Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Обяви


Обявления

1 П О К А Н А ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ с Изх.№ АО- 05-03-4668/13.06.2018 г. ДО ИСКРЕН ЛАЗАРОВ 
2 О Б Я В Л Е Н И Е № 2115-7990-(4) от 14.08.2018 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА САБРИ ХЮСЕИНОВ, БЕДИХА ХАЛИЛОВА, РЕНГИН ПОТУРОВА
3 П О К А Н А за участие в процедура за финансова подкрепа на читалищната дейност в Община Разград
4 ОБЩИНА РАЗГРАД обявява достъп до информация за преценяване необходимостта от Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
5 График на заседанията по землища на комисиите по чл.37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 г.
6 У В Е Д О М Л Е Н И Е за откриване на производство по издаване на общ административен акт, във връзка с ХХVII – я Традиционен есенен панаир
7 ОБЯВЛЕНИЕ Изх. № АО-05-03-2681-2 / 06.08.2018 г.
8 ЗАПОВЕД № РД-11-132/01.08.2018г. на Валентина Френкева - Директор на ОД Земеделие гр. Разград
9 График за сметосъбиране на населените места на Община Разград за месец Август 2018 г
10 УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.
11 З А П О В Е Д № 719 от 12.06.2018 г. - разкриване на спасителен пост и зона за къпане във водната площ на язовир „Пчелин-2“
12 ЗАПОВЕД №256 от 27.02.2018 год.,
13 ПОКАНА за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Разград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
14 Годишен план за ползване на дървесина на ОП "Разградлес"
15 Заповед за събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци за 2018г.
16 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-12382.1 от 11.10.2017 г.
17 Решение № РУ -10 - ЕО/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на община Разград за периода 2017-2020 година
18 УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.38, АЛ.5 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
19 Заповед № 258 от 10.03.2016 г. на кмета на Община Разград, издадена на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за горите
20 Заповед № 258 от 10.03.2016 г. на кмета на Община Разград, издадена на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за горите
21 График за посещения в „Приют за безстопанствени животни“ – гр. Разград
22 Протокол за извършена проверка в Община Разград
23 УВЕДОМЛЕНИЕ
24 Размер и местоположение на мерите, пасищата и ливадите за индивидуално ползване по землища
25 Заповед № 1525 от 02.12.2014г. - „Инструкция за условията и реда за изплащане на годишно рентно плащане на собствениците на земеделски земи на територията на Община Разград на основание чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ"
26 УВЕДОМЛЕНИЕ
27 ЗАПОВЕД № 62 Разград16.01.2013 г. Във връзка с прилагането на предвидените в чл.69, ал.1,т.1. и ал.2 от Наредба №12 на Общински съвет Разград
28 Регионален план за развитие на Северен централен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk