Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер


Търгове

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 731

 
 
 

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2826/25.10.2017 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 61710.504.19 по кадастралната карта на гр.Разград, с площ от 372 кв.м, с адрес: гр.Разград, ЖК.„Орел”, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване,  с граници: поземлени имоти 61710.504.89; 61710.504.87; 61710.504.18 и  61710.504.175.

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 731
 
 
 
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 730

 
 
 
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост  №174, в кв. 22, по кадастралния план на с.Радинград, общ.Разград, с площ 1 625,00 кв.м., с адрес ул.”Витоша”№1, актуван с АОС №2565/28.01.2015год., при граници: ул.”Витоша”, улица,  улица, имот №144.
 
 
 
 
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 635

 
 
 

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава VІІ от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи -общинска собственост, за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за общинска собственост № 868/12.01.2011 г., с обща застроена площ от 51,15 /петдесет и едно цяло и петнадесет стотни/ кв. метра, включваща офис №2, при съседи: -ляво-офис № 1; -дясно-ул.“Транспортна“; -горе-офис № 2, - долу-помещение  № 2 и офис № 11, при съседи: -ляво-офис № 10Б; -дясно-стълбищна клетка; -горе-офис № 1Б, - долу-помещение  № 2Д, находящи се на приземния етаж в сграда №10 /десет/, с идентификатор 61710.505.7237.1, цялата със застроена площ от 558,00 /петстотин петдесет и осем/ кв. метра, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Разград, брой етажи 2 /два/ с предназначение: Сграда със смесено предназначение, с  адрес: град Разград, бул.”Априлско въстание” №4.

 

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 635

 
 
 
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 634

 
 
 
Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава VІІ от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи -общинска собственост, за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за общинска собственост № 869/12.01.2011 г., представляваща помещение № 3, при граници: -изток-зелена площ, -запад-помещение № 2, -север-зелена площ и –юг-улица „Транспортна” със застроена площ от 51,00 кв. м. /петдесет и един квадратни метра/,  находящо се в източната страна на сграда № 17  с идентификатор №61710.505.7232.3, цялата със застроена площ от 598,00 квадратни метра, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Разград, етаж: 1 /един/, предназначение: „Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда”,  с  адрес: ул.”Мебелна” № 1, гр. Разград, община Разград, област Разград.
 
 
 
 
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 633

 
 
 
Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава VІІ от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи -общинска собственост, за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за общинска собственост № 868/12.01.2011 г., със застроена площ от 16,25 /шестнадесет  цяло двадесет и пет стотни/ кв. метра, включваща  помещение № 8, при съседи: -ляво-помещение № 10А; -дясно-помещение № 1; -горе-офис № 4А, находящо се в сутерена на сграда №10 /десет/, с идентификатор 61710.505.7237.1, цялата със застроена площ от 558,00 /петстотин петдесет и осем/ кв. метра, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Разград, брой етажи 2 /два/ с предназначение: Сграда със смесено предназначение, с  адрес: град Разград, бул.”Априлско въстание” №4.
 
 
 
 
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 632

 
 

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава VІІ от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи -общинска собственост, за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за общинска собственост № 868/12.01.2011 г., със застроена площ от 48,75 /четиридесет и осем цяло седемдесет и пет стотни/ кв. метра, включваща помещение № 14, при съседи: -ляво-помещение № 11Б; -дясно-зелена площ; -горе-помещение № 6А и офис № 5Б, находящо се в сутерена на сграда №10 /десет/, с идентификатор 61710.505.7237.1, цялата със застроена площ от 558,00 /петстотин петдесет и осем/ кв. метра, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Разград, брой етажи 2 /два/ с предназначение: Сграда със смесено предназначение, с  адрес: град Разград, бул.”Априлско въстание” №4.

 

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 632

 
 
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 606

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава VII от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, за учредяване на безсрочно право на строеж в определените граници за застрояване на недвижим имот-частна общинска собственост, актуван с Акт № 891/20.01.2011 година за частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 61710.505.7228,  с  площ  от 1 330,00 кв.м. /хиляда триста и тридесет квадратни метра/ по кадастралната карта на гр.Разград, с адрес: град Разград, улица „Мебелна” № 7, община Разград, област Разград,  при следните параметри на правото на строеж:

1.1.изграждане на обект с предназначение – „производствен, складов обект” в общинския имот в определените с плана за застрояване граници;

1.2.застроена площ на новоизградената сграда - до 300,00 кв. м. /триста квадратни метра/, която да отговаря на изискванията на Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и одобрения с Решение № 741/27.07.2010 година на Общински съвет Разград план за застрояване и план-схеми на Бизнес зона „Перистър” град Разград;

1.3.максимална етажност на новоизградената сграда – до 1 /един/ етаж;

2. Търгът да се проведе при следните условия:

2.1.срок за въвеждане на обекта в експлоатация  - до 36 /тридесет и шест/ месеца от датата на подписване на договора;

2.2.инвеститорът поема задължението да благоустрои пространството около обекта, както и да изгради необходимите места за гариране и/или паркиране  в границите на поземления имот, в който е придобито правото на строеж;

2.3.инвеститорът  се  задължава  да разкрие в  новоизградения  обект  не  по-малко  от 10 /десет/ броя работни места в тримесечен срок от въвеждането на обекта в експлоатация, които да запази за срок не по-малък от 1 /една/ година.

Публичен търг с тайно наддаване Заповед  606

   

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ В ОБЕКТ № 18008

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА  ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ В ОБЕКТ № 18008
 
   

Търг за „ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, НАТОВАРЕНА НА ТИР, добита от общинските горски територии, собственост на Община Разград в обект № 18007

Търг за „ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, НАТОВАРЕНА НА ТИР, добита от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 18007

Документация

Протокол № ОГ-11-07 от 09.05.2018 г.

Заповед № 148 от 09.05.2018г.

Заповед № 149 от 09.05.2018г.

Договор № ОГ-12-09 от 15.05.2018г.

 

 

   

Търг за „ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, НАТОВАРЕНА НА ТИР, добита от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово, в обект № 18006

   

Търг за покупко-продажба на добита технологична дървесина от широколистни дървесни видове на ТИР

   

Търг за продажба на стояща дървесинана корен за 2018г.

Документация за обект 18001

Документация за обект 18002

Документация за обект 18003

Документация за обект 18004

   

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 32

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 3
 
 
 
   

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 33

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 4
 
 
   

Заповед № 31/29.03.2016г. на ОП "Разградлес" за прекратяване на процедура на явен търг

   

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk