Достъпът до обществена информация

Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) Ви дава право да поискате и получите достъп до информация, без да е необходимо да доказвате конкретен интерес.

Законът не поставя никакви ограничение по отношение на заявителя. Това положение е напълно съобразено с международните стандарти за достъп до документи, в които е залегнал принципът, че информацията създавана и съхранявана от държавните органи, техните териториални звена и органите на местното самоуправление в Република България е достъпна за всеки.

Когато за интересуващата Ви информация се установи едно от следните обстоятелства:

√  информацията представлява класифицирана информация (държавна или служебна тайна);

√  информацията е свързана с оперативната подготовка на решенията на институциите и няма самостоятелно решение;

√  информацията съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори;

√  информацията засяга права на трето лице (търговска тайна или лични данни) и то изрично е изразило несъгласие за предоставянето и;

√  информацията е друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон

Община Разград ще приложи съответните разпоредби на ЗДОИ и ще откаже да Ви предостави информацията. 

Редът за достъп до информация в Община Разград е подробно уреден във Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация от Община Разград, утвърдени от кмета на Община Разград, като за неуредените с тях въпроси се прилагат съответните разпоредби на ЗДОИ.

Как да получите достъп до обществена информация:

Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване. При заявление направено по електронен път не се изисква подпис съгласно изискванията на Закона за електронните документи и електронния подпис.

Заявлението за достъп до обществена информация, следва да съдържа:

√  трите имена на лицето или наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението;

√  точен и пълен адрес за кореспонденция (град/село, пощенски код, улица/ж.к., №, подномер, вход, етаж, апартамент);

√  описание на исканата информация или документи;

√  предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация (преглед на информацията – оригинал или копие; устна справка; копия на материален носител;  копия предоставени по електронен път, или електронен адрес, където се съхраняват или са публикувани данните; комбинация от форми).

Когато предпочитаната от Вас форма е „копия предоставени по електронен път, или електронен адрес, където се съхраняват или са публикувани данните ”, трябва да определите техническите параметри за запис на информацията.

При поискване, на лицата със зрителни увреждания или с увреждания на слухово-говорния апарат се предоставя достъп във форма, максимално удовлетворяваща техните комуникационни възможности, съобразно наличните технически възможности в Община Разград.

Примерен формуляр на заявление за достъп до информация можете да изтеглите тук:

Писмени заявления за достъп до обществена информация се подават във Фронт-офис № 4 (деловодството на Община Разград), на партерния етаж в административната сграда на Община Разград, с адрес: 7200, гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37а от 8:30 ч. до 12:00 ч. и 13:00 ч. до 17:30 ч.

За писмени заявления се считат и заявленията, получени по факс: 084 660 090, по електронен път на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или чрез платформата за достъп до обществена информация (от 01.06.2017 г.).

Устните запитвания за достъп до обществена информация се приемат от служителите във Фронт-офис № 1, находящ се на партерния етаж в административната сграда на Община Разград, с адрес: 7200, гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37а от 8:15 ч. до 17:30 ч., за което се съставя протокол, който се регистрира в деловодството на Община Разград.

Кметът на Община Разград резолира постъпилото заявление за достъп до обществена информация до Секретаря на Община Разград, който осъществява цялостната организация по предоставяне на достъпа до информация.

Срок за разглеждане:

В срок до 14 дни след датата на регистриране на заявление за достъп до обществена информация, Кметът на Община Разград взема решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация и уведомява заявителя за своето решение.

Удължаване на срока за разглеждане:

1. С не повече от 10 дни, когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка.

2. С не повече от 14 дни, когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо съгласието му за предоставянето й.

Уточняване на предмета на обществената информация:

1. Когато не е ясно точно каква информация се иска или тя е формулирана много общо, в 7-дневен срок от постъпване на заявлението, заявителят се уведомява за това и му се дава право да уточни предмета на исканата обществена информация в срок до 30 дни, от получаване на уведомлението.

