Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Обяви/Уведомления


Обявления

1 Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от европейски фондове на Община Разград за 2018 година 
2 О Б Я В Л Е Н И Е № 2115-39-(4) от 17.06.2019 г. до ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ХАРУН Х. АХМЕД и ЕРОЛ М. ИБРЯМ
3 УВЕДОМЛЕНИЕ Изх. № 2115-48-(1) от 13.06.2019 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ХАСАН А. ХЮСЕИНОВ ХЮСЕИН А. ХЮСЕИНОВ
4 Протокол за извършена проверка на адресни регистрации по чл.405а от Изборния кодекс
5 Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за стопанската 2019 – 2020 година.
6 О Б Я В Л Е Н И Е № 2117-22-[2] от 22.05.2019 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦE : СУСКА ……… ЦВЯТКОВА
7 З А П О В Е Д № 703 от 11.06.2019 г.
8 О Б Я В Л Е Н И Е № 2115-21-(4) от 29.05.2019 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ШЕРИФЕ Е. РАШИД ХАТИДЖЕ А. АПТИ
9 Уведомление за инвестиционно предложение Реконструкция, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и оборудване на дворно пространство на ДГ 3 „Приказка“ ПИ № 61710.502.4738 по КК на гр. Разград
10 График за сметосъбиране на населените места на Община Разград за месец Юни 2019 г.
11 П О К А Н А за участие в процедура за финансова подкрепа на читалищната дейност в Община Разград
12 Уведомление за въвеждане на временна забрана за движение на пътни превозни средства
13 УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПЧЕЛИ
14 С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
15 Годишен отчет по ЗЕЕ за 2018г.
16 ЗАПОВЕД №193/25.02.2019 го. на кмета на Община Разград, издадена на основание чл.125, ал.1 от Закона за горите, са определени горските територии, държавна и общинска собственост, в които е забранена пашата на селкостопански животни.
17 СЪОБЩЕНИЕ във връзка с прием на документи за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми
18 Публикуван е бюджет 2019г. на Община Разград
19 УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.38, АЛ.5
20 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ОП "РАЗГРАДЛЕС" ЗА 2019 г. - Териториален обхват СЦДП ТП "ДГС - Сеслав"
21 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ОП "РАЗГРАДЛЕС" ЗА 2019 г. - Териториален обхват СЦДП ТП "ДГС - Разград"
22 Съобщение по чл. 72, ал.1 от АПК относно Заповед за обявяване на границите на районите и видът на предлаганите от Община Разград услуги по чл. 62 от ЗМДТ за 2019 г.
23 Психолог обучава педагози и деца на семинар организиран от Общински съвет по наркотични вещества, Превантивно-информационен център и МКБППМН
24 ПОКАНА за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Разград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
25 Решение № РУ -10 - ЕО/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на община Разград за периода 2017-2020 година
26 УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.38, АЛ.5 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
27 Заповед № 258 от 10.03.2016 г. на кмета на Община Разград, издадена на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за горите
28 Заповед № 258 от 10.03.2016 г. на кмета на Община Разград, издадена на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за горите
29 График за посещения в „Приют за безстопанствени животни“ – гр. Разград
30 Протокол за извършена проверка в Община Разград
31 УВЕДОМЛЕНИЕ
32 УВЕДОМЛЕНИЕ
33 ЗАПОВЕД № 62 Разград16.01.2013 г. Във връзка с прилагането на предвидените в чл.69, ал.1,т.1. и ал.2 от Наредба №12 на Общински съвет Разград
34 Регионален план за развитие на Северен централен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk