ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Газификация

Основен доставчик на услугата е създаденото през 1997г. “Газоснабдяване – Разград” АД. През 2007 г. дружеството е преобразувано в ЕАД след изкупуване на акционерното участие на другите акционери. С Решение №И2-Л-223 на ДКЕВР „Газоснабдяване Разград”ЕАД се влива като поделение на „Дунавгаз” ЕАД с център гр.Русе. Правоприемник на „Дунавгаз”ЕАД  е "Овергаз Север" ЕАД.

„Овергаз Север“ ЕАД изгражда и експлоатира газоразпределителни мрежи и продава синьо гориво на крайните потребители на територията на Бяла, Велико Търново, Горна Оряховица, Исперих, Кубрат, Левски, Ловеч, Лясковец, Павликени, Попово, Разград и Русе.  В края на 2013 година газовата инфраструктура на дружеството в Северна България наброява 543 километра и обслужва над 10 400 клиенти. Предметът на дейност на „Овергаз Север“ ЕАД е инвестиране, проектиране, изграждане, експлоатация и ремонт на газопроводна мрежа в обекти и съоръжения, свързани с използването на природен газ на лицензионната си територия. „Овергаз Север“ ЕАД превръща природния газ в реална алтернатива на другите енергоносители за обществото, като осъществява разпределение на природен газ и газоснабдяване.

Проверка на сметка за природен газ

гр. Разград 7200

ул. “Васил Левски” № 11, п.к. 99

Разградска област

тел: 084 612 216

Национален телефон:  0700 11 110; Авариен телефон:  0800 11 211

е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

website: https://www.overgas.bg/

Топлофикация

Топлоснабдяването на гр.Разград се осъществява от "Топлофикация-Разград" ЕАД чрез отоплителна централа (ОЦ) в Западна промишлена зона с мощност 48,5 MW.

"Топлофикация-Разград" ЕАД е приватизирана и от 30.09.2004г. е 100% собственост на "Овергаз Холдинг" АД. От 27.07.2008 г. преминават към „Енергоконсулт”АД гр.София. "Топлофикация Разград" ЕАД гр.Разград е търговско дружество с предмет на дейност по съдебна регистрация ”Производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности, за която дейност дружеството е получило необходимите лицензии”.

Дружеството разполага с когенерационна мощност, която бе пусната в експлоатация в началото на отоплителния сезон на 2009 г. Тя работи с природен газ и осигурява комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, като по този начин предлага целогодишно и топла вода за бита на фиксирана цена от 5,5 лева за 1 кубически метър.   

Tелефон: /+359/84 662474

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Web site: http://toplo-razgrad.com/

Електроснабдяване

Основен доставчик на услугата в населените места на общината е “ЕНРГО-ПРО” АД, клон Разград. Услугата включва доставка на електроенергия за бита, промишлеността, обществено-административния и търговски сектор, и уличното осветление. Електроснабдени и осветени са всички населени места. Изготвен е проект и е реконструирано уличното осветление /УО/, като са монтирани енергоспестяващи осветителни тела. В резултат на това е реализирана икономия на електроенергия за УО в размер на 1174500 кW/h годишно и са спестени емисии в размер на 2134 т/год. СО2 екв. Обслужването на уличното осветление се извършва от общината, като за целта е създадено звено към нея.

Проверка на сметка за ток

Tелефон: 0700 1 61 61 (на цената на един градски разговор)

Web site: http://www.energo-pro.bg/

Телекомуникации

Всички населени места на общината са телефонизирани и са включени към националната съобщителна мрежа за автоматично избиране. Територията на общината има покритие и за ползване на мобилните оператори Мобилтел, Теленор и Виваком. Общината попада изцяло в обхвата на националната телевизия и на голям брой сателитни излъчватели. На територията на общината има значителен брой доставчици на цифрова телевизия - Булсатком, Виваком, Нетуъркс, Близу и Спектрумнет. Мобилните оператори и доставчици на цифрова телевизия предлагат и комбинирани услуги - интернет, телевизия и телефония. Опериращите интернет доставчици предоставят относително бърз и надежден достъп на граждани и фирми от гр. Разград и селата от общината. Общинско Радио Разград разпространява кабелно радио в населените места на Община Разград . Всички населени места са радиофицирани.

Виваком

За контакти: 

гр.Разград, бул."България" №21

Телефони за контакти:

123 за частни клиенти

121 за бизнес клиенти

+359 87 123 или +35987 8009 123 международно избиране на VIVACOM номер за Обслужване на клиенти.

087 123 за абонати на други мрежи.

Телефонен указател

web site: http://www.vivacom.bg

А1

За контакти: 

гр.Разград, пл."Момина чешма", бл."София"

Телефони за контакти:

Център за обслужване на клиенти *88

тел. +35988123 (от други мрежи и роуминг)

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

web site: https://www.a1.bg/bg

Теленор

За контакти: 

гр.Разград, бул."България" №21

Телефони за контакти:

Тел: 123 - за абонати на Теленор

Тел: 089 123 - за абонати на други оператори

Тел: +359 89 123 – за абонати в чужбина

web site: www.telenor.bg

В и К

ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Основен доставчик на услугата е “Водоснабдяване – Дунав” ЕООД. Всички населени места в общината са водоснабдени. Основно водоснабдяването се извършва от водоснабдителна система “Дунав” и по-малка част от местни водоизточници. В населените места на общината няма режим на водоподаването.

КАНАЛИЗАЦИЯ

Доставчик на услугата е “Водоснабдяване – Дунав” ЕООД. На територията на община Разград е изградена канализационна мрежа само в гр.Разград. Преобладаващата част на града е обхваната, като съществуват и райони с индивидуална застройка, които не са присъединени към мрежата. Работи се по доизграждането на канализационна мрежа. В гр.Разград функционира градска пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/.

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране определи съгласно Решение № Ц-43 от 30.11.2009 г., считано от 01.12.2009 г. цени на ВиК услуги, както следва:

Функционират още три пречиствателни станции за промишлени отпадни води /ПСПОВ/ и пет локални пречиствателни станции.

Проверка на сметка за вода

За контакти: 

гр. Разград 7200

ул. "Сливница" № 3 A

Денонощни телефони:

084 661155 – общ.Разград и общ.Цар Калоян

e-mail : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

web site: http://www.dunav-rz.com/

Транспортна система

transport1

Автогара Разград

информация тел.: (084) 660811

web site: https://avtogara-rz.com/

Национален телефон на

служба "Справки": 0700 10 900

Информация автогари: http://avtogari.info

Магистрали, пътна мрежа

На територията на Община Разград няма изградени магистрали. Дължината на Републиканската пътната мрежа е:

Първокласен път 1-2 /Е 70/ - 27,3 км.

Второкласен път ІІ 49 - 18.7 км.

Третокласни пътища - 74.5 км.

Четвъртокласни пътища - 86.8 км.

Осигурени са линии до всички общини от областта, съседните области, София и някои от по-големите градове в страната - Варна, Бургас, Русе, Шумен, Пловдив, Габрово, Плевен, Велико Търново и др.

За правилното организиране на движението по общинските пътища и улици и за удобство на участниците в него, територията на град Разград се разделя на зони:

  1. Зона "Център" – с гранични улици: бул."Странджа", ул."Княз Борис", ул."Сава Катрафилов", ул."Любен Каравелов" и бул."Априлско въстание";
  2. Пешеходна зона – зоната включва:

а/ Северен градски парк и всички паркове, градини и зелени площи на територията на град Разград;

б/ площадите: „Момина чешма", „Ларго", „Независимост", „Възраждане" и „Стефан Стамболов";

в/ Централната част на град Разград, по бул."България" – в участъка от кръстовището й с улиците „Искър" и „Дондуков" до кръстовището й с улиците „Кирил и Методий" и „Стефан Караджа";

  1. „Синя зона" – обозначена със съответните знаци за начало и край, в дясно успоредно, по посока на движението на следните улици:

а/ бул."България" – с начало кръстовището с ул."Стефан Караджа" и ул."Кирил и Методий";

б/ ул."Кирил и Методий" – с начало кръстовището с ул."Стефан Караджа" и бул."България";

в/ ул."Марица" – с начало кръстовището с ул."Искър";

г/ ул."Васил Левски" – с начало кръстовището с ул."Дунав";

д/ ул."Искър" – в обособения паркинг, в отсечката между кръстовищата с ул."Марица" и бул."България".

  1. „Г" зона – останалата част от града.

Железопътен транспорт

гара Разград

информация тел. (084) 660704

работно време от 07:00 ч. до 19:00 ч.

Информация БДЖ транспорт: http://bdz.bg/

Железопътното обслужване се осъществява от Български държавни железници. През община Разград преминава първата железопътна линия в България - Русе-Варна. Тя се намира на 5 км от централната градска част и в непосредствена близост до индустриалната зона на града. ЖП линията дава възможност за удобен достъп до пазарите в цялата страна и чужбина.

Летище

Летище Варна, отстояние 135 км.

BG-9000 Varna

Телефони: 
Информация за полетите: +359 52 573 323

Рекламация багажи: +359 52 573 423

web site: https://varna-airport.bg/

Водни пътища

1.Морско пристанище – гр. Варна, отстояние 140 км.

Варна 9000, пл. "Славейков" №1

e-mail : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

web site: http://port-varna.bg/bg/Nachalo/Home

2.Речно пристанище на р.Дунав – гр. Русе, отстояние 60 км.

7000 Русе, ул. Пристанищна 22

web site: http://www.port-ruse-bg.com/

 

Лицензирани туристически агенции

Единната система за туристическа информация

ПАТРИМОНИА ООД

Адрес:

гр.Разград, бул. "България" № 23, вх. А, ет.2, ап. 2

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

РИКИ-А-ТУР ЕООД

Адрес:

гр.Разград, ул."Абритус" №13, бл.5, вх.А, ап.18

Тел./Факс:+359 84/655577; +359 84/661656, +359 84/662976

GSM:+359 888/398525, +359 888/638040

e-mail: :Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

web site: http://riki-a.com/

ЕТ ОСПРИВОТ-СТЕФКА ПЕЕВА

Адрес:

гр.Разград, бул."България" №13, вх.В

Тел./Факс: +359 84/661045

GSM: +359 898567385

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Туристическа агенция "ФАНТАСТИК ТРАВЕЛ"

Адрес:

гр.Разград, ул. Г.С. Раковски № 35 (под училище Васил Левски)

Тел.: +359 888414123, +359 889438870

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

web site: http://www.fantastictravel.bg

Средства за подслон, места за настаняване и туристически хижи на територията на Община Разград

kartoon

Хотел "Картоон"

Адрес: гр.Разград,ул."Жеравна" 15

Телефон: (+359) 84 620230; 0875 118268

web site: www.hotelcartoon.bg

Капацитет:

Прилежащи обекти: ресторант, пиано-бар, дискотека, игрална зала

ostrovche
Спа-комплекс"Островче"
Адрес: с.Островче, м.Липовото, община Разград;
Телефон: (+359) 882 334433; 882 556655
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Капацитет: 80 легла
Прилежащи обекти: ресторант, лоби бар, конферентна зала , спа център, басейн.
hotel central

 


Хотел "Централ"
Адрес: гр.Разград, бул."Бели Лом" 40
Телефон: (+359) 84 660918
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Капацитет: 120 легла
Прилежащи обекти: лоби бар
hotel accent

Семеен хотел "Акцент"
Адрес: гр.Разград, ул."Люле Бургас" 15
Телефон: (+359) 84 660072
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Капацитет: 26 легла
Прилежащи обекти: ресторант, конфрентна зала, басейн, детска площадка
gabrisa

Семеен хотел "Габриса"
Адрес : гр.Разград,ул."Добровка"N 2
Телефон:(+359) 84 266066; 0884 769888
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Капацитет: 7 легла
Прилежащи обекти: лоби бар
 IMG 9983A  

Семеен хотел "ИнтерРум"
Адрес :гр.Разград,ул."Странджа" №8
Телефон: (+359) 84 661469 ; (+359) 897 833933 ; (+359) 888 202895
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Капацитет: 18 стаи, 31 легла - апартаменти - 2 броя, единични стаи - 7 броя, двойни стаи - 9 броя
Прилежащи обекти: Класически ресторант с българска кухня
 hotel kovanlika  

Семеен хотел "Кованлъка"
Адрес : гр.Разград, местност "Пчелина"
Телефон: (+359) 84 660595; 897 970507
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Капацитет: 28 легла
Прилежащи обекти: ресторант, лоби бар, басейн, детски кът
 hotel les  

Семеен хотел "Лес"
Адрес: гр.Разград, Градски парк
Телефон: (+359) 84 620620; 620996
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Капацитет: 40 легла
Прилежащи обекти: ресторант, конфрентна зала, детска площадка
 х л Мимоза  

Семеен Хотел "Мимоза"
Адрес: гр. Разград, ул. "Стадиона" № 2
Телефон: (+359) 84 582121
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Капацитет : 18 легла
Прилежащи обекти: ресторант, басейн
 hotel psreshta  

Мотел "Пътна среща"
Адрес: гр.Разград, местност "Стражецки лозя"
Телефон: (+359) 878 784923; 899 176023
Капацитет:16 легла;
Прилежащи обекти: механа
kalina

Къща за гости "Калина"
Адрес: гр.Разград, ул."Жеравна" 104
Телефон: (+359) 84 661946; 898 508596
Капацитет: 10 легла;
kapanski stan
 
Самостоятелни стаи в к-с "Капански стан"
Адрес: с.Гецово, ул."Бели Лом" №53
Телефон: (+359) 84 629593; (+359) 888 102363
Капацитет: 4 легла
Прилежащи обекти: механа
wenera

Самостоятелни стаи в к-с "Венера"
Адрес: местност "Малкия хълм" гр.Разград
Телефон: (+359) 887 266547
Капацитет: 3 легла
p4elina razgr
Туристическа хижа "БТС"
Адрес: ул.Разград, местност "Пчелина"
Телефон: (+359) 886 129305
Капацитет: 32 легла
  

Заведения за хранене и развлечения

 

Заведение /ЗХР/

Адрес

Телефон

Брой 

места

 

Класически ресторант “Капитан Блъд”

Разград, ул.“Г.С.Раковски” 14

084/641 250

150

лятна градина

Класически ресторант "Кованлъка"

Разград, м. "Пчелина"

084/660 595

150

лятна градина

Класически ресторант "Мимоза"

Разград, ул."Стадиона" 2

084/582 121

100

лятна градина

Класически ресторант "Улицата"

Разград, ул."Цар Асен I" 10

0896619 847

150

лятна градина

Класически ресторант "Харизма”

Разград, ул. “Странджа” 8

084/644 112

80

лятна градина

Ресторант "Акцент"

Разград, ул. "Люле Бургас" 15

084/660 072

50

лятна градина

Ресторант "Лес"

Разград, Градски парк

084/620 620

200

лятна градина

Ресторант "Лятно кино"

Разград, ул."Г.Кръстевич", Градски парк

0876649 013

350

лятна градина

Ресторант “Островче” 

с.Островче, местност Липовото

0882334 433

120

лятна градина

Ресторант “Шалеви”

Разград, ул. “Ивайло” 4А

0888230 768

50

лятна градина

Италиански ресторант "LA PASTARIA"

Разград, ул."Васил Левски" 4

084/660 839

90

лятна градина

Механа “Бохеми”

Разград, ул.”Георги Бенковски” 5

0889761 162

140

лятна градина

Механа “Капански стан”

с.Гецово, ул.”Бели Лом” 53

084/629 593

40

лятна градина

Механа “Майстор Манол”

Разград, пл.“Момина чешма” 

0888917 114

150

-

Механа “Пътна среща”

на главен път Русе- Варна, м.Стражески лозя

0899176 825

50

лятна градина

Механа “Сръбска скара”

Разград, ул.”Андрей Цанов” 1

0889534 136

80

лятна градина

Механа “Хаджи Николов хан”

Разград, ул.”Венелин” 6

0899929 071

50

лятна градина

Винарна "Абритус"

Разград, ул."Г.С.Раковски" 9

0894203 045

130

лятна градина

Пицария  “Болярки”

Разград, ул."Марица" 15

0894438 027

88

лятна градина

Пицария "Крейзи форест"

Разград, бул."България" 17 

0896505 364

150

лятна градина

Пицария  “Моцарела”

Разград, между бул. България и бул. Бели Лом

0896840 008

150

лятна градина

Бистро "Апетито"

Разград, бул."България" 17

0897938 720

50

лятна градина

Бистро “Женди”

Разград, пл.“Момина чешма” 

0878783 922

110

лятна градина

Бистро “Златен дъб”

Разград, ЖК Орел, м/у бл.18 и бл.19

0887244 418

150

лятна градина

Бистро "Силвена"

Разград, бул."България" 11-Б

0878455 545

50

лятна градина

Бистро “Сънрайс”

Разград, ЖК Орел, Общински пазар

0899864 031

30

лятна градина

Бистро "Трапеза"

Разград, ул. "Кирил и Методий" 7

084/662 166

30

лятна градина

Кафе-аперитив "Адлер"

Разград, ЖК Орел до печатница "Полиграф"

0887788 027

150

лятна градина

Кафе-аперитив "Бялата къща"

Разград, ул."Русе" 2

0893520 440

50

лятна градина

Кафе-аперитив "Милениум"

Разград, ул."Русе", бл. "София"

0898440 943

140

лятна градина

Кафе-аперитив "Посейдон"

Разград, бул."България" 21

0899829 016

50

лятна градина

Кафе - аперитив "Почти известен"

Разград, ул."Марица" 15

0878880 788

110

лятна градина

Кафе-аперитив "Сохо"

Разград, ул."Момина чешма" 1

0897929 529

110

лятна градина

Виенска сладкарница "Мирена"

Разград, ул. "Паркова" 19

084/623 724

144

лятна градина

Коктейлбар "Скандал"

Разград, бул."България" 13

0896619 847

100

лятна градина

 


Печат