ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА РАЗГРАД

Настоящата Програма за управление на Община Разград е разработена в съответствие с изискванията на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и се отнася за периода 2015 - 2019г. Тя е средносрочен планов документ и съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати, за период от 4 години.

Програмата за управление е разработена на база предизборната програма на д-р Валентин Василев, в която са включени ангажиментите, поети към гражданите на общината. При подготовката на документа са взети под внимание национални и регионални стратегически документи. Програмата е съобразена с действащите планове и програми за развитие на община Разград, приети от Общински съвет Разград.

Програмата за управление е съобразена с функциите и правомощията на кмета на общината, съгласно действащото национално законодателство, с изискванията за добро управление и възприетите добри практики на местните власти в страните от ЕС. Програмата е разработена с уважение към правата и възможностите на гражданите на общината да участват в местното самоуправление, гарантирани от чл.17 на ЗМСМА. Тя е отворен документ, който може да бъде дописван в процеса на изпълнение.

Изпълнението на конкретните дейности са постижими чрез разумно планиране на разходите по приоритети на бюджетните средства, успешно усвояване на средствата от европейските фондове чрез разработване и реализация на проекти; използване на възможностите за кредитиране; партньорство с местната и държавна власт, и бизнеса.

Програмата за управление цели постигане на качествена промяна при управлението на общината в три основни посоки:

•       ускоряване на темпото на развитие;
•       генериране на нови идеи;
•       сближаване на общността около каузата „Разград".

Всички заложени приоритети и дейности ще бъдат отчитани пред Общинския съвет и обществеността до 31 януари след изтичане на съответната година.

Програмата за управление поставя четири важни задачи пред администрацията:

  1.  Планиране и разходване на публичните средства по приоритетите: инфраструктура и благоустрояване, екология, култура, образование, здравеопазване и социални дейности;
  2. Привличане на инвестиции по Оперативните програми, финансирани с европейски средства за реализацията на проекти през програмния период 2014­2020;
  3. Ефективно управление на общинската собственост;
  4. Реализиране на успешни и прозрачни форми на партньорство с бизнеса и създаване на благоприятни условия за нови частни инвестиции.

Основните принципи, които ще бъдат спазвани при реализирането на Програмата са:

  • Отговорно отношение към проблемите на населените места и на хората
  • Спазване върховенството на закона, зачитане на морала;
  • Прозрачност, отговорност и откритост при ръководството на процесите и дейностите в общината;
  • Активен диалог с гражданите и бизнеса за развитието на общината.

Основните цели на Програмата за управление са насочени към постигане на стратегическата визия, залегната в Общински план за развитие на Община Разград 2014-2020 г.: Община Разград - благоприятно място за живот, бизнес и инвестиции, със съхранени природа и културна идентичност, развити икономика и туризъм.

Основните цели на Програмата са:

  • Създаване на по-добри условия за живот и бизнес в общината; s Превръщане на община Разград в динамично развиваща се община, съчетаваща устойчивото развитие на икономиката, културата и туризма; s Усъвършенстване на системата за административните услуги на гражданите и бизнеса;
  • Осигуряване на качествени и достъпни услуги в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности; s Балансирано развитие на централна градска част, квартали и населени места в общината.

Приоритети:

Приоритет 1. Утвърждаване на общината като привлекателно място за инвестиции, иновации и работа;
Приоритет 2. Подобряване качеството на живот в общината;
Приоритет 3. Достоен живот и развитие на човешкия капитал;
Приоритет 4. Компетентна и отговорна администрация.

Приоритет 1. Утвърждаване на общината като привлекателно място за инвестиции, иновации и работа

Специфични цели:
■ Стимулиране на устойчива икономическа активност и създаване на работни места.
■ Развитие на местната икономика и предприемачеството.
■ Повишаване стандартите на живот на жителите на общината;
■ Подпомагане развитието на модерно и вискотехнологично земеделие
задача

Възможен източник за финансиране

Срок
1.1 Привличане на инвестиции, осигуряващи дългосрочно и устойчиво развитие и по- високо ниво на заетост. Общински бюджет; Средства от частния бизнес; Оперативни програми, финансирани от ЕС 2016 - 2019
1.2 Развитие и модернизация на общинската инфраструктура за подобряване информационното и административно обслужване на бизнеса. Общински бюджет; Оперативни програми, финансирани от ЕС 2016 - 2019
1.3 Създаване на подходящи условия за стимулиране на предприемачеството, високотехнологичните производства и постигане на висок дял на заетите. Общински бюджет; Средства от частния бизнес; Оперативни програми, финансирани от ЕС 2016 - 2019
1.4 Повишаване капацитета на общинските дружества за развитие и разкриване на нови работни места. Създаване на условия за участие на общинските дружества в проекти по националните програми по заетост. Общински бюджет 2016 - 2019
1.5 Ефективно стопанисване и управление на общинската собственост. Осигуряване на информация за свободни общински имоти, с цел стимулиране на инвеститорския интерес. Общински бюджет 2016 - 2019
1.6 Реновиране и преструктуриране на съществуващите промишлени зони. Развитие на техническата и инженерната инфраструктура. Обособяването на нови инвестиционни терени за стимулиране на инвеститорски интерес. Общински бюджет; Оперативни програми, финансирани от ЕС 2016 - 2019
1.7 Създаване на партньорства между община, бизнес и висши учебни заведения, средни и професионални училища. Представяне на възможностите за квалификация и професионално ориентиране на младите хора за постигане на високо качество на образованието и адаптивност на уменията. Общински бюджет; Средства от частния бизнес; Оперативни програми, финансирани от ЕС 2016 - 2019
1.8 Изграждане на благоприятна среда за работа и промотиране на бизнеса. Съдействие при организиране на срещи и изложения. Съдействие за повишаване на професионалния капацитет на работната сила, чрез разнообразни форми на обучения и преквалификация. Общински бюджет; Публично-частни партньорства 2016 - 2019
1.9 Оптимално използване на земеделските ресурси. Ефективно управление на общинския земеделски и горски фонд. Общински бюджет; Средства от частния бизнес 2016 - 2019
1.10 Водене на активна политика за подпомагане на развитието на селското стопанство. Съдействие при осигуряване на инвестиции за възстановяване и модернизиране на хидромелиоративната инфраструктура за напояване. Общински бюджет; Оперативни програми, финансирани от ЕС 2016 - 2019

Приоритет 2. Подобряване качеството на живот в общината.

Специфични цели:
■     Изграждане на функционална и безопасна жилищна среда и обществени пространства.
■     Лесен достъп до ключови места на общината.
■      Сигурна околна среда. Добре организирани улици и паркинги.
задача Възможен източник за финансиране Срок
2.1 Балансирано разпределение на инвестиции за развитие на централна градска част, жилищните квартали и населените места от състава на община Разград. Общински бюджет; Оперативна програма „Региони в растеж" 2016 - 2019
2.2 Благоустрояване и поддържане в чист и безопасен вид на Градския парк и парковете в населените места. Общински бюджет; Оперативни програми, финансирани от ЕС 2016 - 2019
2.3 Полагане на настилки, облагородяване на съществуващите и изграждане на нови детски площадки и спортни съоръжения. Общински бюджет; Оперативни програми, финансирани от ЕС 2016 - 2019
2.4 Подобряване условията на живот на разградските домакинства, чрез участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и ОП „Региони в растеж". Общински бюджет; Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014 - 2020 г.; Публично-частни партньорства 2016 - 2019
2.5 Поетапно благоустрояване на кварталите в гр. Разград и населените места от състава на общината, чрез рехабилитация на уличната мрежа, озеленяване, изграждане на осветление, детски площадки, места за почивка и паркоместа. Общински бюджет; Оперативни програми, финансирани от ЕС 2016 - 2019
2.6 Облагородяване и превръщане на нефункционални и непривлекателни пространства в кварталите на гр. Разград и населените места в места за култура, творчески изяви, срещи и прекарване на свободното време. Общински бюджет; Средства от частния бизнес; Оперативни програми, финансирани от ЕС 2016 - 2019
2.7 Поддържане и рехабилитация на съществуващите велосипедни алеи. Изграждане на нови алеи и велостоянки. Общински бюджет; Средства от частния бизнес; Оперативни програми, финансирани от ЕС 2016 - 2019
2.8 Подобряване условията за паркиране в централната градска част и на възлови места в близост до обществени институции и търговски обекти. Общински бюджет; Оперативни програми, финансирани от ЕС 2016 - 2019
2.9 Поддържане чистотата на града и населените места. Контрол на замърсяването на парковите зони и междублоковите пространства. Общински бюджет; Средства от частния бизнес; Оперативни програми, финансирани от ЕС 2016 - 2019
2.10 Мерки за овладяване популацията на бездомните кучета. Изграждане на кастрационен център и приют за кучета. Изграждане на нови зони за разходка на домашни кучета. Общински бюджет; Средства от частния бизнес 2016 - 2019
2.11 Изграждане на нова и реконструкция на старата водопроводна и канализационна система в гр. Разград. Общински бюджет; ОП „Региони в растеж" 2014-2020 г.; ОП „Околна среда" 2014-2020 г. 2016 - 2019
2.12 Изграждане на инсталация за сепариране и оползотворяване на битови отпадъци. Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани биоразградими битови отпадъци. Общински бюджет; ОП „Околна среда" 2014-2020 г. 2016 - 2019
2.13 Оптимизиране на обществения транспорт и разработване на нова транспортна схема на града. Оптимизиране на междуселищния транспорт. Общински бюджет; Средства от частния бизнес 2016 - 2019
2.14 Създаване на благоприятни условия за разходка, спорт, риболов и почивка чрез поддържане на инфраструктурата в местността „Пчелина". Общински бюджет; Средства от частния бизнес; Оперативни програми, финансирани от ЕС 2016 - 2019
2.15 Стимулиране на инициативността и предприемачеството на кметовете в населените места и кметските наместници при реализиране на проекти за благоустрояване и др. в интерес на местната общност. Общински бюджет; Средства от частния бизнес 2016 - 2019
2.16 Реновиране на свободни общински сгради в населените места за предоставяне на интегрирани услуги и културно- образователни дейности. Общински бюджет; Средства от частния бизнес  
2.17 Изграждане на социални жилища и модернизиране на материалната база на наличните общински жилища. Общински бюджет; Оперативни програми, финансирани от ЕС  

Приоритет 3. Достоен живот и развитие на човешкия капитал

Специфични цели:
■     Инвестиции в човешките ресурси на общината чрез образование и обучение.
■     Инвестиции в културното и историческо наследство на общината.
■     Повишаване качеството на живот чрез инвестиции във физическата култура, спорт и в здравеопазването в общината.
■     Грижа и подкрепа за хората в рискови групи

Образование и обучение

задача

Възможен източник за финансиране

Срок

3.1

Възстановяване, модернизиране и поддържане на материално-техническата база на разградските училища, детски градини и извънучилищни звена чрез саниране, внедряване на мерки за енергийна ефективност, изграждане на нови отоплителни инсталации.

Общински бюджет; Оперативни програми, финансирани от ЕС

2016 - 2019

3.2

Изграждане на спортна зала, рехабилитация на игрища и дворни пространства в разградските училища, детски градини и извънучилищни звена.

Общински бюджет; Оперативни програми, финансирани от ЕС

2016 - 2019

3.3

Прозрачно управление на публичните средства за училищата, детските градини и извънучилищни звена.

Общински бюджет

2016 - 2019

3.4

Осигуряване на равен достъп до качествено образование и развитие на творческия потенциал на децата и младите хора.

Общински бюджет; Оперативни програми, финансирани от ЕС

2016 - 2019

3.5

Ангажиране на свободното време на младите хора извън училищната среда за занимания със спорт и изкуства.

Общински бюджет; Публично-частни партньорства; Оперативни програми, финансирани от ЕС

2016 - 2019

3.6

Оптимизиране на училищната мрежа съобразно потребностите на пазара на труда. Професионално ориентиране и сътрудничество с бизнеса за подобряване на професионалната подготовка в училищата.

Общински бюджет; Средства от частния бизнес; Оперативни програми, финансирани от ЕС

2016 - 2019

3.7

Повишаване капацитета на просветните звена. Развитие на човешките ресурси в системата на образованието - квалификация и преквалификация на работещите.

Общински бюджет; Оперативни програми, финансирани от ЕС

2016 - 2019

3.8

Развитие на образованието през целия живот, чрез курсове за повишаване на квалификацията и преквалификация.

Оперативни програми, финансирани от ЕС

2016 - 2019

3.9

Създаване на пакет от мерки за превенция на отпадането от училище, чрез разработване на проекти и програми, съвместно с училища и НПО.

Оперативни програми, финансирани от ЕС

2016 - 2019

3.10

Стимулиране на изявени учители и ученици с постижения в областта на културата, изкуствата, спорта, науката. Утвърждаване на наградата за талантливи и даровити деца, превръщането й в традиция, с увеличаващ се брой на отличените с всяка година.

Общински бюджет

2016 - 2019

Култура и туризъм

 

задача Възможен източник за финансиране Срок
3.11 Възстановяване, модернизиране и поддържане на материално техническата база на културните институти - музеи, библиотека, художествена галерия, читалищната мрежа. Общински бюджет 2016 - 2019
3.12 Налагане на устойчива политика за запазване, развитие и подкрепа на културните институти в града и общината, като хранители на културно-историческото и духовно наследство, запазващи традициите на Лудогорския край и отговарящи на потребностите на новото време; Общински бюджет; Публично-частни партньорства 2016 - 2019
3.13 Съхраняване и обогатяване на културния календар Общински бюджет; Публично-частни партньорства; Средства от частния бизнес; Оперативни програми, финансирани от ЕС 2016 - 2019
3.14 Създаване и утвърждаване на нови културни събития с цел привличането на по-широк спектър от граждани, институции и неправителствени организации, като активни участници в осъществяването на изявите. Подкрепа на любителското творчество и читалищната дейност. Общински бюджет; Публично-частни партньорства; Оперативни програми, финансирани от ЕС 2016 - 2019
3.15 Провеждане на активни кампании за популяризиране на Разград като място за отдих, забавления, културен, концертен, фестивален и др. вид туризъм, с цел увеличаване на туристическия поток Общински бюджет; Средства от частния бизнес; Публично-частни партньорства; Оперативни програми, финансирани от ЕС 2016 - 2019
3.16 Утвърждаване на почивна база на Община Разград в местност „Пчелина", като нов кът за отдих и спорт за разградчани Общински бюджет 2016 - 2019
3.17 Развитие и надграждане на проекта „Абритус - мистика и реалност" - превръщането на Археологическия резерват в съвременна туристическа атракция Общински бюджет; Публично-частни партньорства; Оперативни програми, финансирани от ЕС 2016 - 2019

Заетост и социални дейности

задача Възможен източник за финансиране Срок
3.18 Модернизиране и поддържане на материално- техническата база на социалните услуги, функциониращи на територията на община Разград. Общински бюджет; Публично-частни партньорства; Оперативни програми, финансирани от ЕС 2016 - 2019
3.19 Реализиране на проекти и програми за активизиране на неактивни млади хора, трайно безработни, професионална квалификация и заетост. Национални програми; Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2016 - 2019
3.20 Подкрепа на лица с ниска квалификация и образование, чрез наемането им на работа по реализирани програми и проекти от общината. Национални програми; Оперативни програми, финансирани от ЕС 2016 - 2019
3.21 Реализиране на проекти и програми за разширяване обхвата на предоставяните социални услуги за деца и възрастни, с цел обхващане на всички рискови групи. Оперативни програми, финансирани от ЕС 2016 - 2019
3.22 Подкрепа на рискови групи чрез предоставяне на интегрирани здравни, социални и образователни услуги, в т.ч. и чрез мобилна работа. Общински бюджет; Публично-частни партньорства; Оперативни програми, финансирани от ЕС 2016 - 2019

Здравеопазване и спорт

задача Възможен източник за финансиране Срок
3.23 Модернизиране и поддържане на материално техническата база на детските ясли и здравните кабинети в училищата и детските градини. Общински бюджет; Оперативни програми, финансирани от ЕС 2016 - 2019
3.24 Осигуряване на средства за текущ ремонт на сградния фонд в населените места, използван за осигуряване на медицинското обслужване. Общински бюджет; Публично-частни партньорства 2016 - 2019
3.25 Провеждане на профилактични дейности за подобряване здравното състояние на жителите на общината. Общински бюджет; Публично-частни партньорства 2016 - 2019
3.26 Организиране и провеждане на кампании на здравни теми в учебните заведения. Общински бюджет 2016 - 2019
3.27 Развитие на здравно-социални услуги за уязвими групи и общности - бременни жени, деца от многодетни семейства, възрастни хора и хора с увреждания. Общински бюджет; Публично-частни партньорства; Оперативни програми, финансирани от ЕС 2016 - 2019
3.28 Финансово подпомагане на лица, които не могат да покрият лечението си и финансово подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми. Общински бюджет 2016 - 2019
3.29 Модернизиране на спортната инфраструктура чрез инвестиции в проектиране, ремонт и преоборудване за различни видове спорт. Подобряване на условията за провеждане на учебно-тренировъчна дейност и спортно- развлекателни атракции. Общински бюджет; Публично-частни партньорства; Оперативни програми, финансирани от ЕС 2016 - 2019
3.30 Подобряване на взаимодействието между общината и спортните клубове. Общински бюджет; Публично-частни партньорства 2016 - 2019
3.31 Създаване на условия за спорт в кварталите на гр. Разград и в населените места чрез изграждане на спортни площадки и фитнес на открито. Общински бюджет; Публично-частни партньорства; Оперативни програми, финансирани от ЕС 2016 - 2019
3.32 Съдействие на спортните клубове при разработване на проекти за кандидатстване по програми на Министерство на младежта и спорта и други донори. Общински бюджет; Публично-частни партньорства 2016 - 2019
3.33 Реконструкция на спортна зала „Абритус" и превръщането й в многофункционално спортно съоръжение, с прилежаща зона за отдих. Изграждане на площадка пред спортната зала - фитнес на открито Общински бюджет; Оперативни програми, финансирани от ЕС 2016 - 2019
3.34 Усилия за развитие на масов спорт и въвличане на младите хора към навиците на здравословния живот - популяризиране дейността на спортните клубове сред децата и младежите, организиране на спортни прояви и занимания, подкрепа на инициативи на професионални и аматьорски спортни клубове. Общински бюджет; Публично-частни партньорства 2016 - 2019

Приоритет 4. Компетентна и отговорна администрация.

задача

Възможен източник за финансиране

Срок

4.1

Подобряване на административното обслужване и комуникацията с гражданите и бизнеса.

Общински бюджет; Оперативни програми, финансирани от ЕС

2016 - 2019

4.2

Поетапно въвеждане на електронни административни услуги за гражданите и бизнеса. Усъвършенстване на системата за комплексно административно обслужване.

Общински бюджет; Оперативни програми, финансирани от ЕС

2016 - 2019

4.3

Въвеждане на принципа „еднократно" въвеждане и „многократно" използване на данни, чрез осигуряване на възможност за миграция на данните.

Общински бюджет; Оперативни програми, финансирани от ЕС

2016-2019

4.4

Извършване на одит на всички предоставяни административни услуги. Поддържане на точна и навременна информация в Интегрираната информационна система на държавната администрация.

Общински бюджет

2016

4.5

Провеждане на открити конкурси за длъжностите в администрацията.

Общински бюджет

2016-2019

4.6

Подобряване квалификацията и уменията на служителите в администрацията, чрез обучения. Разработване на система за повишаване квалификацията на служителите.

Общински бюджет; Оперативни програми, финансирани от ЕС

2016-2019

4.7

Повишаване квалификацията на работещите в администрацията за разработване, изпълнение и управление на проекти, финансирани от фондовете на ЕС.

Общински бюджет

2016-2019

4.8

Активно взаимодействие с местни, национални и международни неправителствени организации, сдружения и центрове за обучение и квалификация на служителите.

Общински бюджет; Оперативни програми, финансирани от ЕС

2016-2019

4.9

Активно участие в партньорски и тематични мрежи за обучения по ключови компетенции и обучения за работа със специфични групи граждани.

Общински бюджет; Публично-частни партньорства; Оперативни програми, финансирани от ЕС

2016-2019


Печат