2. Сроковете за отговор и за удължаване започват да текат от датата на постъпване и регистриране в деловодството на Община Разград на писменото уточняване на предмета на исканата обществена информация.

3. Ако заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация в 30 дневен срок, заявлението се оставя без разглеждане.

Заявлението се оставя без разглеждане ако в него не се съдържат следните данни:

√  трите имена на лицето или наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението;

√  точен и пълен адрес за кореспонденция (град/село, пощенски код, улица/ж.к., №, подномер, вход, етаж, апартамент);

√  описание на исканата информация или документи;

Когато Община Разград не разполага с исканата информация, но:

1. има данни за местонахождението й – в 14-дневен срок от получаване на заявлението, го препраща, за което заявителят се уведомява. В уведомлението задължително се посочват наименованието и адресът на съответния орган или юридическо лице, към които се препраща заявлението. Сроковете по ЗДОИ започват да текат от момента на получаване на препратеното от съответния орган заявление;

2. няма данни за местонахождение й – в 14-дневен срок заявителя се уведомява за това.

Уведомяване:

Всички уведомления, решения или друга кореспонденция по прилагане на ЗДОИ, изхождащи от Община Разград и адресирани до заявителя, са в писмена форма, като му се изпращат по пощата чрез лицензирана пощенска куриерска служба с обратна разписка,  по електронен път на електронен адрес или му се връчват лично срещу подпис.

Заплащане на информацията:

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат:

√  в брой – във Фронт-офис №1, намиращ се на партерния етаж в административната сграда на Община Разград на адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом” №37а, непрекъснато от 8:15 ч. до 17:30 ч.

или

√  по банков път:

ТЕКСИМ БАНК АД клон Разград

IBANBG62 TEXI 9545 8405 9718 01 

BIC:TEXIBGSF

код за плащане за административни услуги – 448007

Определяне на размера на разходите по предоставяне на обществена информация:

Достъпът до обществена информация е безплатен.

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставяне на обществената информация, като се изчисляват с включен ДДС.

Не се заплащат допълнителните разходи за поправяне и/или допълване на предоставената обществена информация в случаите, когато тя е неточна или непълна, и това е поискано мотивирано от заявителя.

Срок на достъпа:

Община Разград осигурява 30 дневен срок на достъп до поисканата обществена информация, считано от датата на получаване от заявителя на решението за предоставения достъп.

Място за предоставяне на достъп до обществена информация:

Във Фронт-офис №1, намиращ се на партерния етаж в административната сграда на Община Разград, с адрес: гр. Разград, ул. „Бели Лом” №37а, непрекъснато от 8:15 ч. до 17:30 ч.

Място за четене на предоставената обществена информация:

1. Предоставената обществена информация може да бъде четена от заявителя във Фронт-офис № 1 на Община Разград, намиращ се на партерния етаж на административната сграда на Община Разград с адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37а, всеки работен ден, непрекъснато от 8:15 ч. до 17:30 ч.;

2. В случаите, когато поради спецификата на предоставената обществена информация в определеното в т.1 място е обективно невъзможно да се извърши четене на същата, секретарят на Община Разград определя друго подходящо място, съобразно възможностите на Община Разград, което максимално да удовлетворява предпочитанията на заявителя.

3. За определеното по реда на т.2 място за четене на предоставената обществена информация, се съставя протокол в два екземпляра (по един за всяка от страните), който се подписва от заявителя и от секретаря на Община Разград.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ВОДЕНЕ, ПОПЪЛВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ В ОБЩИНА РАЗГРАД

РЕД ЗА ДОСТЪП ДО ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ В ОБЩИНА РАЗГРАД

ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ, водени и съхранявани от Община Разград изтегли или прегледай тук>>

СПИСЪК на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна в Община Разград може да прегледате тук:

СПИСЪК на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Община Разград за 2019 г.

Описание на информационните масиви и ресурси в Община Разград

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в Община Разград:

Годишен отчет за 2018г. изтегли или прегледай тук:

ИНФОРМАЦИЯ за ПРЕДМЕТА на заявения достъп до информация по реда на ЗДОИ през 2018 г. в Община Разград

ОБЩА информация за заявленията за достъп до информация, постъпили през 2018 г. в Община Разград по реда на ЗДОИ

Годишен отчет за 2017г. изтегли или прегледай тук:

ИНФОРМАЦИЯ за ПРЕДМЕТА на заявения достъп до информация по реда на ЗДОИ през 2017 г. в Община Разград

ОБЩА информация за заявленията за достъп до информация, постъпили през 2017 г. в Община Разград по реда на ЗДОИ

Годишен отчет за 2016г. изтегли или прегледай тук:
ИНФОРМАЦИЯ за ПРЕДМЕТА на заявения достъп до информация по реда на ЗДОИ през 2016 г. в Община Разград

ОБЩА информация за заявленията за достъп до информация, постъпили през 2016 г. в Община Разград по реда на ЗДОИ

Годишен отчет за 2015г. изтегли или прегледай тук:

ИНФОРМАЦИЯ за ПРЕДМЕТА на заявения достъп до информация по реда на ЗДОИ през 2015 г. в Община Разград

ОБЩА информация за заявленията за достъп до информация, постъпили през 2015 г. в Община Разград по реда на ЗДОИ

Годишен отчет за 2014г. изтегли или прегледай тук:

ИНФОРМАЦИЯ за ПРЕДМЕТА на заявения достъп до информация по реда на ЗДОИ през 2014 г. в Община Разград

ОБЩА информация за заявленията за достъп до информация, постъпили през 2014 г. в Община Разград по реда на ЗДОИ

Годишен отчет за 2013г. изтегли или прегледай тук:

ИНФОРМАЦИЯ за ПРЕДМЕТА на заявения достъп до информация по реда на ЗДОИ през 2013 г. в Община Разград

ОБЩА информация за заявленията за достъп до информация, постъпили през 2013 г. в Община Разград по реда на ЗДОИ

Годишен отчет за 2012г. изтегли или прегледай тук:

ИНФОРМАЦИЯ за ПРЕДМЕТА на заявения достъп до информация по реда на ЗДОИ през 2012 г. в Община Разград

ОБЩА информация за заявленията за достъп до информация, постъпили през 2012 г. в Община Разград по реда на ЗДОИ

Годишен отчет за 2011г. изтегли или прегледай тук:

ИНФОРМАЦИЯ за ПРЕДМЕТА на заявения достъп до информация по реда на ЗДОИ през 2011 г. в Община Разград

ОБЩА информация за заявленията за достъп до информация, постъпили през 2011 г. в Община Разград по реда на ЗДОИ

Годишен отчет за 2010г. изтегли или прегледай тук:

ИНФОРМАЦИЯ за ПРЕДМЕТА на заявения достъп до информация по реда на ЗДОИ през 2010 г. в Община Разград

ОБЩА информация за заявленията за достъп до информация, постъпили през 2010 г. в Община Разград по реда на ЗДОИ

Годишен отчет за 2009г. изтегли или прегледай тук:

ИНФОРМАЦИЯ за ПРЕДМЕТА на заявения достъп до информация по реда на ЗДОИ през 2009 г. в Община Разград

ОБЩА информация за заявленията за достъп до информация, постъпили през 2009 г. в Община Разград по реда на ЗДОИ

Годишен отчет за 2008г изтегли или прегледай тук:

ИНФОРМАЦИЯ за ПРЕДМЕТА на заявения достъп до информация по реда на ЗДОИ през 2008 г. в Община Разград

ОБЩА информация за заявленията за достъп до информация, постъпили през 2008 г. в Община Разград по реда на ЗДОИ

 

Длъжностно лице, което отговаря пряко за предоставянето на информацията:

Нели Стоянова Добрева - секретар на Община Разград

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

тел.: 084 618 146


Печат