УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА РАЗГРАДemblem of razgrad

Утвърден със Заповед №448 от 02.05.2012 г. на кмета на Община Разград

Г л а в а    п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1 С настоящия  Устройствен правилник се  уреждат основните въпроси, свързани с дейността, организацията на работа, структурата и функциите на общинската администрация на Община Разград, на нейните организационни структури и административни звена.

Чл. 2 Правилникът има за цел да осигури ефективна дейност на местната изпълнителна власт в съответствие с действащото законодателство в Република България.

Чл. 3 (1) Община Разград е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен общински бюджет;

(2) Общинската администрация е териториална администрация на изпълнителната власт на територията на община Разград, в която се осъществява местното самоуправление.

Чл. 4 Общинската администрация при осъществяване на своята дейност се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, отговорност, целесъобразност, ефективност, координация, самостоятелност и  гарантиране интересите на община Разград и населението.

Чл. 5 (1) Общинската администрация работи в условията на публичност при вземане и изпълнение на решенията си, освен когато опазването на служебната тайна или други важни причини налагат ограничаването на този принцип;

(2) Кметът на община Разград определя реда на публичните изяви на служителите в администрацията.

Г л а в а    в т о р а

ПРАВОМОЩИЯ

НА КМЕТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД, НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНА РАЗГРАД, НА СЕКРЕТАРЯ НА ОБЩИНА РАЗГРАД, НА КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И НА КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

Раздел  І

Общи положения

Чл. 6 (1) Кметът на община Разград е орган на изпълнителната власт на територията на общината;

(2) Кметът на община Разград представлява Община Разград като юридическо лице.

Чл. 7 (1) При осъществяване на местното самоуправление и при изпълнението на правомощията си кметът на община Разград се подпомага от заместник-кметове, броят на които се определя от Общински съвет-Разград;

(2) Кметът на община Разград делегира със заповед свои правомощия на заместник-кметовете и определя техните функции;

(3) Кметът на община Разград определя със заповед заместник-кмет, който го замества при отсъствието му от общината;

(4) Кметът на община Разград, в изпълнение на своите функции, които са от неговата обща компетентност, може по силата на законите да делегира изрично и писмено отделни свои правомощия на заместник-кмет, на ръководителите на бюджетни звена и на други длъжностни лица от общинската администрация.

Раздел  ІІ

Правомощия на Кмета на община Разград

Чл. 8 Кметът на община Разград изпълнява функциите си като:

1ръководи цялата изпълнителна дейност на Община Разград;

2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

3. упражнява правомощията си на работодател;

4. отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

5. организира изпълнението на общинския бюджет и като първостепенен разпоредител с бюджета създава организация за:

5.1. изготвяне на проект за Наредба за съставяне и изпълнение на общинският бюджет, която внася за приемане от Общинския съвет-Разград;

5.2 разработване и внасяне в Общински съвет-Разград на проект за бюджет на общината и извънбюджетните фондове;

5.3 разпределението на общинският бюджет по второстепенни разпоредители и по пълна бюджетна класификация, съгласно Закона за общинския бюджет;

5.4 изпълнението на приетия общински бюджет, извънбюджетни сметки, фондове, спонсорства, целеви средства, средства по международни програми и други;

6. утвърждава:

6.1 система за финансово управление и контрол;

6.2 план за документооборота на счетоводните документи;

6.3 индивидуален сметкоплан на общината;

6.4 други вътрешни правила, разпоредби и други;

6.5 длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация по трудово правоотношение, на секретаря на общината и на държавните служители от общинската администрация, които са му непосредствено подчинени;

6.6 щатни разписания;

6.7 изменения и допълнения на градоустройствени планове;

6.8 правилник за вътрешен трудов ред, вътрешни правила за работната заплата и други;

7. внася предложения в Общински съвет-Разград за:

7.1 одобряване на структура на общинската администрация;

7.2 одобряване на обща численост на общинската администрация и определяне на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет;

7.3 приемане на стратегии, прогнози и планове за развитие на общината;

7.4 приемане на общи градоустройствени планове;

7.5 приемане на решения, свързани с основни функции на общината и правомощията на кмета;

7.6 приемане на критерии и изисквания за дейността на физически и юридически лица, произтичащи от екологични, исторически, социални особености, както и състояние на инфраструктурата на общината;

7.7 одобряване на символи на общината и почетен знак за удостояване с почетно гражданство и почетни звания на български и чужди граждани;

7.8 предлага представители на общината в търговски дружества с общинско участие и форми на общинско сдружаване по ред, определен от Общински съвет-Разград;

8. възлага и организира изпълнението на:

8.1 актовете на Общински съвет-Разград;

8.2 дългосрочни програми;

8.3 основните функции на общината, определени със закон;

8.4 дейностите, свързани с човешките ресурси;

8.5 свои функции на кметовете на кметства, на кметските наместници, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение;

8.6 дейността по защитата на населението при бедствия, аварии и катастрофи;

8.7 функции на длъжностно лице по гражданско състояние с писмена заповед на кметовете на кметства и кметските наместници, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация;

8.8 дейности за повишаване ефективността от работата на общинската администрация и качеството на обслужване на гражданите чрез вътрешни нормативни актове, стимулиращи по-добрата работа на служителите;

9. назначава дисциплинарен съвет съгласно Закона за държавния служител;

10. организира и ръководи управлението при кризи в общината;

11. упражнява правомощията си на административнонаказващ орган;

12. осигурява организационно-техническото обслужване на Общински съвет-Разград;

13. осъществява контрол:

13.1 за целесъобразно и законосъобразно изпълнение на бюджета;

13.2 за законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнението на техните правомощия по чл.46, ал.1 от ЗМСМА и на кметските наместници;

13.3. върху работата на комисиите за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

14. оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост;

15. представлява Община Разград пред физически и юридически лица и пред съда;

16. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

17. кметът на община Разград изпълнява функциите на кмет на населеното място град Разград, което е административен център на община Разград;

18. кметът на община Разград в случаите, определени от закона, изпълнява и други функции, възложени му от централните държавни органи.

Раздел ІІІ

Правомощия на заместник-кметовете на община Разград

Чл. 9 (1) При осъществяване на своята дейност кметът на община Разград се подпомага от трима заместник-кметове, които ръководят следните функционални направления:

1. финансови дейности, местни данъци и такси, инвестиционни дейности, програми и околна среда;

2. териториално и селищно устройство, общинска собственост, контрол по строителството;

3. хуманитарни дейности – образование, социални дейности, здравеопазване, борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

(2) Заместник-кметовете изпълняват задачите, които им се възлагат от Общински съвет-Разград и от кмета на общината и се отчитат пред тях за изпълнението;

(3) Заместник-кметовете имат право да внасят пред Общински съвет-Разград проекти за решения, които се отнасят до работата на възложените им функционални направления;

(4) Заместник-кметовете изпълняват писмено делегирани им от кмета на общината негови правомощия;

(5) Заместник-кметовете имат правомощията на заявители на обществени поръчки и в качеството си на такива осъществяват планирането им по реда и в сроковете, определени във Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в Община Разград;

(6) Заместник-кметът по ал.1, т.1 осъществява контрол по изпълнението на финансовите параметри на планираните обществени поръчки;

(7) Заместник-кметовете подпомагат кмета на общината при осъществяването на контрол върху работата на комисиите за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Раздел ІV

Правомощия на секретаря на Община Разград

Чл. 10 (1) Секретарят на общината осъществява административното ръководство на общинската администрация на Община Разград, като ръководи следните функционални направление: гражданска регистрация и административно обслужване на населението, информационно обслужване, административно стопански дейности, деловодство, архив, обслужване на Общински съвет-Разград;

(2) Секретарят на Община Разград организира и отговаря за:

1. дейността на общинската администрация;

2. условията на работа на служителите от общинската администрация и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;

3. деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;

4. дейността по гражданска регистрация и административно обслужване;

5. разгласяването и обнародването на актовете на Общински съвет-Разград и на кмета на община Разград;

6. работата със сигналите, предложенията, молбите и жалбите на гражданите и юридическите лица;

7. поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в общината;

8. организационно-техническата подготовка и произвеждането на избори и местни референдуми;

9. спазване на Правилника за вътрешния трудов ред;

10. подпомагане и осигуряване работата на Общински съвет-Разград;

11. разработването и утвърждаването на длъжностните характеристики на държавните служители от общинската администрация;

12. прилагането на Наредбата за условията и реда за атестиране на държавните служители в общинската администрация;

13. действията по вписване в Административния регистър на Министерски съвет по чл.61 от Закона за администрацията;

(3) Секретарят на общината има правомощията на заявител на обществени поръчки и в качеството си на такъв осъществява планирането им по реда и в сроковете, определени във Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в Община Разград;

(4) Секретарят на общината подпомага кмета на общината при осъществяването на контрол върху работата на комисиите за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

(5) Секретарят на Община Разград изпълнява и други функции, възложени му от  кмета на община Разград, със закон или с друг нормативен акт.

Раздел  V

Правомощия на кметовете на кметства

Чл. 11 (1) Правомощия на кметовете на кметства на територията на община Разград:

1. Кметът на кметство е орган на изпълнителната власт на територията на съответното кметство;

2. Кметовете на кметства изпълняват бюджета на Община Разград в частта му за съответното кметство;

3. Кметовете на кметства участват в съставянето на проектобюджета на общината чрез представяне на предложения за съответното кметство при условията и в сроковете, определени от кмета на общината;

4. Кметовете на кметства участват в публичното обсъждане на проекто бюджета и представляват населението на кметството;

5. Кметовете на кметства организират и осъществяват контрол по събирането на местните данъци и такси на територията на кметството;

6. Кметовете на кметства назначават и освобождават служителите от общинската администрация в съответното кметство, които подпомагат дейност им, в съответствие с утвърдената от Общински съвет-Разград структура;

7. Кметовете на кметства организират работата на служителите, назначени в кметството да подпомагат дейността им и осъществяват контрол за правилното и законосъобразно изпълнение на техните задължения и функции;

8. Кметовете на кметства организират и провеждат благоустройствени, комунални и други мероприятия в на кметството;

9. Кметовете на кметства стопанисват и управляват вещите, необходими за осъществяване на дейността на общинската администрация на територията на кметството и определените от общинския съвет обекти на общинската собственост в кметството;

10. Кметовете на кметства изразяват задължително мотивирано становище в случаите на промяна на вида общинска собственост /от частна в публична или от публична в частна/ за имоти и вещи-общинска собственост на територията на кметството, както и при постъпили предложения за извършване на замяна на земеделски земи от общинския поземлен фонд на територията на кметството със земеделски земи, собственост на физически или юридически лица;

11. Кметовете на кметства водят, съхраняват и поддържат в актуално състояние регистрите за гражданско състояние и регистъра на населението за територията на кметството. Изпращат съобщения до отдел ГРАОН при Община Разград за поддържане в актуално състояние на автоматизираните информационни фондове, поддържани на общинско, регионално и национално ниво, относно регистрите за гражданско състояние и регистъра на населението за територията на кметството;

12. Кметовете на кметства осигуряват извършването на административни услуги на физически и юридически лица въз основа на регистрите и данните, съхранявани в кметството;

13. Когато в кметството няма нотариус или районен съд, кметът на кметството удостоверява подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване, верността на преписи и извлечения от документи и книжа, както и подписа и съдържанието на пълномощно по чл.37 от Закона за задълженията и договорите и водят регистър на извършените от тях нотариални заверки;

14. Кметовете на кметства предприемат мерки за подобряването и възстановяването на околната среда. Упражняват контрол за недопускане на замърсяване на улиците и обществените места с отпадъци, контролират дейностите по третирането на отпадъците. Отговарят за маркирането, ограждането и поддържането на торищните площадки и организират дейността на предоставените им работници по програми за намаляване на безработицата и Закона за насърчаване на заетостта, като ги включват в почистването на населените места;

15. Кметовете на кметства управляват, ръководят и осъществяват изграждането и поддържането на зелената система в кметството. Изпълняват бюджета на общината по дейност „озеленяване” в частта му за съответното кметство и организират провеждането на необходимите мероприятия за опазване на озеленените площи и декоративна растителност, разположени върху общински територии за обществено ползване в съответното кметство;

16. До края на месец януари всяка календарна година, кметовете на кметства правят предложение до кмета на общината за горските територии-общинска собственост, намиращи се на територията на кметството, в които да бъде забранена пашата на селскостопански животни;

17. Кметовете на кметства организират опазването на селскостопанското имущество и охраната на полските имоти на територията на кметството, издирват нарушителите и вземат мерки за възстановяване на вредите;

18. Кметовете на кметства организират за сметка на общинския бюджет доброволни формирования за гасене на горски пожари по реда на Закона за защита при бедствия;

19. Кметовете на кметства следят за спазването на обществения ред на територията на кметството и за организацията на движението по общинските пътища и улици на територията на кметството;

20. Кметовете на кметства представляват кметството пред неговото население, пред общината като административна структура, общинския съвет, обществени или политически организации и пред други кметства и населени места;

21. Кметовете на кметства могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответното кметство;

22. Кметовете на кметства организират изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на кметството;

23. Кметовете на кметства са заявители на обществени поръчки и в качеството си на такива подготвят всички необходими справки, заявки и съпровождащи ги документи по видове и в срокове, посочени във Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в Община Разград;

(2) Кметовете на кметства изпълняват и други функции, произтичащи от закон или от друг нормативен акт, както и възложени с акт на общинския съвет или на кмета на общината.

Раздел  VІ

Правомощия на кметските наместници

Чл. 12 (1) Правомощия на кметските наместници в населените места на територията на община Разград:

1. Кметските наместници изпълняват бюджета на общината в частта му за съответното населено място;

2. Кметските наместници участват в съставянето на проектобюджета на общината чрез представяне на предложения за съответното населено място, при условията и в сроковете определени от кмета на общината;

3. Кметските наместници участват в публичното обсъждане на проекто бюджета и представляват населението на населеното място;

4. Кметските наместници организират и осъществяват контрол по събирането на местните данъци и такси на територията на населеното място;

5. Кметските наместници организират и провеждат благоустройствени, комунални и други мероприятия в населеното място;

6. Кметските наместници стопанисват и управляват вещите, необходими за осъществяване на дейността на общинската администрация на територията на населеното място и определените от общинския съвет обекти на общинската собственост в населеното място;

7. Кметските наместници изразяват задължително мотивирано становище в случаите на промяна на вида общинска собственост /от частна в публична или от публична в частна/ за имоти и вещи-общинска собственост на територията на населеното място, както и при постъпили предложения за извършване на замяна на земеделски земи от общинския поземлен фонд на територията на населеното място със земеделски земи, собственост на физически или юридически лица;

8. Кметските наместници организират работата на служителите, назначени в населеното място да подпомагат дейността им и осъществяват контрол за правилното и законосъобразно изпълнение на техните задължения и функции;

9. Кметските наместници водят, съхраняват и поддържат в актуално състояние регистрите за гражданско състояние и регистъра на населението за територията на населеното място. Изпращат съобщения до отдел ГРАОН при Община Разград за поддържане в актуално състояние на автоматизираните информационни фондове, поддържани на общинско, регионално и национално ниво, относно регистрите за гражданско състояние и регистъра на населението за територията на кметството;

10. Кметските наместници осигуряват извършването на административни услуги на физически и юридически лица въз основа на регистрите и данните, съхранявани в населеното място;

11. Когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кметският наместник удостоверява подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване, както и подписа и съдържанието на пълномощно по чл.37 от Закона за задълженията и договорите, както и верността на преписи и извлечения от документи и книжа и водят регистър на извършените от тях нотариални заверки;

12. Кметските наместници предприемат мерки за подобряването и възстановяването на околната среда. Упражняват контрол за недопускане на замърсяване на улиците и обществените места с отпадъци, контролират дейностите по третирането на отпадъците. Отговарят за маркирането, ограждането и поддържането на торищните площадки и организират дейността на предоставените им работници, по програми за намаляване на безработицата и Закона за насърчаване на заетостта, като ги включват в почистването на населените места;

13. Кметските наместници управляват, ръководят и осъществяват изграждането и поддържането на зелената система в населеното място. Изпълняват бюджета на общината по дейност „озеленяване” в частта му за съответното населено място и организират провеждането на необходимите мероприятия за опазване на озеленените площи и декоративна растителност, разположени върху общински територии за обществено ползване в съответното населено място;

14. До края на месец януари всяка календарна година, кметските наместници правят предложение до кмета на общината за горските територии-общинска собственост, намиращи се на територията на населеното място, в които да бъде забранена пашата на селскостопански животни;

15. Кметските наместници организират опазването на селскостопанското имущество и охраната на полските имоти на територията на населеното място, издирват нарушителите и вземат мерки за възстановяване на вредите;

16. Кметските наместници организират за сметка на общинския бюджет доброволни формирования за гасене на горски пожари по реда на Закона за защита при бедствия;

17. Кметските наместници следят за спазването на обществения ред на територията на населеното място и за организацията на движението по общинските пътища и улици на територията на населеното място;

18. Кметските наместници представляват населеното място пред неговото население, пред общината като административна структура, общинския съвет, обществени или политически организации и пред кметствата и други населени места;

19. Кметските наместници могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответното населено място;

20. Кметските наместници са органи на изпълнителната власт на територията на съотвтното населено място;

21. Кметските наместници са заявители на обществени поръчки и в качеството си на такива подготвят всички необходими справки, заявки и съпровождащи ги документи по видове и в срокове, посочени във Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в Община Разград;

(2) Кметските наместници изпълняват и други функции, произтичащи от законови и подзаконови нормативни актове и от актове на кмета на общината.

Г л а в а    т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Раздел  І

Общи положения

Чл. 13 (1) Общински съвет-Разград одобрява структурата на общинската администрация, общата численост на общинската администрация и определя средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на Община Разград в съответствие със законовите разпоредби;

(2) Кметът на община Разград утвърждава щатно разписание на длъжностите и поименно щатно разписание;

(3) Кметът на община Разград има право да извършва вътрешни промени в рамките на утвърдената структура и численост на общинската администрация чрез промени в щатните разписания в съответствие с възникнали потребности.

Чл. 14 (1) Общинската администрация е структурирана в 13 кметства, 6 дирекции и 11 отдела, специализирани звена и осем кметски наместници, които подпомагат кмета на община Разград при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват административното обслужване на физическите и юридическите лица;

(2) Общата численост на персонала в общинската администрация е 126 щатни бройки, финансирани от държавния бюджет и 36 щатни бройки, финансирани от общинския бюджет;

(3) Числеността на отделните организационни структури и административни звена се определя с длъжностно разписание на длъжностите, утвърдено от кмета на община Разград.

Чл. 15 Служителите в общинската администрация работят като държавни служители, съгласно Закона за държавния служител (ЗДС) или по трудово правоотношение в съответствие с Кодекса на труда (КТ).

Чл. 16 (1) Статутът на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение в общинската администрация са регламентирани със ЗДС, КТ и нормативните актове по тяхното прилагане;

(2) Условията и редът за изплащане на възнаграждения, социални придобивки, ползване на почивната база за служителите от общинската администрация се определят с правила и ред, одобрени от кмета на община Разград.

Чл. 17 (1) За изпълнение на определени задачи, свързани с дейността на общината, могат да бъдат привличани външни лица в качеството им на експерти и консултанти;

(2) Правата и задълженията на лицата по ал.1, както и заплащането, се определят с договор или заповед на кмета на община Разград или на заместник-кмет;

(3) Служителите по служебни и трудови правоотношения са задължени да спазват Етичния кодекс на служителите в общинската администрация;

(4) Всеки служител може да повишава квалификацията си като участва в обучения и семинари с цел повишаване качеството на обслужване.

Чл. 18 Изпълнението на задълженията на служителите се основава на принципите на законност, отговорност, лоялност, политическа неутралност и йерархична подчиненост.

Чл. 19 (1) Функциите, задълженията и отговорностите на служителите от общинската администрация са регламентирани с длъжностни характеристики;

(2) Служителите в общинската администрация не са длъжни да изпълняват незаконосъобразните и неправомерни актове и заповеди, съдържащи очевидни за тях правонарушения, за което уведомяват писмено прекия си ръководител.

Чл. 20 Освен определените с  настоящия правилник, служителите в общинската администрация изпълняват и други функции, възложени им от кмета на общината, свързани с отговорности на общината и/или произтичащи от действащото законодателство.

Чл. 21 (1) Общинската администрация:

1. организира административното обслужване и публичните услуги за физически и юридически лица, възложени по закон;

2. обработва постъпилите в общината документи от органи на изпълнителната власт, от други държавни органи или от физически и юридически лица;

3. подготвя проекти на актове на кмета на община Разград;

4. осигурява подготовката на необходимите аналитични и справочни материали по разглежданите на заседанията на Общински съвет-Разград въпроси;

5. извършва информационно-аналитична работа във връзка с постъпили заявления, сигнали, предложения, молби, жалби от физически и юридически лица;

6. изпълнява и други функции, възложени им от кмета на община Разград, свързани с отговорности на общината и/или произтичащи от действащото законодателство;

(2) Директорите на дирекции, началниците на отдели и всички други ръководители на структурни звена са заявители на обществени поръчки и в качеството си на такива:

1. осъществяват планирането им по реда и в сроковете, определени във Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в Община Разград;

2. подготвят всички необходими справки, заявки и съпровождащи ги документи по видове и в срокове, посочени във Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в Община Разград;

3. осъществяват контрол по изпълнението на сключените договори по подадени от тях заявки за възлагане на обществени поръчки.

Чл. 22 (1) Според разпределението на дейностите, които извършва, общинската администрация е обща и специализирана;

(2) Общата  администрация  подпомага  осъществяването на правомощията на кмета на община Разград като ръководител на администрацията на Община Разград, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване;

(3) Специализираната администрация осъществява правомощията на кмета на община Разград, свързани с неговата компетентност.

Раздел  ІІ

Обща администрация

Чл. 23 Звеното за вътрешен одит е на пряко административно и функционално подчинение на кмета на община Разград и има следните функции: 

(1) Осъществява вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси, включително на предоставени средства по програми от Европейския съюз и на разпоредителите от по–ниска степен в общината, съгласно Вътрешни правила на дейността на вътрешните одитори в Община Разград, утвърдени от кмета на община Разград;

(2) Идентифицира и оценява рисковете в общината, оценява адекватността и ефективността на СФУК по отношение на надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация, ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите;

(3) Дава препоръки за подобряване на дейностите в общината.

Чл. 24 (1) Главният архитект на Община Разград провежда и контролира действията по устройство на територията, според предоставените правомощия от Закона за устройство на територията и подзаконовите му актове и ръководи дейността на Общинския експертен съвет по устройство на територията;

(2) Главният архитект на Община Разград е на пряко подчинение на кмета на общината.

Чл. 25 (1) Дирекция „Правно нормативно обслужване” осигурява правното обслужване на Община Разград и организира дейностите по обществените поръчки;

(2) Правното обслужване на Община Разград се осъществява от юрисконсултите в дирекцията , които имат следните функции:

1. оказване на правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на кмета, изразяване на становища и разработване на предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на общинската администрация;

2. процесуално представителство на Община Разград пред съдилищата и другите юрисдикции;

3. осъществяване на превантивна и съдебна дейност;

4. оказване на правна помощ за цялостната дейност на общинската администрация;

5. организиране и поддържане на картотека на документацията по съдебните дела;

6. изготвяне на становища по законосъобразността на проекти на административни актове и договори;

7. съставяне на индивидуални и общи административни актове и осъществяване на производствата по тяхното издаване, оспорване и изпълнение;

8. участие в подготовка на вътрешна нормативна уредба – наредби, правилници и други;

9. участие в работата на комисии;

10. информиране на общинската администрация за промените в нормативната уредба, регламентираща нейната работа;

(3) Дирекция „Правно нормативно обслужване” осъществява организацията на дейностите по обществените поръчки чрез Специализирано звено „Обществени поръчки”, което има следните функции:

1. разработване на цялостната документация за участие в съответните видове процедури по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), организирани за нуждите на Община Разград, включително общинските предприятия, второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджетни кредити на базата на подадени заявки въз основа на приетия бюджет за съответната година, по реда, определен във Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в Община Разград;

2. осъществяване на контактите с Агенцията по обществените поръчки и  изготвянето на статистическите отчети по ЗОП;

3. изготвяне и поддържане на регистри на обществените поръчки;

4. водене на архив на досиетата на обществените поръчки, по реда, определен във Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в Община Разград;

5. участие в производствата по обжалване на проведените процедури  по реда на ЗОП пред всички инстанции;

(4) Служителите от общинска администрация са длъжни да предоставят на служителите в Дирекция „Правно нормативно обслужване” исканите от тях информации, справки, данни, документи и други материали, необходими за изпълнението на посочените в ал.1 функции;

(5) Дирекция „Правно нормативно обслужване” е на пряко подчинение на кмета на общината.

Чл. 26 (1) Дирекция „Финансови дейности и МДТ” осъществява организацията на дейностите по финансово обслужване на Община Разград и бюджетните звена, дейностите по местни данъци и такси, труд и работна заплата и човешки ресурси;

(2) Главният счетоводител:

1. организира счетоводната политика по изпълнението на общинския бюджет, извънбюджетните фондове и сметки, целеви средства, съгласно предвидените в Закона за счетоводството условия и свързаните с него подзаконови актове;

2. изпълнява функции по разплащане на бюджетните разходи в рамките на ежедневните постъпления и заявки от бюджетните звена;

3. съставя тримесечен отчет за касовото изпълнение и годишния счетоводен отчет и баланс и извънбюджетните сметки, фондове и целеви средства;

4. съставя и представя счетоводни и статистически справки пред компетентните за това органи;

5. организира обработката на първичните счетоводни документи по ЗДДС по собствения бюджет и обобщава представената информация от бюджетните звена в данъчната администрация;

6. координира и контролира счетоводната дейност на второстепенните разпоредители;

7. осъществява процеса на планиране на обществените поръчки по реда и в сроковете, регламентирани във Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в Община Разград;

(3) Специализирано звено „Бюджет” осъществява организацията на дейностите по бюджета и има следните функции:

1. организира разработването на общинския бюджет и разпределението му по второстепенни разпоредители и собствен бюджет;

2. разработва актуализация и промяна на бюджета в съответствие с изискванията на закона;

3. осъществява контрол по текущото изпълнение на бюджетните и целеви средства;

4. съставя текуща информация за изпълнението на бюджета;

5. координира и контролира счетоводната дейност на второстепенните разпоредители;

6. координира и контролира бюджетната политика и дисциплина на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

7. предлага мерки за подобряване на бюджетната дисциплина;

(4) Специализирано звено „Труд, работна заплата и човешки ресурси” осъществява организацията на дейностите по труд, работна заплата и човешки ресурси и има следните функции:

1. организира и осъществява дейността по заплащане на труда в общинската администрация и звената, обслужвани от общинската администрация;

2. отговаря за спазване разпоредбите на нормативните актове в системата на заплащането на труда в съответствие с действащото законодателство;

3. разработва и предлага за утвърждаване поименни и длъжностни щатни разписания на общинската администрация и звената към нея;

4. участва в разработването и актуализирането на длъжностни характеристики на служителите в общинската администрация;

5. разработва вътрешни правила и други вътрешни нормативни актове по заплащането на труда и социални придобивки, предлага ги за одобрение от кмета  и следи за правилното им прилагане;

6. съгласува предоставените за одобрение от кмета вътрешни нормативни актове, свързани със заплащането на бюджетните звена;

7. следи за спазване на щатната дисциплина и нормативните актове по заплащането при назначаване на служители;

8. оформя  всички документи по движението и регистрацията на кадрите, административните актове за назначаване, преназначаване и освобождаване, подготовка и участие в конкурсни процедури по Кодекса на труда и Закона за държавния служител;

9. подпомага кмета на община Разград при подбора на кадри;

10. обработва документацията в регистратурата на Община Разград съгласно Закона за защита на класифицираната информация, изготвя документацията и извършва дейността по Националните програми за заетост;

11. завежда, съхранява и архивира издадените заповеди от кмета на община Разград;

12. извършва действия по вписване в Административния регистър на Министерски съвет по чл.61, ал.1, т.1, т.3, т.4 и т.5 от Закона за администрацията;

(5) Отдел „Местни данъци и такси” осъществява организацията на дейностите по местни данъци и такси и има следните функции:

1. осъществява дейността по установяване, обезпечаване и събиране на местните данъци;

2. осъществява дейността на публичен изпълнител в производствата по обезпечаване на данъчни задължения;

3. изпраща влезлите в сила актове за установяване на публични общински вземания, които не са платени доброволно, за принудително събиране от Национална агенция за приходите; 

4. осъществява дейността по установяване и събиране на местните такси;

5. участва в планирането на приходите по общинския бюджет от местни данъци и такси;

6. приема и обработва декларации, молби и искания по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ);

7. обслужва физическите и юридическите лица като им осигурява необходимата информация, разяснения по правата и задълженията им, осигурява отпечатване и безплатно разпространение на данъчни декларации, съдържащи указания за попълването им, на формуляри и други документи;

8. организира възможност за плащане на задълженията по ЗМДТ в брой на касите в общинската администрация и по населени места;

9. извършва ежедневно осчетоводяване на безкасовите плащания по сметката за местен бюджет и изготвя месечни справки;

10. установява административни нарушения по ЗМДТ и прави предложение до административно наказващия орган за налагане на административно наказание;

11. организира събирането на глобите по влезли в сила наказателни постановления, постъпващи в приход на общинския бюджет;

(6) Дирекция „Финансови дейности и МДТ” е на пряко подчинение на заместник-кмета по финансови дейности, местни данъци и такси, инвестиционни дейности, програми и проекти.

Чл. 27 (1) Специализирано звено „Връзки с обществеността, протокол, международна дейност” има следните функции:

1. подпомага кмета на община Разград във връзка с насрочване и провеждане на приемния му ден и организира вземането на решения относно поставените въпроси;

2. планира, координира и провежда информационната и медийната политика на общината в страната и чужбина;

3. поддържа информационна база данни за публикации, свързани с дейността на общината;

4. поддържа база данни и съхранява материали относно побратимените с Община Разград градове;

5. организира и протоколно осигурява публичните изяви на кмета на община Разград, на заместник-кметовете, на директорите на дирекции и на други служители от общинската администрация в страната и чужбина;

6. координира осъществяването на контакти с представители на местната общност и други физически и юридически лица в страната и чужбина;

7. организира и протоколно осигурява официалните посещения на делегации от Община Разград в страната и чужбина;

8. организира и протоколно осигурява посещенията на официални делегации от страната и чужбина в Община Разград;

9. организира и контролира извършването на служебни преводи от/на чужди езици на материали, свързани с международната дейност на общината;

10. изготвя годишна програма и отчет за международната дейност на Община Разград;

11. отговаря за поддържане на актуална информация на официалната интернет-страница на Община Разград и организира своевременното изготвяне на съответните материали;

(2) Специализирано звено „Връзки с обществеността, протокол, международна дейност” е на пряко подчинение на директора на Дирекция „Култура, спорт, туризъм”.

Чл. 28 (1) Транспортното обслужване на общинската администрация се осъществява от Специализираното звено, включващо ръководител на гараж и шофьори на моторни превозни  средства (МПС), които имат следните функции:

1. Ръководител на гараж: 

1.1. организира и отговаря за транспортното обслужване на общинската администрация;

1.2. организира и отговаря за поддържането на общинските МПС в изправно техническото състояние;

1.3. организира и отговаря за провеждането на периодични прегледи за техническа изправност на общинските МПС;

1.4. организира и отговаря за поддържане на документите на общинските МПС в съответствие с нормативните изисквания;

1.5. контролира направените разходи и разпределя работата на водачите на МПС;

1.6. организира своевременното изготвяне и представяне от шофьорите на отчетните документи, свързани с експлоатацията на общински МПС;

2. Шофьори на транспортни средства:

2.1. отговарят за поддържането в изправно техническото състояние на общинските МПС, които са им поверени;

2.2. отговарят за своевременното подготвяне на управляваните от тях общински МПС при провеждане на периодични прегледи за техническата им изправност;

2.3. отговарят за поддържане на документите на управляваните от тях общински МПС в съответствие с нормативните изисквания;

2.4. отговарят за спазване на нормативните изисквания при управление на общинските МПС;

2.5. отговарят за направените разходи при управление на общинските МПС;

2.6. отговарят за своевременното изготвяне и представяне на отчетните документи, свързани с експлоатацията на управляваните от тях общински МПС;

(2) Ръководителят на гаража е на пряко подчинение на директора на Дирекция „Култура, спорт и туризъм”;

(3) Методическото ръководство и контрол върху работата на шофьорите се осъществява от ръководителя на гаража.

Чл. 29 Специализирано звено „АСД, деловодство и архив” е на пряко подчинение на секретаря на Община Разград и има следните функции:

1. организира стопанисването на сградите и вещите, предназначени за осъществяване на дейността на общинската администрация;

2. организира материално-техническото снабдяване на общинската администрация;

3. осъществява деловодното обслужване на общинската администрация и гражданите и текущото съхраняване на документите;

4. организира и осъществява работата в учрежденския архив;

5. отговаря за осигуряване на условия за работа на служителите от общинската администрация в съответствие с изискванията на действащото законодателство за здравословни и безопасни условия на труд;

6. организира хигиенизирането и поддържането на сградите, допълнителните помещения и вещите, предназначени за работа на общинската администрация.

Чл. 30 Дейността на Общински съвет-Разград се подпомага от Звено за обслужване на Общински съвет-Разград, което е на пряко подчинение на секретаря на общината със следните функции:

1. съдейства на председателя на Общински съвет-Разград при изпълнение на правомощията му;

2. води протоколите от заседанията на Общински съвет-Разград и неговите постоянните комисии;

3. информира общинските съветници за насрочени заседания на Общински съвет-Разград и неговите постоянните комисии;

4. подготвя и предоставя на общинските съветници материалите, които ще се разглеждат на насрочените заседания на Общински съвет-Разград и неговите постоянните комисии;

5. организира дейностите по публикуване на актовете на Общински съвет-Разград;

6. води необходимата документация, свързана с начисляване на възнагражденията на общинските съветници;

7. организира и осъществява административно обслужване на общински съветници, общинската администрация, физически и юридически лица, свързано с дейността и актовете на Общински съвет-Разград;

8. води книгите с кратки биографични данни за лицата, удостоени от Общински съвет-Разград с почетни звания и награди.

Раздел  ІІІ

Специализирана администрация

Чл. 31 (1) Дирекция „Програми и околна среда” осъществява проектната дейност на общината и опазване на околната среда на местно ниво чрез отделите „Програми и проекти” и „Околна среда”;

(2) Отдел „Програми и проекти” следните функции:

1. организира проучването и изследването на възможностите за кандидатстване с проектни предложения по национални, регионални и международни програми и проекти за финансиране на инициативи;

2. организира разработването на проекти на Община Разград, подпомагащи устойчивото развитие на общината;

3. поддържа база данни относно проекти с външно финансиране, сключени договори за безвъзмездна финансова помощ, справки, отчети и др., свързани с дейността на отдела;

4. поддържа Регистър „Проекти” за подадените проектни предложения на Община Разград и нейните второстепенни разпоредители;

5. изготвя периодична информация (ежемесечно, на тримесечие и годишно) за статуса на проектната дейност в общинската администрация;

6. организира и контролира дейностите по събиране и анализ на информация, определяща параметрите на икономическото развитие на общината, демографски, социални, инфраструктурни, пазарни и др. характеристики;

7. организира и осъществява информационен обмен с отраслови министерства, държавни и регионални институции и ведомства, неправителствени организации, научни и културни институти, учреждения, дружества и др.;

8. подпомага разработването на стратегически планове и програмни документи на общинско ниво;

9разработва, актуализира и презентира маркетингови материали на общината;

10. извършва планирането на обществените поръчки, финансирани със средства по оперативни програми по ред и срокове, регламентирани във Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в Община Разград;

(3) Отдел „Околна среда” има следните функции:

1. разработва планове и програми за изпълнение на държавната политика в областта на опазване на околната среда на местно ниво и организиране на изпълнението им;

2. организира, контролира, координира и води отчетност на дейностите в областта на околната среда;

3. реализира законовите задължения на общината в областта на опазване на околната среда и водите;

4. контролира и администрира на дейностите по поддържане чистотата на населените места, поддържане и развитие на селищната „Зелена система”;

5. организира дейностите по опазване чистотата на атмосферния въздух, почвите и водните ресурси, както и на такива, свързани с ограничаване на шума, благоустрояване на зелените площи и управление на отпадъците;

6. организира провеждането на мероприятия свързани с повишаване екологичното съзнание на населението;

7. издаван разрешителни и становища по законовите и подзаконовите нормативни актове в областта на околната среда и водите;

8. организира и контролира дейността в приюта за бездомни животни и скитащи кучета и градския Зоокът;

(4) Дирекция „Програми и околна среда” е на пряко подчинение на заместник-кмета по финансови дейности, местни данъци и такси, инвестиционни дейности, програми и проекти.

Чл. 32 (1) Отдел „Инвестиционни дейности” организира на територията на населените места в община Разград дейностите по енергийна ефективност на общинските обекти, на дейностите по изграждане, ремонт и поддръжка на общинската пътна мрежа и уличното осветление, на дейностите по благоустрояване, изграждане, ремонт и поддръжка на техническата инфраструктура и общинската недвижима собственост и има следните функции:

1. контролира дейностите по извършване на ремонтни работи и строителство от външни инвеститори в обектите публична общинска собственост;

2. организира и контролира дейностите по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа;

3систематизира и изготвя инвестиционни програми и разчети на Община Разград, разчети за финансиране, изграждане, ремонт и поддръжка на общинската пътна мрежа;

4. изготвя и участва в реализацията на програми за енергийна ефективност;

5. организира и контролира дейности на общината по изграждане и поддържане на техническата инфраструктура съобразно действащата нормативна уредба;

6. участва в изготвянето на техническа документация във връзка с осигуряване на финансирания за инвестиционна дейност от външни източници по различни фондове и програми и за превенция и отстраняване на последиците от бедствия, аварии и катастрофи;

7. организира и участва в подготовка на техническата и тръжната документация, възлагането и договарянето на обществени поръчки за проектиране, строителен надзор и изпълнение на обектите, съгласно инвестиционната и други програми и разчети на Община Разград и външните финансирания от различни фондове и програми;

8. извършва организационни дейности по реализация на обектите съгласно инвестиционната и други програми на Община Разград, разчетите за ремонти и външните финансирания от различни фондове и програми;

9. организира дейностите по технически инвеститорски контрол при реализация на строежите от инвестиционната програма на Община Разград, програмата за енергийна ефективност, програмата за опазване на околната среда, разчетите за ремонтни дейности и по външни финансирания от различни фондове и програми, като следи за качеството, техническото съответствие, количеството и стойността на извършените строително-монтажни работи и води техническо досие за всеки обект, съблюдавайки действащата техническа нормативна уредба;

10. изготвят количествено-стойностни сметки и други технически документи за строително-монтажни и ремонтни работи и обществени поръчки съобразно техническата си квалификация;

11. извършва проверки за възстановяване на улични настилки, тротоари и зелени площи преди и след издаване на разрешения за прокопаване;

(2) Отдел „Инвестиционни дейности” е на пряко подчинение на заместник-кмета по финансови дейности, местни данъци и такси, инвестиционни дейности, програми и проекти.

Чл. 33 (1) Дирекция „Териториално-селищно устройство, общинска собственост и контрол по строителството” организира дейностите по устройство на територията и управление на общинската собственост, създава условия за извършване на търговска дейност и упражнява контрол по нея чрез отделите „ТСУ, кадастър и търговия”, „Контрол по строителството, обществен ред и охрана и транспорт” и „Общинска собственост и земеделие”;

(2) Отдел „Териториално и селищно устройство, кадастър и търговия” има следните функции:

1. организира и подпомага процеса на изработването, обявяването и одобряването на нови или изменението на действащи устройствени планове;

2. подпомага дейността на главния архитект във връзка с проектирането и строителството на територията на общината, одобряването на инвестиционни проекти и издаването на разрешения за строеж;

3. осигурява необходимата съгласуваност при полагане и изграждане на отделните улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и координира подземното с надземното улично строителство;

4. осъществява контрол по прилагане на устройствените планове, одобрените инвестиционни проекти, разрешенията за строеж и определените строителни линии и нива;  

5. поддържа технически архив, съдържащ одобрените устройствени планове и измененията им и издадените строителни книжа;

6. поддържа актуален регистър на издадените решения и заповеди за изработване на подробни устройствени планове;

7. поддържа актуален регистър на издадените разрешения за строеж;

8. до одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри поддържа кадастралните планове и актуални регистри (разписните списъци) към тях, като отразява в същите всички настъпили изменения в недвижимите имоти и издава скици на недвижимите имоти;

9. извършва технически и административни дейности по обслужване на населението и юридическите лица;

10. осъществява дейностите по Наредба № 8 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Разград;

11. осъществява дейностите съгласно Наредба № 13 за рекламната дейност на територията на Община Разград;

12. съставя актове за установяване на административни нарушения;

13. извършва действия по вписване в Административния регистър на Министерски съвет по чл.61, ал.1, т.2 от Закона за администрацията относно регистрационните, лицензионните, разрешителните и съгласувателните режими, образците на документи, свързани с тях, както и издаваните индивидуални административни актове в областта на териториално-селищното устройство; 

(3) Специализирано звено „Търговия” е на пряко подчинение на началника на отдел „ТСУ, кадастър и търговия” и  има следните функции:

1. предоставя административни услуги на физически и юридически лица, както следва:

1.1. издава удостоверения за вписване на стационарни търговски обекти в информационен масив „Стационарни търговски обекти”;

1.2. издава разрешения за търговия на открито;

1.3. категоризира средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения;

1.4. вписва настъпили промени в обстоятелствата в Националния туристически регистър;

1.5. заверява регистри на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки;

1.6. описва в нарочна книга заверените от кмета на община Разград регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали;

1.7. организира процедурите по утвърждаване на удължено работно време на търговските обекти;

2. извършва действия по вписване в Административния регистър на Министерски съвет по чл.61, ал.1, т.2 от Закона за администрацията относно регистрационните, лицензионните, разрешителните и съгласувателните режими, образците на документи, свързани с тях, както и издаваните индивидуални административни актове в областта на търговията;

3. организира и провежда търгове за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност;

4. организира и провежда традиционните за общината панаири, базари и др. прояви с търговска насоченост;

5. осъществява контрол на постъпленията на приходи от търговия на открито и наеми от преместваеми обекти за търговска дейност, разположени на терени-общинска собственост;

6. осъществява контрол на търговската дейност и защита на потребителите като прави проверки и образува и съхранява административнонаказателни преписки;

7. осъществява взаимодействието с институциите на територията на общината, имащи отношение към търговската дейност;

(4) Отдел „Общинска собственост и земеделие” изпълнява функции по придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, както следва:

1. съставя актове за имоти-общинска собственост и извършва отписването им от актовите книги;

2. води главен регистър на публичната общинска собственост, главен регистър на частната общинска собственост и общински концесионен регистър;

3. организира и провежда търгове и конкурси за:

3.1. отдаване под наем на имоти и вещи-общинска собственост;

3.2. продажба на имоти и вещи-частна общинска собственост;

3.3. учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване върху общинска земя;

3.4. учредяване право на ползване върху имоти-частна общинска собственост;

3.5. предоставяне на концесия върху обекти и дейности, съгласно Закона за концесиите;

4. подготвя стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата;

5. подготвя ежегодно годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост;

6. изготвя, обработва и съхранява преписките по придобиването, управлението и разпореждането, учредяването на ограничени вещни права върху имоти, отдаването им под наем, продажбите и замените на имоти и вещи-общинска собственост;

7. упражнява и осъществява контрол от името на кмета на община Разград по управлението и ползването на общинските имоти;

8. изяснява собствеността на непотърсени недвижими имоти;

9. организира изземването на имоти-общинска собственост, които се владеят или държат без основание или необходимостта от които е отпаднала;

10. изготвя справки и удостоверения по молби на физически и юридически лица за собствеността и ползването на имотите;

11. извършва деклариране на общинските имоти и вписването им в службата по вписвания при Районен съд Разград;

12. подготвя цялата документация за постоянните комисии и заседанията на Общински съвет-Разград, свързани с управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол;

13. подготвя приватизационната програма и приходно-разходна план-сметка;

14. окомплектова и съхранява преписките за приватизираните общински нежилищни имоти, невключени в състава на общински предприятия, обособени части, пакети от дялове и акции от търговски дружества с общинско имущество, приватизирани по реда на ЗППДОбП и ЗПСК;

15. организира и осъществява следприватизационен контрол по сключените приватизационни сделки;

16. следи и отговаря за реализиране на приоритетите в приватизационната стратегия на общината;

17. упражнява контрол за целесъобразно използване и управление на капитала в търговски дружества, в които Община Разград е едноличен собственик, съдружник или акционер;

18. води регистър на търговските дружества с общинско участие и регистър на общинските предприятия;

19. изготвя информация за хода на приватизационния процес и следприватизационния контрол на територията на община Разград за компетентните държавни органи;

20. изготвя тръжните и конкурсни документи за общинските нежилищни имоти, обособени части и търговски дружества с открита процедура за приватизация;

21. подготвя цялата документация, свързана с предприватизационната подготовка и реализирането на приватизационните сделки на общинските нежилищни имоти, обособени части и търговски дружества с открита процедура за приватизация;

22. организира и контролира ползването на земи от общинския поземлен фонд;

23. подготвя документите, необходими за изпълнението на задълженията на Община Разград, произтичащи от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и на  Правилника за неговото прилагането;

24. участва във всички комисии, касаещи дейности по: установяване на нанесени щети на земеделски имоти, отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд;

25. води регистри за тютюнопроизводители, пчелари, регистрация на ППС с животинска тяга;

26. издава удостоверения, относно правото на собственост върху земеделски земи, съгласно вписаните данни в емлячните регистри;

(5) Отдел „Контрол по строителството, обществен ред, охрана и транспорт” включва следните звена и служители със съответните функции:

1.Специализирано звено „Контрол по строителството” има следните функции:

1.1. констатира нарушения по Закона за устройство на територията (ЗУТ), образува административни преписки;

1.2. организира и провежда процедури по чл.196, във връзка с чл.195 от ЗУТ;

1.3. извършва проверки по сигнали и жалби на гражданите;

1.4. извършва проверка на документи и изготвя удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория, съгласно чл.137 от ЗУТ;

1.5. поддържа актуален регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация;

1.6. осъществява дейностите по издаване на технически паспорти на сгради в режим на етажна собственост;

1.7. поддържа актуален регистъра на издадените технически паспорти на сгради в режим на етажна собственост;

1.8. изготвяне на карти за новопостроени жилищни сгради и съборени такива за Териториално статистическо бюро и отдел „ГРАОН”;

1.9. извършва действия по вписване в Административния регистър на Министерски съвет по чл.61, ал.1, т.2 от Закона за администрацията относно издадените разрешения за строеж, удостоверения за въвеждане в експлоатация, разрешения за поставяне на РИЕ и разрешения за преместваеми обекти;

1.10. изготвя удостоверения за търпимост по §16 от ЗУТ, удостоверения за степен на завършеност на строеж и удостоверения за самостоятелно обособен обект;

2. Специализирано звено „Контрол по обществен ред и транспорт” има следните функции:

2.1. осъществява контрол по изпълнение на актовете на Общинския съвет-Разград;

2.2. контролира дейностите по опазване на обществения ред и паркирането;

2.3. организира и контролира дейностите по охрана на специфични общински дейности, на обекти-общинска собственост и на обществени мероприятия, организирани от Община Разград;

2.4. води и поддържа в актуално състояние Публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост на територията на община Разград на електронен и  хартиен носител;

2.5. оказва методическа и консултантска помощ и организира дейностите във връзка с подготовката и провеждането на общите събрания на собствениците на обекти в сгради с режим на етажна собственост и функционирането на органите за управление на етажната собственост;

2.6. организира, координира и контролира всички дейностите в администрацията на Община Разград, произтичащи от прилагането на Закона за етажната собственост;

2.7. организира охраната и контролно-пропускателния режим в сградата на общинската администрация;

3 Главен експерт „Транспорт” има следните функции:

3.1. планира, организира и контролира транспортното обслужване на населението в общината;

3.2. организира дейностите по осигуряване безопасността на движението в населените места от общината;

3.3. изготвя предложение до Общински съвет-Разград за утвърждаване на транспортна схема на община Разград;

3.4. изготвя анализ на дейността на превозвачите на територията на община Разград във връзка с разпределението и разходването на бюджетните субсидии за обществения превоз;

3.5. организира дейността по разпределение на превозите по автобусните линии, подготвя договори за обществен превоз и упражнява контрол по спазване на условията им; контролира качеството и безопасността на пътническите превози;

3.6. организира издаване на разрешения за таксиметров превоз;

(6) Дирекция „Териториално-селищно устройство, общинска собственост и контрол по строителството” е на пряко подчинение на заместник-кмета по териториално-селищно устройство, общинска собственост и контрол по строителството.

Чл. 34 (1) Дирекция „Култура, спорт и туризъм” организира изпълнението на държавната и на общинската политика в областта на културата, туризма, младежките дейности, спорта, връзките с обществеността и международната дейност и има следните функции: 

1. разработва и реализира проекти и програми, свързани с политиката на общината в областта на културата, туризма, младежките дейности, спорта, връзките с обществеността и международната дейност;

2. осъществява координация и съдействие на културните институти и подпомага кмета на общината при ръководството, контролирането и финансирането на културните институти;

3. координира цялостната дейност на общината в областта на туризма, представянето на общината и региона като туристическа дестинация и участието й в туристически борси;

4. наблюдава и ръководи дейността на общинския Туристически информационен център и осъществява координация с представители на туристическия бизнес и други субекти на туристическия пазар;

5. организира публичните изяви по повод чествания от национален и местен характер;

(2) Специализирано звено „Култура и туризъм” е в състава на дирекция „Култура и туризъм” със следните функции:

1. подпомага кмета на община Разград при ръководството, контролирането и финансирането на културните институти и Туристически информационен център;

2. разработва и реализира стратегии, проекти и програми за осъществяване изпълнението на държавната и общинска политика в областта на културата, културно-историческото наследство, младежките дейности и насърчаване на социалния туризъм;

3. осъществява връзка и подпомага културните институти и читалища на територията на общината с оглед изпълнението на общинската програма за развитие на читалищата и създаването, съхранението и разпространението на културни ценности и опазване на културно-историческото наследство;

4. контролира поддържането на регистър на паметниците на културата и военните паметници на територията на общината;

5. подготвя календарен план за културните и туристически събития в общината;

6. работи с местните поделения на признатите от Министерски съвет вероизповедания, подготвя регистрирането на техните ръководства;

7. създава условия за изпълнение на държавната и общинска политика във връзка с младежките дейности;

(3) Специализирано звено „Спорт” е в състава на дирекция „Култура и туризъм” със следните функции:

1. изготвя и осъществява общинската програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и ежегодния спортен календар на Община Разград;

2. осъществява връзка със спортните клубове и организации на територията на общината за подпомагане на тяхната дейност;

3. осъществява контрол върху поддържането на материалната спортна база и спортните съоръжения;

4разработва система за финансово подпомагане на спортните клубове и осъществява контрол върху прилагането й;

(4) Дирекция „Култура, спорт и туризъм” е на пряко подчинение на кмета на общината. 

Чл. 35 Дирекция „Хуманитарни дейности” организира изпълнението на държавната и на общинската политика в областта на образованието и здравеопазването чрез отделите „Образование” и „Здравеопазване”. 

(1) Отдел „Образование” организира изпълнението на държавната и общинската политика в образователната сфера и има следните функции:

1. създава организация и контролира осигуряването на предучилищното и задължителното училищно обучение на децата до 16-годишна възраст на територията на община Разград;

2. осигурява сигурността на общинските детски градини и училищата и на децата и учениците в тях;

3. осигурява образователно-възпитателен процес;

4. организира ремонтните дейности и поддържане на материалната база на общинските детски градини и училищата;

5. организира и контролира дейностите по финансиране на общинските детски градини;

6. осъществява методическа помощ и контрол по прилагане на делегираните бюджети в общинските училища и детски градини;

7. изготвя мотивирани предложения до Общински съвет-Разград за откриване, закриване и преобразуване на общински училища, детски градини и обслужващи звена;

8. осъществява контрол върху дейността на детските и учебни заведения и обслужващи звена по прилагане на нормативните актове и други документи на Министерство на образованието, младежта и науката в рамките на правомощията на общинската администрация;

9. реализира програми и дейности, свързани с организиране свободното време на учащите се на територията на общината;

10. координира дейността на общинските учебни заведения, детски градини и обслужващи звена и взаимодействието им с Регионалния инспекторат по образование, Министерство на образованието, младежта и науката и други организации и институции;

(2) Отдел „Здравеопазване” организира изпълнението на държавната и общинска политика в сферата на здравеопазването и има следните функции:

1. ежегодно планира цялостната дейност, осигурява единно методическо ръководство и координира задачите по време и място;

2. осъществява взаимодействието между здравни заведения и други институции, имащи отношение към решаване на проблемите на общинското здравеопазване;

3. прави проучвания и анализи относно тенденциите и проблемите, свързани с общинското здравеопазване;

4. организира, координира и контролира детското и училищно здравеопазване и работата на персонала, назначен в тази сфера, като своевременно установява недостатъците и слабостите и информира ресорния заместник-кмет;

5. оказва методическа помощ на медицинските специалисти в училищата и детските заведения, като съдейства за прилагане на нормативните изисквания за здравното обслужване в училищата и детските градини;

6. организира, координира и контролира дейността на детските ясли и детските кухни на територията на община Разград;

7. предлага и планира дейности, свързани с превенция на населението от социално значими заболявания;

8. участва в комисии, по проблеми, касаещи здравния статус на населението на територията на община Разград;

9. участва в комисия за отпускане на еднократни помощи на физически лица;

10. участва в комисии по приемане и разпределяне на хуманитарни помощи, съгласно волята на дарителя;

11. организира и контролира дейността по дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация на територията на община Разград;

12. контролира дейностите по получаване и заплащане на лекарствени продукти, предназначени за военноинвалиди, военнопострадали и ветерани от войните, съгласно действащото законодателство;

(3) Дирекция „Хуманитарни дейности” е на пряко подчинение на заместник-кмета по хуманитарни дейности.

Чл. 36 (1) Отдел „Социални дейности” провежда държавната и общинска политика в областта на социалните дейности на територията на община Разград и има следните функции:

1. ежегодно планира цялостната дейност, осигурява единно методическо ръководство, координира задачите по време и място;

2. координира и контролира изпълнението на държавната и общинска политика в областта на социалните дейности и трудовата заетост;

3. координира и контролира дейността на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на община Разград;

4. разработва и отчита бюджета на Община Разград за функция „Социално осигуряване и грижи”. Контролира целесъобразността и законосъобразността на разходване на средства в областта на социалните дейности, финансирани чрез бюджета на Община Разград;

5. организира дейностите по разработване, възлагане, управление, предоставяне и администриране на социални услуги;

6. координира взаимодействието на общината с различни институции и организации, работещи в областите, свързани с управлението и предоставянето на социални услуги;

7. предлага и организира изследвания по проблеми, свързани със социалните дейности с цел усъвършенстване дейността  на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на община Разград;

8. участва в разработването на наредби, проекти, стратегии, концепции и други вътрешни нормативни актове в сферата на социалните услуги;

9. координира и контролира изпълнението на годишните планове за развитие на социалните услуги в община Разград;

10. координира дейностите, свързани с разрешаване на социални проблеми на гражданите на територията на община Разград;

11. организира и администрира работата на Комисията за детето;

12. участва в работни групи и комисии по проблеми, касаещи социалните услуги за населението на територията на община Разград;

13. оказва съдействие на клубовете на пенсионерите и на лицата с увреждания по социални проблеми;

(2) Секретарят на Комисията за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни организира дейностите по превенцията на престъпността сред подрастващите и работата с малолетни и непълнолетни с противообществени прояви и е на пряко подчинение на началника на отдел „Социални дейности”;

(3) Отдел „Социални дейности е на пряко подчинение на заместник-кмета по хуманитарни дейности. 

Чл. 37 Цялостната организация по гражданската регистрация на физическите лица на територията на община Разград се осъществява от Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението”, който е на пряко подчинение на секретаря на общината и има следните функции:

1. извършва всички дейности, свързани с воденето и поддържането в актуално състояние на регистъра на населението и на регистрите с актове за гражданско състояние на територията на град Разград;

2. издава документи въз основа на данните, вписани в регистрите за гражданско състояние и в регистъра на населението;

3. организира и извършва административното обслужване на населението по гражданско състояние на територията на град Разград;

4. извършва заверка (легализация) на документи по гражданско състояние, предназначени за ползване в чужбина, издадени на територията на общината;

5. поддържа автоматизирани информационни фондове на общинско ниво на регистъра на населението и на регистрите с актове за гражданско състояние;

6. осигурява ежедневна актуализация на Национална база данни „Население” със събития, възникнали на територията на общината;

5. образува преписки за установяване наличието на българско гражданство по реда на наредбата за прилагане на чл.35 от Закона за българското гражданство;

6. образува преписки за присвояване на единни граждански номера на български граждани и чужденци, съгласно предвидените в Закона за гражданската регистрация случаи;

7. разглежда молби за признаване и допускане на изпълнението на влезли в сила чуждестранни съдебни решения и административни актове, относно събития по гражданско състояние, касаещи български граждани, по реда на Кодекса за международно частно право;

8. извършва вписвания в регистъра на имуществените отношения на съпрузите;

9. ежегодно, в нормативно-определените срокове, организира приемането на регистрите за гражданско състояние, водени през предходната година в населените места от състава на община Разград за съхранение и обслужване;

10. осъществява организационно-техническата подготовка на избори и референдуми, касаеща избирателните списъци;

11. оказва методическа помощ и контрол на кметовете и кметските наместници в областта на гражданската регистрация на физическите лица.

Чл. 38 Звено „Информационно обслужване” е на пряко подчинение на секретаря на общината и има следните функции:

1. осигурява непрекъсната и надеждна  работа  на  използваната  IT  инфраструктура (хардуер, софтуер, комуникации, база данни, специализирани  програмни продукти);

2. администрира и организира поддържането на действащите в общината информационни системи;

3. определя приоритетите при автоматизиране дейностите на общинските структури, контролира процесите при въвеждане (подмяна) на високотехнологични решения; оптимизира начините на достъп и обработка на информацията;

4. координира електронния информационен поток от/към общинската администрация и кореспондентски структури с местен, регионален, национален и международен статут;

5. внедрява в Община Разград и развива постиженията на изграждащото се електронно правителство в страната;

6. поддържа, изгражда, разширява и следи за изправността на наличната компютърна техника и на локалната компютърна мрежа в Община Разград;

7. изготвя предложения за закупуване на техника, системен и приложен софтуер, комуникационни и информационни решения;

8. публикува информация и поддържа в актуално състояние Интернет страницата на общинската администрация;

9. осъществява регистрирането, класифицирането, използването и съхранението на електронните  документи в общинската администрация;

10. организира и съдейства при издаване, прекратяване и инсталиране на цифровите електронни сертификати за УЕП в общината;

11. поддържа регистър на издадените цифровите електронни сертификати за УЕП в общината;

12. организира административното обслужване на принципа на едно гише;

13. извършва действия по вписване в Административния регистър на Министерски съвет по чл.61, ал.1, т.2 от Закона за администрацията относно предоставяните от общината административни услуги.

Раздел  ІІІ

Организация на работата на общинската администрация

Чл. 39 Организацията на работата на общинската администрация се урежда с Правилник за вътрешния трудов ред на Община Разград,  утвърден от кмета на община Разград.

Чл. 40 (1) В изпълнение на функциите и поставените конкретни задачи административните звена в администрацията на Община Разград изготвят писма, становища, отчети, доклади, анализи, програми, концепции, позиции, информации, проекти на решения по конкретни въпроси, вътрешни актове, проекти на нормативни актове и други документи;

(2) Служителите, изготвили и съгласували съответния документ по ал. 1, задължително го подписват преди внасянето му за подпис от кмета на общината, заместник-кмета или секретаря на общината;

(3) Ръководителите на административните звена осъществяват цялостен контрол върху дейността на звеното и изпълнението на задачите, произтичащи от функционалната им компетентност.

Чл. 41 (1) Документите, изпратени до Община Разград от държавни органи, от юридически или от физически лица, постъпват в деловодството на Община Разград, където се завеждат незабавно в деловодната система, като се отбелязват дата, а при необходимост и час на получаването;

(2) Преди завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка;

(3) Образуваните по реда на предходните алинеи служебни преписки се насочват според адресата или съдържанието им към кмета на общината, заместник-кметовете или секретаря на общината;

(4) Кметът, заместник-кметовете и секретарят  на общината разпределят преписките, насочени към тях, с резолюция до ръководителите на структурните звена, съдържаща допълнителни указания, срок за изпълнение, дата и подпис;

(5) Ръководителите на структурните звена възлагат незабавно с резолюция изработването на служебните преписки на определен служител, като при възлагане на повече от един служител се посочва отговорният от тях;

Чл. 42 Изходящите от Община Разград документи се съставят и подписват най-малко в два екземпляра, от които единият е предназначен за съхранение в деловодството на общината, а другият – за адресата;  екземплярът, който се съхранява в деловодството на общината, съдържа името и подписа на служителя, който е изготвил документа и на прекия му ръководител, като се посочва и датата.

Чл. 43 (1) Официалният печат на Община Разград е с кръгла форма, с надпис в средата „Кмет”, около който е написано „Община Разград". Отпечатъкът от официалния печат е със син цвят и се полага върху актовете на кмета на общината, както и върху документи, подписани от кмета на общината, от заместник-кметовете и от служители, на които кметът на общината е делегирал свои функции;

(2) За служебни цели се използват служебни печати с кръгла форма със син отпечатък, които се полагат в случаите, определени по реда на ал.3;

(3) Кметът на общината утвърждава образците на служебните печати, техния брой и определя реда за тяхното ползване и съхраняване.

Чл. 44 (1) Работното време на общинската администрация е от 08:30 часа до 17:30 часа с прекъсване за обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа;

(2) При възникнала необходимост с цел осигуряване на необходимите условия за изпълнение на функциите на общинската администрация, продължителността на работното време на общинската администрация, на отделни структурни звена или на отделни служители може да бъде променяна със заповед на кмета на община Разград в съответствие с действащото законодателство;

(3) При необходимост служителят е длъжен да изпълнява задълженията си и след изтичане на работното време, без да се нарушава междудневната и междуседмичната почивка;

(4) Редът за изпълнение на задълженията в извънработно време по ал.3 се определя от кмета на общината;

(5) Работното време на дежурните се определя с график, утвърден от кмета на общината или негов заместник;

(6) Редът за отчитане на работното време се определя с утвърдения от кмета на общината Правилник за вътрешния трудов ред на Община Разград.

Чл. 45 Необходимата минимална образователна степен за заемане на длъжност в администрацията е установена в Единния класификатор на длъжностите в администрацията и Наредбата за служебното положение на държавните служители.

Чл. 46 (1) Професионалната квалификация, включваща задължителна минимална степен на завършено образование, общ и служебен трудов стаж, необходими за заемане на длъжност в общинската администрация, се определят със закон;

(2) Със заповед на кмета на община Разград и/или в съответната длъжностна характеристика могат да се определят и допълнителни изисквания.

Чл. 47 Служителите в общинската администрация (по трудови и служебни правоотношения) могат да бъдат награждавани с отличия и награди за образцово изпълнение на служебните задължения или санкционирани за неизпълнение при условия и по ред, определени с Правилника за вътрешния трудов ред и/или Вътрешни правила за работната заплата в Община Разград.

Чл. 48 (1) Приемното време на кмета на община Разград е всеки последен петък на текущия месец от 9:00 часа;

(2) Приемното време на заместник-кмета на община Разград по финансови дейности, местни данъци и такси, инвестиционни дейности, програми и околна среда е всеки първи и трети петък от месеца от 15:00 часа;

(3) Приемното време на заместник-кмета на община Разград по териториално и селищно устройство, общинска собственост, контрол по строителството е всеки първи и трети петък от месеца от 15:30 часа;

(4) Приемното време на заместник-кмета на община Разград по хуманитарни дейности е всеки първи и трети четвъртък от месеца от 14:00 часа;

(5) Приемното време на главния архитект на Община Разград е понеделник, сряда и петък от 9:30 часа;

(6) Приемното време на секретаря на Община Разград е всеки ден;

(7) Приемното време на административните структури, обслужващи граждани, се оповестява на информационното табло в сградата на общинската администрация в случаите, когато е различно от установеното работно време, съгласно чл.44, ал.1.

Чл. 49 Със заповед на кмета на общината могат да се уреждат и други въпроси на организацията на работа на администрацията.

Г л а в а    ч е т в ъ р т а

РАБОТА С ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

Чл. 50 Постъпилите в администрацията на Община Разград предложения и сигнали се разглеждат по реда, предвиден в Глава осма „Предложения и сигнали” от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Чл. 51 Писмени предложения и сигнали могат да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител в деловодството на Общинската администрация на адрес – гр.Разград, 7200, бул. „Бели Лом” №37А, като се регистрират по общия ред на деловодната дейност съгласно чл.41, както и на факс 084 660 090 или на електронна поща с адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Чл. 52 Устни предложенията и сигналите могат да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител в определените в чл.48 приемните дни и часове на кмета, на заместник-кметовете, на секретаря на общината, както и на телефон 084 660 092.

Чл. 53 Производството по постъпилите предложения и сигнали се извършва съгласно Глава осма на АПК.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1 За неуредените с този Правилник въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Кодекса на труда, утвърдените длъжностни характеристики на длъжностите в общинската администрация, както и разпоредбите на други нормативни актове, уреждащи обществени отношения на местното самоуправление.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2 Този Устройствен правилник отменя досега действащия Устройствен правилник за организацията и дейността на общинската администрация на Община Разград, издаден съгласно Решение на Общински съвет-Разград № 608 по Протокол №34 от 29.01.2010 г., утвърден със Заповед № 586 от 01.04.2010 г. на кмета на Община Разград.

§ 3 Контролът по изпълнението на настоящия Устройствен правилник се осъществява от кмета на община Разград, неговите заместници,  секретаря на Община Разград, кметовете на кметства и кметските наместници.

§ 4 Устройственият правилник на общинската администрация на Община Разград се издава на основание чл.11 от Закона за администрацията, Решение на Общински съвет-Разград №76 по Протокол №8 от 20.02.2012 г., Решение на Общински съвет-Разград №94 по Протокол №9 от 27.03.2012 г. и е утвърден със Заповед №448 от 02.05.2012 г. на кмета на Община Разград на основание чл.44, ал.1, т.17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Кмет: Денчо Бояджиев

Печат