НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ:
 
Наредба № 26 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В РЕГИСТЪР В ОБЩИНА РАЗГРАД
 
Наредба № 27 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД
 
Изпълнение на Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции.
 
 
 
 
ЛЯТНА ВАКАНЦИОННА ПРОГРАМА 2019г.
 
Ваканции, ремонти и хигиенизиране в детските градини през летния период на 2019 г.