Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Обяви/Уведомления


Обявления

1 УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПЧЕЛИ 
2 УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПЧЕЛИ
3 ЗАПОВЕД № 502 от 22.04.2019 г.
4 УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПЧЕЛИ
5 УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПЧЕЛИ
6 УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПЧЕЛИ
7 У В Е Д О М Л Е Н И Е за откриване на производство по издаване на общ административен акт относно въвеждане на временна забрана за движение и паркиране на пътни превозни средства /ППС/ по улици в гр. Разград
8 Уведомление за въвеждане на временна забрана за движение на пътни превозни средства
9 УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПЧЕЛИ
10 УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПЧЕЛИ
11 УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПЧЕЛИ
12 УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПЧЕЛИ
13 График за сметосъбиране на населените места на Община Разград за месец Май 2019 г.
14 График за сметосъбиране на населените места на Община Разград за месец Април 2019 г.
15 УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПЧЕЛИ
16 С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
17 Годишен отчет по ЗЕЕ за 2018г.
18 ЗАПОВЕД №193/25.02.2019 го. на кмета на Община Разград, издадена на основание чл.125, ал.1 от Закона за горите, са определени горските територии, държавна и общинска собственост, в които е забранена пашата на селкостопански животни.
19 СЪОБЩЕНИЕ във връзка с прием на документи за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми
20 Публикуван е бюджет 2019г. на Община Разград
21 Обявление за Литературен конкурс на името на проф. Боян Пенев 2019
22 УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.38, АЛ.5
23 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ОП "РАЗГРАДЛЕС" ЗА 2019 г. - Териториален обхват СЦДП ТП "ДГС - Сеслав"
24 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ОП "РАЗГРАДЛЕС" ЗА 2019 г. - Териториален обхват СЦДП ТП "ДГС - Разград"
25 Съобщение по чл. 72, ал.1 от АПК относно Заповед за обявяване на границите на районите и видът на предлаганите от Община Разград услуги по чл. 62 от ЗМДТ за 2019 г.
26 Психолог обучава педагози и деца на семинар организиран от Общински съвет по наркотични вещества, Превантивно-информационен център и МКБППМН
27 ПОКАНА за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Разград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
28 Решение № РУ -10 - ЕО/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на община Разград за периода 2017-2020 година
29 УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.38, АЛ.5 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
30 Заповед № 258 от 10.03.2016 г. на кмета на Община Разград, издадена на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за горите
31 Заповед № 258 от 10.03.2016 г. на кмета на Община Разград, издадена на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за горите
32 График за посещения в „Приют за безстопанствени животни“ – гр. Разград
33 Протокол за извършена проверка в Община Разград
34 УВЕДОМЛЕНИЕ
35 УВЕДОМЛЕНИЕ
36 ЗАПОВЕД № 62 Разград16.01.2013 г. Във връзка с прилагането на предвидените в чл.69, ал.1,т.1. и ал.2 от Наредба №12 на Общински съвет Разград
37 Регионален план за развитие на Северен централен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk