Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Търгове и конкурси


Търгове

Търг за „ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, НАТОВАРЕНА НА ТИР, добита от общинските горски територии, собственост на Община Разград в обект № 18007

Петък, 20 Април 2018 09:43

  
Търг за „ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, НАТОВАРЕНА НА ТИР, добита от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 18007
 
 
 
 
 
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 453

Сряда, 18 Април 2018 09:54

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на имот–частна общинска собственост, актуван с АОС №511/01.04.2009 год., представляващ сграда за обществено хранене с идентификатор №61710.502.596.2, със застроена площ 53,00/петдесет и три/ кв.м., находяща се в градски парк-поземлен имот с идентификатор №61710.502.596 по кадастралната карта на гр.Разград.

Публичен търг с тайно наддаване Заповед  453
   

Публичен търг за отдаване под наем Заповед 452

Вторник, 17 Април 2018 14:16

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост,  за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост с идентификатор № 61710.505.1818.2.5., представляващ  МАГАЗИН № 43, с площ 19 кв. м. /деветнадесет квадратни метра/, находящ се на Централен общински пазар – ул. „Марица“  в гр. Разград.

 а/ Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години;

б/  Имота да се използва за търговска дейност;

 в/ До участие в търга се допускат всички лица, регистрирани по Търговския закон подали документи за участие.

Публичен търг за отдаване под наем Заповед 452

   

Публичен търг за отдаване под наем Заповед 451

Вторник, 17 Април 2018 14:15

публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, за отдаване под наем на част от поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор № 61710.505.1818. по кадастралната карта на гр. Разград, находящ се на Централен общински пазар за поставяне на павилион за търговски цели, с площ от 9 кв. м. /девет квадратни метра/.

а/ Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години;

б/  Имота да се използва за поставяне на павилион за търговски цели;

 в/ До участие в търга се допускат всички лица, регистрирани по Търговския закон подали документи за участие.

Публичен търг за отдаване под наем Заповед 451

   

Публичен търг за отдаване под наем Заповед 450

Вторник, 17 Април 2018 14:12

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост,  за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост с идентификатор № 61710.505.1899.1.17, представляващ  СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 8А, с площ 15 кв. м. /петнадесет квадратни метра/, находящ се на Централен общински пазар – ул. „Марица“  в гр. Разград.

 а/ Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години;

б/  Имота да се използва за търговска дейност;

 в/ До участие в търга се допускат всички лица, регистрирани по Търговския закон подали документи за участие.

Публичен търг за отдаване под наем Заповед 450
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 436 / 13.04.2018г.

Понеделник, 16 Април 2018 08:04

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000058 (четири нули петдесет и осем), актуван с АОС № 2842/22.03.2018 г., с площ от 467,132 дка (четиристотин шестдесет и седем цяло сто тридесет и два хилядни декара), с начин на трайно ползване: трайни насаждения, категория на земята при неполивни условия: VI /шеста/ категория, находящ се в местността „Ясаци-стари-ВГ“, в землището на с. Мортагоново, с ЕКАТТЕ 49093, при граници и съседи: имоти с №№ 000056, 000040, 000042, 090032,  090031,  090030,  090029,  090028,  000173,  090119, 090118, 090117, 090116,  090114,  090113,  090111, 000173, 090101, 090110,  090109,  090108,  090107,  090106,  000174,  090063,  090055,  090054,  090053,  090049,  090048,  090047,  090041,  090040,  000060,  090039,  090038,  000060,  000082,  000080, 039001, 039008,  039009,  039010,  039004,  039005, 000201,  000203,  000204,  000205, 000206,  000207, 000208,  000209,  000210,  000211, 000212,  000213, 000217.
 
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 435 / 13.04.2018г.

Понеделник, 16 Април 2018 08:01

публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000019 (четири нули деветнадесет), актуван с АОС № 2843/22.03.2018 г., с площ 254,600 дка (двеста петдесет и четири цяло и шестстотин хилядни декара), с начин на трайно ползване: трайни насаждения, категория на земята при неполивни условия: VI /шеста/ категория, находящ се в местността „Балабана“, в землището на с. Осенец, с ЕКАТТЕ 54105, община Разград, при граници и съседи: имоти с №№ 000361, 007024,  000091, 000111, 000365,  000054,  003154,  000431,  000359.

Публичен търг с тайно наддаване Заповед  435 / 13.04.2018г.
   

Търг за „ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, НАТОВАРЕНА НА ТИР, добита от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово, в обект № 18006

Понеделник, 26 Февруари 2018 11:40

   

Търг за покупко-продажба на добита технологична дървесина от широколистни дървесни видове на ТИР

Вторник, 30 Януари 2018 11:10

   

Търг за продажба на стояща дървесинана корен за 2018г.

Вторник, 30 Януари 2018 10:59

Документация за обект 18001

Документация за обект 18002

Документация за обект 18003

Документация за обект 18004

   

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 32

Четвъртък, 02 Февруари 2017 15:40

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 3
 
 
 
   

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 33

Четвъртък, 02 Февруари 2017 15:40

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 4
 
 
   

Заповед № 31/29.03.2016г. на ОП "Разградлес" за прекратяване на процедура на явен търг

Вторник, 29 Март 2016 16:36

   

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg