ АПРИЛ СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ
13 О Б Я В Л Е Н И Е
14 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-04-2964 от 02.04.2018 г.
15 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-2158.1 от 21.03.2018 г.
16 ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
17 ПОКАНА за участие в Процедура за избор на членове на Съвет на децата
18 УВЕДОМЛЕНИЕ за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми
19 ЗАПОВЕД №256 от 27.02.2018 год.,
20 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-17667.1 от 14.02.2018 г. до заинтересованото лице Дженан Вели Мехмед
21 ПОКАНА за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Разград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
22 Годишен план за ползване на дървесина на ОП "Разградлес"
23 УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.38, АЛ.5 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ ЗА 2018 ГОДИНА
24 Заповед за събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци за 2018г.
25 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-12382.1 от 11.10.2017 г.
26 Решение № РУ -10 - ЕО/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на община Разград за периода 2017-2020 година
27 УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.38, АЛ.5 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
28 Заповед № 258 от 10.03.2016 г. на кмета на Община Разград, издадена на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за горите
29 Заповед № 258 от 10.03.2016 г. на кмета на Община Разград, издадена на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за горите
30 График за посещения в „Приют за безстопанствени животни“ – гр. Разград
31 Протокол за извършена проверка в Община Разград
32 УВЕДОМЛЕНИЕ
33 Размер и местоположение на мерите, пасищата и ливадите за индивидуално ползване по землища
34 Заповед № 1525 от 02.12.2014г. - „Инструкция за условията и реда за изплащане на годишно рентно плащане на собствениците на земеделски земи на територията на Община Разград на основание чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ"
35 УВЕДОМЛЕНИЕ
36 ЗАПОВЕД № 62 Разград16.01.2013 г. Във връзка с прилагането на предвидените в чл.69, ал.1,т.1. и ал.2 от Наредба №12 на Общински съвет Разград
37 Регионален план за развитие на Северен централен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg