ПРОГРАМИ НА ОБЩИНА РАЗГРАД

/Приета с Решение №316 по Протокол № 23 от 04.04.2017г. на Общински съвет – Разград/

/Приета с Решение № 586 от Протокол № 44 от проведено на 31.07.2018 г. заседание на Общински съвет – Разград/

ПРИЛОЖЕНИЯ:
/Приета с Решение № 656 по Протокол №51/31.01.2019г. на Общински съвет Разград; изм. и доп. с Решение № 669 по Протокол № 52/26.02.2019 год. на Общински съвет Разград; изм. и доп.с Решение № 682 по Протокол № 53/26.03.2019 год. на Общински съветРазград; изм. и доп. с Решение № 699 по Протокол № 54/30.04.2019 год. наОбщински съвет Разград; изм. и доп. с Решение № 723 по Протокол №56/30.05.2019 год. на Общински съвет Разград; изм. и доп. с Решение №740 по Протокол № 57/25.06.2019 год. на Общински съвет Разград; изм. идоп. с Решение № 756 по Протокол № 58/30.07.2019 год. на Общинскисъвет Разград/
/Програма е приета на заседание на Общински съвет - Разград с Решение № 549 по Протокол № 40 от 30.04.2018 година/

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА РАЗГРАД 2018-2020 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА РАЗГРАД ЗА ПЕРИОДА 2018-2023г.


Печат