ПЛАН за действие на общинските концесии в Община Разград за 2019 година

Печат

I.ОБЩИ ЦЕЛИ

1.Развитие на инфраструктурни проекти и качествени услуги от обществен интерес чрез партньорство между Община Разград и икономически субекти.

2.Задоволяване на обществени потребности чрез включване на частни инвестиции в строителството и управлението на услугите.

3. Ефективно управление на публичната общинска собственост в интерес на гражданите и обществото.

II.СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

1.Използване на стопанската инициатива на икономическите субекти в интерес на гражданите и обществото.

2. Повишаване на бюджетните приходи чрез получаване на концесионни плащания.

3.Освобождаване на бюджетни средства от дейности, свързани с възстановяването, поддържането, преустройство или извършването на ремонти на обекти, които са публична общинска собственост.

4.Задоволяването на потребностите на гражданите и обществото от разнообразни услуги, които могат да се предоставят чрез обекти-публична общинска собственост.

III. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

1.Използване на професионалния опит на икономическите субекти в областта на организацията и предоставянето на услуги с оглед на постигане на най-добро съотношение качество-цена на предоставяните услуги.

2.Освобождаване на администрацията от несвойствени дейности, в резултат на което се изразходват неефективно публични средства.

3.Икономическа ефективност при управлението на публичната общинска собственост в защита интересите на обществото.

4.Ефективно и ефикасно разходване на средствата по проекти и програми.

IV ДЕЙСТВАЩИ КОНЦЕСИИ

Към настоящия момент Община Разград има сключени концесионни договори за следните имоти:

1. Водоем с.Дряновец

За имота има сключен договор №69/20.03.2015 година за предоставяне на концесия за услуга на воден обект-водоем в местността „Бъзова ливада“ в землището на с.Дряновец, община Разград с „Енергомонтаж-РР”АД гр.Разград.

Целите, които се постигат с възлагане на концесията, са освобождаване на бюджетни средства от дейности, свързани с поддържането и охраняването на водоема и повишаване на бюджетните приходи чрез получаване на концесионно плащане.Тези цели са в съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България /2018-2027/. Обектът на концесията е имот-публична общинска собственост №000041, представляващ водоем в землището на с.Дряновец, местност „Бъзова ливада” с площ 15,658 дка. Кръгът на потребителите са всички граждани, имащи интерес към развитие на спортния риболов. Очакваните резултати са освобождаване на администрацията от несвойствени дейности, в резултат на които се изразходват публични средства. Срокът на действие на концесията 19 години. Концесионното плащане е в размер на 2054,97 лв., без ДДС.

2. Обект: Минерална вода от малмоваланжски водоносен хоризонт „Недокланско дере” – сондажи Р97х, Р98х и Р101х.

За имота има сключен договор № 56/26.03.2004 г. за концесия с „Амилум –България” ЕАД гр.Разград.Целта, която се постига с концесията е задоволяване на производствени потребности чрез осигуряване с вода на едно от големите предприятия в Община Разград. Тя е в съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България /2018-2027/.Обектът на концесията е малмоваланжски водоносен хоризонт, участък „Недокланско дере” – сондажи Р97х, Р98х и Р101х. Кръгът на потребителите се свежда до работещите работници и служители в „Амилум–България” ЕАД гр.Разград. Очаквани резултати са задоволяване на идентифицирани производствени потребности. Срокът на действие на концесията е 20 години. Концесионното плащане е в размер на 26529,76лв., без ДДС.Същото се актуализира на база добито водно количество за изтекъл годишен период и е получено на основание определен годишен експлоатационен ресурс от 1100000 куб.м.

3. Язовир „Осенец”

За имота има сключен договор №160/20.0.2005 г. за концесия с „БУЛ-РИБ” ООД гр.Разград. Целите, които се постигат с възлагане на концесията, са освобождаване на бюджетни средства за дейности, свързани с охраната, поддържането и текущите ремонти на язовира, повишаване на бюджетните приходи чрез получаване на концесионно плащане, задоволяване на потребностите на гражданите от осигуряване с риба, както и развитие на спортен риболов и туристически услуги. Тези цели са в съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България /2018-2027/. Обектът на концесията е имот-публична общинска собственост №000035 в землището на с.Осенец, община Разград, представляващ язовир „Осенец“ с площ 252,598 дка.

Кръгът на потребителите са всички граждани, имащи потребност от осигуряване с риба и развитие на спортен риболов.Очакваните резултати са освобождаване на администрацията от несвойствени дейности, в резултат на които се изразходват публични средства. Срокът на действие на концесията 20 години. Концесионното плащане е в размер на 3686,32 лв., без ДДС.

4. Язовир „Балкански“

За имота има сключен договор №186/26.07.2005 година за концесия с „ГМГ 1” ЕООД гр.Разград. Целите, които се постигат с възлагане на концесията, са освобождаване на бюджетни средства от дейности, свързани с охраната, поддържането и извършването на текущи ремонти на язовира, повишаване на бюджетните приходи чрез получаване на концесионно плащане, задоволяване на потребностите на гражданите от осигуряване с риба, както и развитие на спортен риболов и туристически услуги. Тези цели са в съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България /2018-2027/. Обектът на концесията е имот-публична общинска собственост №000292 в землището на с.Балкански, община Разград, представляващ язовир „Балкански“ с площ 147,319 дка.

Кръгът на потребителите са всички граждани, имащи потребност от осигуряване с риба и развитие на спортен риболов

Очакваните резултати са освобождаване на администрацията от несвойствени дейности, в резултат на които се изразходват публични средства. Срокът на действие на концесията е 15 години. Концесионното плащане е в размер на 1794,59 лв., без ДДС

5. Язовир „Липник“

За имота има сключен договор №97/15.04.2016 г за предоставяне на концесия за услуга на воден обект –Язовир Липник в землището на с.Липник, община Разград с „ВАЛЛИ“ ООД гр.Разград. Целите, които се постигат с възлагане на концесията, са освобождаване на бюджетни средства от дейности, свързани с охраната, поддържането и извършването на текущи ремонти на язовира, повишаване на бюджетните приходи чрез получаване на концесионно плащане, задоволяване на потребностите на гражданите и обществото от осигуряване с риба, както и развитие на спортен риболов и туристически услуги. Тези цели са в съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България /2018-2027/. Обектът на концесията е имот-публична общинска собственост №100055 в землището на с.Липник, община Разград, представляващ язовир „Липник“ с площ 88,570 дка.

Кръгът на потребителите са всички граждани, имащи потребност от осигуряване с риба и развитие на спортен риболов.

Очакваните резултати са освобождаване на администрацията от несвойствени дейности, в резултат на които се изразходват публични средства. Срокът на действие на концесията е 21 години. Концесионното плащане е в размер на 5197,11лв., без ДДС.

6.Стрелбище за лък

За имота има сключен договор №341/29.12.2005 година за концесия със СНЦ „Спортен клуб „Антибиотик““ гр.Разград. Целите, които се постигат с възлагане на концесията, са освобождаване на бюджетни средства от дейности, свързани с поддържането на имота и повишаване на бюджетните приходи чрез получаване на концесионно плащане. Тези цели са в съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България /2018-2027/. Обектът на концесията е имот-публична общинска собственост – стрелбище за лък, представляващ парцел III, кв.318 по плана на гр.Разград с площ 9650,00кв.м.

Кръгът на потребителите са всички имащи желание да практикуват спорта стрелба с лък в община Разград. Очаквани резултати са задоволяване на идентифицирани обществени потребности. Срокът на концесията е 16 години. Концесионното плащане е в размер на 1194,27 лв., без ДДС.

7. Стадион „Лудогорец арена“

За имота има сключен договор за концесия за строителство с предмет: Реконструкция и модернизация на стадион „Лудогорец арена“, неговото управление и поддържане след въвеждането му в експлоатация на риск на концесионера от 15.12.2016 година с ПФК „Лудогорец 1945“ АД гр.Разград. Целите, които се постигат с възлагане на концесията, са реконструкция и модернизация на стадион „Лудогорец арена“, повишаване на бюджетните приходи чрез получаване на концесионно плащане. Тези цели са в съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България /2018-2027/. Обектът на концесията е стадион „Лудогорец арена“ , представляващ поземлен имот с идентификатор №61710.502.7260 по кадастралната карта на гр.Разград, с площ 42662,00кв.м., ведно с изградените в него 14 сгради.Срокът за изпълнение на строителството е 10 години.

Кръгът на потребителите са всички граждани, имащи интерес към футболната игра в община Разград. Очаквани резултати са задоволяване на идентифицирани обществени потребности. Срокът на концесията е 35 години. Концесионното плащане е в размер на 14000,00лв.

V.ПРЕДСТОЯЩИ КОНЦЕСИИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА.

1. Възлагане на концесия за ползване на имот-публична общинска собственост №000047 в землището на с.Островче, община Разград, представляващ язовир „Островче“.

Целите, които се постигат с възлагане на концесията, са освобождаване на бюджетни средства от дейности, свързани с охраната, поддържането и извършването на текущи ремонти на язовира, повишаване на бюджетните приходи чрез получаване на концесионно плащане, задоволяване на потребностите на гражданите от осигуряване с риба и развитие на спортен риболов и туристически услуги.Тези цели са в съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България /2018-2027/. Обектът на концесията е воден обект-язовир „Островче“, представляващ имот №000047 в землището на с.Островче, община Разград с площ 88,810 дка.

Кръгът на потребителите са всички граждани, имащи потребност от осигуряване с риба и развитие на спортен риболов.

Очакваните резултати са освобождаване на администрацията от несвойствени дейности, в резултат на които се изразходват публични средства.

Прогнозен срок на концесията – 20 години. Прогнозно концесионно плащане – 5000,00 лв., без ДДС.

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk