Реализирани програми и проекти

Печат

Проект № BG05M9OP001-2.002-0210-C001 „Създаване на център към Домашен социален патронаж гр. Разград за почасово предоставяне на услуги за социално включване“ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
Проект "Нови възможности за грижа" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
Проект „Доизграждане, реконструкция на съществуващата канализационна и водопроводна мрежи и пречиствателна станция за отпадни води  гр.Разград”
ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГРАД РАЗГРАД"
Проект "Създаване на зелена и достъпна градска среда в централна градска част на гр.Разград” разработен по задание на Община Разград, във връзка с Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. „Зелена и достъпна градска среда“.
Проект BG051PO001-5.2.11-0001-C0001 „И аз имам семейство", финансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, Схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме".
Проект BG051PО001-5.2.12-0061-С0001 „Осигуряване на сигурна и стабилна среда за деца и младежи с увреждания в община Разград, чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип”,  Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете“, Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
Проект „Абритус - мистика и реалност"
Проект 2014BG05FMOP001-03.01-56-С01 "Осигуряване на топъл обяд в Община Разград"по „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане" от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица,Операция тип 3: 2014BG05FMOP001-03.01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД"
Проект "Изграждане на съвременна градска среда, културна, образователна и социална инфраструктура в град Разград – гаранция за интегрирано градско развитие"
Проект "Подкрепа за достоен живот" по Схема за предоставяне на БФП BG051PO001-5.2.09 "Алтернативи", по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Проект „Исперих - Разград - Попово: Път на древни култури и традиции” Договор за БФП BG 161PO001/3.2-03/2012/001 по ОП „Регионално развитие”2007 - 2013г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР по схема за предоставяне на БФП BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите ІІ»
ПРОЕКТ «ИЗГОТВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД РАЗГРАД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВА, ОБНОВЕНА И КАЧЕСТВЕНА ГРАДСКА СРЕДА»
Проект „Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Разград, съпътстваща устойчиво развитие"
Проект „Повишаване капацитета на служителите на Община Разград за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса” по Договор № А12-22-125/20.05.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация ”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07 
Проект „Изграждане на подходяща и ефективна социална инфраструктура за деца и младежи с увреждания в гр. Разград”
ПРОЕКТ «ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА НА ЖИЛИЩНИ КВАРТАЛИ ИЗВЪН ЦЕНТЪРА НА ГРАД РАЗГРАД В ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВОТО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ»
ПРОЕКТ „РЕМОНТ, ОБНОВЯВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ В ГР. РАЗГРАД И С. ПРОСТОРНО, ОБЩИНА РАЗГРАД В ПОДКРЕПА НА ИНТЕГРИРАНОТО И УСТОЙЧИВО МЕСТНО РАЗВИТИЕ" DOC-файл 154KB
ПРОЕКТ „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЛЕКСНО ОБГРИЖВАНЕ В СЕМЕЙНА СРЕДА, ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ И НЕЗАВИСИМОСТ НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ И САМОТНОЖИВЕЕЩИ ХОРА"  DOC-файл 91 KB DOC-файл 90 KB PDF-файл 4.31 МB DOC - файл 200 KB
ПРОЕКТ «ОБЩИНА РАЗГРАД - ЕФЕКТИВНА, ЕФИКАСНА И ПРОЗРАЧНА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ»
ПРОЕКТ „ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ РАЗКРИВАНЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА" DOC-файл 195 KB, DOC-файл 96 KB DOC-файл 105 KB PDF-файл 7.25 MB
ПРОЕКТ «ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ НА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ»         pdf   PDF-файл 1.98MB
ПРОЕКТ "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ raz 1113/III - 4902/"ПОБИТ КАМЪК - ДЯНКОВО - РАЗГРАД" В ПОДКРЕПА НА РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И ТУРИСТИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ НА ГРАДСКИЯ АРЕАЛ"
ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБНОВЯВАНЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ПРОФЕСОР ИЛИЯ ПЕТРОВ” И КЪЩА-МУЗЕЙ „АНАНИ ЯВАШОВ” В ГРАД РАЗГРАД В ПОДКРЕПА НА ИНТЕГРИРАНОТО И УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ”
ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ОУ “СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” С.ЯСЕНОВЕЦ, ОБЩИНА РАЗГРАД, ПРЕДОСТАВЯЩО ИНТЕГРИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД”
ПРОЕКТ „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЛЕКС ОТ УСЛУГИ В СЕМЕЙНА СРЕДА НА ХОРА С РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ УВРЕЖДАНИЯ И САМОТНОЖИВЕЕЩИ ХОРА – ДЕЙНОСТИ „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”
ПРОЕКТ - "ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА - ПОДХОД ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ЕКОТУРИСТИЧЕСКИ ДЕСТИНАЦИИ НА ТЕРИТОРИИТЕ НА ОБЩИНИТЕ РАЗГРАД И ПОПОВО"
ПРОЕКТ - "ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛЕН /ROSIO/ ЦЕНТЪР ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В ЛУДОГОРИЕТО"
ПРОЕКТ "РАЗГРАД - БИЕЩО СЪРЦЕ" ПО ПРОГРАМА "ЛОГО ИЙСТ" - ПАРТНЬОРСКИ ПРОЕКТ НА ОБЩИНИТЕ АСЕН (ХОЛАНДИЯ), ПОЗНАН (ПОЛША) И РАЗГРАД (БЪЛГАРИЯ)
ПРОЕКТ "НАДГРАЖДАЩ ФОРУМ" В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМА "ФОРУМ" - IV ФАЗА, 7 КРЪГ НА ШАРС
ПРОЕКТ "БЕЙЗБОЛЪТ УТРЕ"
ПРОЕКТ "ОБОГАТЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ НА ЛУДОГОРИЕТО, ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ НА ЗОНА ЗА ТУРИЗЪМ, СПОРТ И ОТДИХ "ПЧЕЛИНА-РАЗГРАД""
ПРОЕКТ "РАЗВИТИЕ И ПРОМОЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ НА ОСНОВАТА НА КУЛТУРНО - ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО В ОБЛАСТ РАЗГРАД"
ПРОЕКТ "МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И МАРКЕТИНГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ"
ПРОГРАМА MACIP (ПОДОБРЯВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ОБЩИНИ И АСОЦИАЦИИ)
ПРОГРАМА "ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ"-РАЗГРАД
ПРОЕКТ "ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ"
ПРОЕКТ "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ"
Проект "Разград - градът е сцена"
ПРОЕКТ "SOLIDARCITY (РОЛЯТА И АНГАЖИРАНОСТТА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НИВОТО НА ЗАЕТОСТ)"

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk