Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати


Търгове

Публичен търг с тайно наддаване Заповед № 486

 
 
 
Публичен търг с тайно наддаване  за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61710.505.217.1.54 по кадастралната карта на гр.Разград, със застроена площ 37,26 кв.м, с адрес: гр.Разград, ул.“Костур“ №22-А, ет.5, ап.54, с предназначение на самостоятелния обект -жилище, апартамент, с прилежащи части: изба №54-2,46 кв.м и 1,7086% от общите части на сградата  и ОПС,  актуван с Акт за частна общинска собственост №2933/26.02.2019 год., с граници: на същия етаж: имоти №№ 61710.505.217.1.53, 61710.505.217.1.55, под обекта: имот №61710.505.217.1.43, над обекта: няма и граници на избата: ляво-коридор, дясно-изба №49, горе-жилища.
 
 
 
 
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед № 471

Петък, 19 Април 2019 00:00

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляващ отредена площ от 15,00 кв.м. /петнадесет квадратни метра/, с идентификатор 61710.505.199 и с начин на трайно ползване – „за друг обществен обект, комплекс“ по Кадастралната карта на гр.Разград, съгласно схема – одобрена от главния архитект на Община Разград и с условие, че частта от имота е за поставяне на преместваем обект.

Публичен търг с тайно наддаване Заповед № 471
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед № 470

Петък, 19 Април 2019 00:00

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от поземлен имот - частна общинска собственост, с идентификатор 61710.816.830 по кадастралната карта на гр.Разград, местност „Кованлък“, в района на първия язовир „Пчелин-2“, за поставяне на преместваем обект за търговска дейност, с площ – 20,00 /двадесет/ кв. м., по схема одобрена от главния архитект на Община Разград.
 
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед № 448

Вторник, 16 Април 2019 09:57

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, за отдаване под наем на част от поземлен имот – частна общинска собственост с  идентификатор № 61710.505.1818 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка хиляда осемстотин и осемнадесет/ по кадастралната карта на гр. Разград,  находящ се на Централен общински пазар  в гр. Разград на ул. ''Хан Омуртаг'',  за поставяне на ПАВИЛИОН № 41 за търговски цели, с площ 6 кв.м. (шест квадратни метра).

а/ Срок за отдаване под наем – 2  (две) години;

б/ Частта на имота да се използва за поставяне на павилион за търговски цели;

 в/ До участие в търга се допускат всички лица, регистрирани по Търговския закон подали документи за участие.

   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед № 447

Вторник, 16 Април 2019 09:54

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, за отдаване под наем на част от поземлен имот – частна общинска собственост с  идентификатор № 61710.505.1818 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка хиляда осемстотин и осемнадесет/ по кадастралната карта на гр. Разград,  находящ се на Централен общински пазар  в гр. Разград на ул. ''Хан Омуртаг'',  за поставяне на ПАВИЛИОН № 16 за търговски цели, с площ 9 кв.м. (девет квадратни метра).

а/ Срок за отдаване под наем – 2  (две) години;

б/  Частта от имота да се използва за поставяне на павилион за търговски цели;

 в/ До участие в търга се допускат всички лица, регистрирани по Търговския закон подали документи за участие.

Публичен търг с тайно наддаване Заповед № 447
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед № 397

Публичен търг с тайно наддаване  за продажба на имот – частна общинска собственост с идентификатор 61710.506.529 по кадастралната карта на гр.Разград, Гарова промишлена зона,  актуван с Акт №2869/05.11.2018 год. за поправка на Акт за  частна общинска собственост №1576/06.06.2013 год., с площ от 18250 кв.м, с адрес: гр.Разград, Гарова промишлена зона, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, с граници на имота: поземлени имоти №№ 61710.506.528, 61710.506.13, 61710.506.500 и 61710.506.530.

   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед № 396

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот – публична общинска собственост за осъществяване на социална дейност, представляваща помещение с площ от 14,00 кв.м., разположено в югоизточната част на сграда, находяща се в парцел IV, кв. 25 по плана на с. Побит камък, общ. Разград, ул. „Трети март“ № 51, съгласно Акт за публична общинска собственост № 4 от 20.11.1997 г., при граници на частта от имота: ляво – стълбище и дворно място, дясно – помещение, долу – избено помещение.

Публичен търг с тайно наддаване Заповед № 396
   

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ В ОБЕКТ № 19001

Документация

Публикувана на 12.02.2019г.

Заповед №44 19001

Заповед №45 19001

П Р О Т О К О Л  № ОГ -12-03/27.02.2019 г.

Публикувана на 27.02.2019г.

Договор №ог-12-03/05.03.2019г. за покупко-продажба на добита  дървесина  от широколистни дървесни видове от обект №19001

Публикувана на 06.03.2019г.

   

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ В ОБЕКТ № 18008

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА  ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ В ОБЕКТ № 18008
 
   

Търг за „ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, НАТОВАРЕНА НА ТИР, добита от общинските горски територии, собственост на Община Разград в обект № 18007

Търг за „ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, НАТОВАРЕНА НА ТИР, добита от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 18007

Документация

Протокол № ОГ-11-07 от 09.05.2018 г.

Заповед № 148 от 09.05.2018г.

Заповед № 149 от 09.05.2018г.

Договор № ОГ-12-09 от 15.05.2018г.

 

 

   

Търг за „ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, НАТОВАРЕНА НА ТИР, добита от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово, в обект № 18006

   

Търг за покупко-продажба на добита технологична дървесина от широколистни дървесни видове на ТИР

   

Търг за продажба на стояща дървесинана корен за 2018г.

Документация за обект 18001

Документация за обект 18002

Документация за обект 18003

Документация за обект 18004

   

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 33

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 4
 
 
   

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 32

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 3
 
 
 
   

Страница 1 от 2

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk