Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Търгове и конкурси


Търгове

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 1224

Петък, 05 Октомври 2018 08:52

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2860/09.07.2018 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 61710.502.3853  по кадастралната карта на гр.Разград, с площ от 790 кв.м, с адрес: гр.Разград, ул. „Абритус” №9, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.),   с граници: поземлени имоти 61710.502.7019; 61710.502.7170; 61710.502.3852; 61710.502.3851 и  61710.502.6406.

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 1224

   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 1196

Понеделник, 01 Октомври 2018 14:26

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000442 (три нули четиристотин четиридесет и две), актуван с АОС № 2844/22.03.2018 г., с площ от 427,404 дка (четиристотин двадесет и седем цяло четиристотин и четири хилядни декара), с начин на трайно ползване: трайни насаждения, категория на земята при неполивни условия: V /пета/ категория, находящ се в местността „Върбанов трап“, в землището на с. Осенец, с ЕКАТТЕ 54105, община Разград, при граници и съседи: имоти с №№ 000441, 000098, 000082, 000370, 000009, 000011, 000084, 000083.

Публичен търг с тайно наддаване Заповед  1196
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 1180

Четвъртък, 27 Септември 2018 11:42

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляващ отредена площ от 4,40 кв.м. /четири цяло и четиридесет квадратни метра/, находящ се в гр. Разград, кръстовището на ул. „Марица“ и ул. „Хан Крум“, определена по схема – одобрена от Главния архитект за поставяне на преместваем обект за търговска дейност.

 

Публичен търг с тайно наддаване Заповед  1180

   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 1174

Четвъртък, 27 Септември 2018 10:56

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 604/08.02.1999 година, представляващ помещение № 5, с площ 22,00 кв.м., на втори етаж от сграда Битов комбинат, находяща се в гр.Разград, бул.“България“ № 21П, при граници на помещението: дясно – помещение № 4, ляво – помещение № 6, горе – покрив.

а/ Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години;

б/ Частта от имота да се използва за кантора;

 в/ До участие в търга се допускат всички лица, подали документи за участие

   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 1173

Четвъртък, 27 Септември 2018 10:54

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - публична общинска собственост, представляващи пасища, /анблок/ за срок от 1 /една/ стопанска година /2018-2019/ по реда на глава седма от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, както следва:

  • За землището на с. Раковски, ЕКАТТЕ 62089:

Имот №

Площ /кв.м/

Местност

НТП

Категория

1

62089.19.26

7427

МЕРАТА

Пасище

6

2

62089.30.97

33802

МЕРАТА

Пасище

5

3

62089.30.94

37391

МЕРАТА

Пасище

5

4

62089.29.328

31046

МЕРАТА

Пасище

5

5

62089.17.112

4999

МЕРАТА

Пасище

6

6

62089.10.122

74475

МЕРАТА

Пасище

6

7

62089.10.130

34759

МЕРАТА

Пасище

3

8

62089.7.142

13450

МЕРАТА

Пасище

6

9

62089.3.156

40924

МЕРАТА

Пасище

6

10

62089.10.161

241359

МЕРАТА

Пасище

6

11

62089.10.170

20028

МЕРАТА

Пасище

6

12

62089.10.175

50590

МЕРАТА

Пасище

6

или общо 590250 кв. м. (петстотин и деветдесет хиляди двеста и петдесет квадратни метра).

2. Условия за участие – до участие в публичния търг се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Публичен търг с тайно наддаване Заповед  1173

   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 1172

Четвъртък, 27 Септември 2018 10:52

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост за отдаване под наем за срок от 3 /три/ стопански години на имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 046012 /нула четиридесет и шест нула дванадесет/, с площ от 3,023 дка. /три цяло нула двадесет и три хилядни декара/, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – III /трета/ категория,  находящ се в местността „Г. ЛИВАДИ“, в землището на с. Дряновец, ЕКАТТЕ 23902, общ. Разград, обл. Разград, при граници и съседи: имоти с №№ 047001, 046028.

Публичен търг с тайно наддаване Заповед  1172

   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 1093

Вторник, 04 Септември 2018 15:10

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на 1/един/ брой кон – мъжки (кастрат), цвят сивокафяв, който се отглежда от Общинско предприятие „Разградлес“ гр.Разград, по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи –  общинска собственост, при следните характеристики, както следва:

1.1. Възраст – над 20 години

1.2. Тегло не по малко от 400 кг  към момента на оценката.

1.3. Височина над средната към момента на оценката.

1.4. Външен вид – кон – мъжки (кастрат), цвят сивокафяв. Уши и грива –червени.Опашка-червена, завършваща с черни върхове в долната част. По дължината на черепа, върху космената покривка има бяла ивица, започваща от очите и стигаща до наздрите.На задния ляв крак, над копитотот има бяла окраска като гривна.

Животното e предоставено със Заповед № 100 от 05.02.2018 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите за предоставяне безвъзмездно на Община Разград правото на собственост върху един брой кон – мъжки (кастрат), цвят сивокафяв, съгласно влязло в сила Наказателно постановление № 24 от 04.12.2017 г. на Кмета на Община Разград

Публичен търг с тайно наддаване Заповед  1093
   

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ В ОБЕКТ № 18008

Вторник, 15 Май 2018 13:28

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА  ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ В ОБЕКТ № 18008
 
   

Търг за „ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, НАТОВАРЕНА НА ТИР, добита от общинските горски територии, собственост на Община Разград в обект № 18007

Вторник, 15 Май 2018 01:00

Търг за „ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, НАТОВАРЕНА НА ТИР, добита от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 18007

Документация

Протокол № ОГ-11-07 от 09.05.2018 г.

Заповед № 148 от 09.05.2018г.

Заповед № 149 от 09.05.2018г.

Договор № ОГ-12-09 от 15.05.2018г.

 

 

   

Търг за „ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, НАТОВАРЕНА НА ТИР, добита от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово, в обект № 18006

Понеделник, 26 Февруари 2018 12:40

   

Търг за покупко-продажба на добита технологична дървесина от широколистни дървесни видове на ТИР

Вторник, 30 Януари 2018 12:10

   

Търг за продажба на стояща дървесинана корен за 2018г.

Вторник, 30 Януари 2018 11:59

Документация за обект 18001

Документация за обект 18002

Документация за обект 18003

Документация за обект 18004

   

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 32

Четвъртък, 02 Февруари 2017 16:40

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 3
 
 
 
   

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 33

Четвъртък, 02 Февруари 2017 16:40

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 4
 
 
   

Заповед № 31/29.03.2016г. на ОП "Разградлес" за прекратяване на процедура на явен търг

Вторник, 29 Март 2016 17:36

   

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk