Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Търгове и конкурси


Търгове

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 57

Понеделник, 15 Януари 2018 13:58

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава VІІ от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи -общинска собственост, за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за общинска собственост № 869/12.01.2011 г., представляваща клетка № 10 и  клетка № 11, с обща застроена площ от 129,60  квадратни метра,  находящи се в сграда №19  с идентификатор 61710.505.7232.1, цялата със застроена площ от 1 176,00 квадратни метра, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Разград, етаж: 1 /един/, предназначение: „Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда”,  с  адрес: ул.”Мебелна” №1, гр. Разград, община Разград, област Разград.
 
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 56

Понеделник, 15 Януари 2018 13:57

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава VII от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, за учредяване на безсрочно право на строеж в северната страна на определените граници за застрояване на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 61710.505.7234, по Акт № 870/12.01.2011 година за частна общинска собственост, с площ от 4 247,00 кв.м. /четири хиляди двеста четиридесет и седем квадратни метра/ по кадастралната карта на гр.Разград, одобрена със Заповед РД-18-37/10.03.2008 година на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-17-341/30.11.2010 г. на началника на СГКК-Разград, с адрес: град Разград, улица „Мебелна” № 2, община Разград, област Разград,  при следните параметри на правото на строеж:

1.1.изграждане на обект с предназначение – „производствен, складов обект” в общинския имот в определените с плана за застрояване граници;

1.2.застроена площ на новоизградената сграда - до 120,00 кв. м. /сто и двадесет квадратни метра/, която да отговаря на изискванията на Наредба №7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и одобрения с Решение №741/27.07.2010 година на Общински съвет Разград план за застрояване и план-схеми на Бизнес зона „Перистър” град Разград;

1.3.максимална етажност на новоизградената сграда – до 1 /един/ етаж;

2. Търгът да се проведе при следните условия:

2.1.срок за въвеждане на обекта в експлоатация  - до 36 /тридесет и шест/ месеца от датата на подписване на договора;

2.2.инвеститорът поема задължението да благоустрои пространството около обекта, както и да изгради необходимите места за гариране и/или паркиране  в границите на поземления имот, в който е придобито правото на строеж; 

2.3.инвеститорът  се  задължава  да разкрие в  новоизградения  обект  не  по-малко  от 3 /три/ броя работни места в тримесечен срок от въвеждането на обекта в експлоатация, които да запази за срок не по-малък от 1 /една/ година.

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 56

   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 55

Понеделник, 15 Януари 2018 13:55

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава VII от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, за учредяване на безсрочно право на строеж в определените граници за застрояване на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор  61710.505.7217,  по   Акт  № 886/19.01.2011 година  за  частна  общинска  собственост,  с  площ  от 1 416,00 кв.м. /хиляда четиристотин и шестнадесет  квадратни метра/ по кадастралната карта на гр.Разград, одобрена със Заповед РД-18-37/10.03.2008 година на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-17-341/30.11.2010 г. на началника на СГКК-Разград, с адрес: град Разград, улица „Складова” № 3, община Разград, област Разград,  при следните параметри на правото на строеж:

1.1.изграждане на обект с предназначение – „производствен, складов обект” в общинския имот в определените с плана за застрояване граници;

1.2.застроена площ на новоизградената сграда - до 300,00 кв. м. /триста квадратни метра/, която да отговаря на изискванията на Наредба №7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и одобрения с Решение №741/27.07.2010 година на Общински съвет Разград план за застрояване и план-схеми на Бизнес зона „Перистър” град Разград;

1.3.максимална етажност на новоизградената сграда – до 1 /един/ етаж;

2. Търгът да се проведе при следните условия:

2.1.срок за въвеждане на обекта в експлоатация  - до 36 /тридесет и шест/ месеца от датата на подписване на договора;

2.2.инвеститорът поема задължението да благоустрои пространството около обекта, както и да изгради необходимите места за гариране и/или паркиране  в границите на поземления имот, в който е придобито правото на строеж;

2.3.инвеститорът  се  задължава  да разкрие в  новоизградения  обект  не  по-малко  от 3 /три/ броя работни места в тримесечен срок от въвеждането на обекта в експлоатация, които да запази за срок не по-малък от 1 /една/ година.

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 55

   

Публични търгове с тайно наддаване Заповед 54

Петък, 12 Януари 2018 13:35

Публични търгове с тайно наддаване  за продажба на имоти – частна общинска собственост, находящи се  в землището на град Разград, община  Разград, по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи –  общинска собственост
 
   

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 32

Четвъртък, 02 Февруари 2017 15:40

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 3
 
 
 
   

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 33

Четвъртък, 02 Февруари 2017 15:40

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 4
 
 
   

Заповед № 31/29.03.2016г. на ОП "Разградлес" за прекратяване на процедура на явен търг

Вторник, 29 Март 2016 16:36

   

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg