Петък, 23 Август 2019 13:05

Превантивно-информационен център по наркотични вещества Разград

адрес: Разград ул. „Вапцаров”10

Средношколско общежитие – стая 114

тел:661395

Narkotici

За повече информация: http://pic-razgrad.com

Общински съвет по наркотични вещества

Общинския съвет по наркотични вещества в Разград съществува  от 2006 година, към него е  изграден и Превантивно- информационен център по наркотични вещества, който извършва мониторинг и изследвания относно тенденциите по злоупотреба с наркотични вещества; координира различните дейности по превенция и злоупотреба с наркотичните вещества; събира и разпространява информация относно националните и чуждестранните практики, касаещи наркотичните вещества; повишава ангажираността на гражданското общество чрез информиране, публикации и обучения.

Към Общинския съвет по наркотични вещества има изграден и Младежки съвет по наркотични вещества. Неговите задачи са:

- повишаване информираността на младите хора по проблемите, свързани с употребата на цигари, алкохол и наркотични вещества.

- придобиване на умения за разпознаване и установяване на натиск от страна на връстници, относно употребата на ПАВ.

-оползотворяване свободното време на децата и младежите – организиране на алтернативни дейности.

Инициативи

  • членовете на МСНВ работят по програма „Връстници обучават връстници”
  • участват и организират кръгли маси, хепънинги,  работят с медиите.
  • разработват и разпространяват информационни материали, съобразно прицелните групи – деца, младежи, родители, педагози.
  • ежегодно организират конкурси за есе, разказ, стихотворение, плакат, рисунка и фотографии по тема, свързана с превенции на зависимостите.
  • участват и организират превантивни кампании .

Общинска програма за борба с наркотиците 2014 - 2018 г.