Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер


Търгове

Търг за „ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, НАТОВАРЕНА НА ТИР, добита от общинските горски територии, собственост на Община Разград в обект № 18007

  
Търг за „ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, НАТОВАРЕНА НА ТИР, добита от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 18007
 
 
 
 
 
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 453

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на имот–частна общинска собственост, актуван с АОС №511/01.04.2009 год., представляващ сграда за обществено хранене с идентификатор №61710.502.596.2, със застроена площ 53,00/петдесет и три/ кв.м., находяща се в градски парк-поземлен имот с идентификатор №61710.502.596 по кадастралната карта на гр.Разград.

Публичен търг с тайно наддаване Заповед  453
   

Публичен търг за отдаване под наем Заповед 452

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост,  за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост с идентификатор № 61710.505.1818.2.5., представляващ  МАГАЗИН № 43, с площ 19 кв. м. /деветнадесет квадратни метра/, находящ се на Централен общински пазар – ул. „Марица“  в гр. Разград.

 а/ Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години;

б/  Имота да се използва за търговска дейност;

 в/ До участие в търга се допускат всички лица, регистрирани по Търговския закон подали документи за участие.

Публичен търг за отдаване под наем Заповед 452

   

Публичен търг за отдаване под наем Заповед 451

публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, за отдаване под наем на част от поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор № 61710.505.1818. по кадастралната карта на гр. Разград, находящ се на Централен общински пазар за поставяне на павилион за търговски цели, с площ от 9 кв. м. /девет квадратни метра/.

а/ Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години;

б/  Имота да се използва за поставяне на павилион за търговски цели;

 в/ До участие в търга се допускат всички лица, регистрирани по Търговския закон подали документи за участие.

Публичен търг за отдаване под наем Заповед 451

   

Публичен търг за отдаване под наем Заповед 450

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост,  за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост с идентификатор № 61710.505.1899.1.17, представляващ  СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 8А, с площ 15 кв. м. /петнадесет квадратни метра/, находящ се на Централен общински пазар – ул. „Марица“  в гр. Разград.

 а/ Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години;

б/  Имота да се използва за търговска дейност;

 в/ До участие в търга се допускат всички лица, регистрирани по Търговския закон подали документи за участие.

Публичен търг за отдаване под наем Заповед 450
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 436 / 13.04.2018г.

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000058 (четири нули петдесет и осем), актуван с АОС № 2842/22.03.2018 г., с площ от 467,132 дка (четиристотин шестдесет и седем цяло сто тридесет и два хилядни декара), с начин на трайно ползване: трайни насаждения, категория на земята при неполивни условия: VI /шеста/ категория, находящ се в местността „Ясаци-стари-ВГ“, в землището на с. Мортагоново, с ЕКАТТЕ 49093, при граници и съседи: имоти с №№ 000056, 000040, 000042, 090032,  090031,  090030,  090029,  090028,  000173,  090119, 090118, 090117, 090116,  090114,  090113,  090111, 000173, 090101, 090110,  090109,  090108,  090107,  090106,  000174,  090063,  090055,  090054,  090053,  090049,  090048,  090047,  090041,  090040,  000060,  090039,  090038,  000060,  000082,  000080, 039001, 039008,  039009,  039010,  039004,  039005, 000201,  000203,  000204,  000205, 000206,  000207, 000208,  000209,  000210,  000211, 000212,  000213, 000217.
 
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 435 / 13.04.2018г.

публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000019 (четири нули деветнадесет), актуван с АОС № 2843/22.03.2018 г., с площ 254,600 дка (двеста петдесет и четири цяло и шестстотин хилядни декара), с начин на трайно ползване: трайни насаждения, категория на земята при неполивни условия: VI /шеста/ категория, находящ се в местността „Балабана“, в землището на с. Осенец, с ЕКАТТЕ 54105, община Разград, при граници и съседи: имоти с №№ 000361, 007024,  000091, 000111, 000365,  000054,  003154,  000431,  000359.

Публичен търг с тайно наддаване Заповед  435 / 13.04.2018г.
   

Търг за „ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, НАТОВАРЕНА НА ТИР, добита от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово, в обект № 18006

   

Търг за покупко-продажба на добита технологична дървесина от широколистни дървесни видове на ТИР

   

Търг за продажба на стояща дървесинана корен за 2018г.

Документация за обект 18001

Документация за обект 18002

Документация за обект 18003

Документация за обект 18004

   

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 32

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 3
 
 
 
   

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 33

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 4
 
 
   

Заповед № 31/29.03.2016г. на ОП "Разградлес" за прекратяване на процедура на явен търг

   

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg