Петък, 23 Август 2019 12:01

Детски градини

DG1 dg2


В община Разград за обучението и възпитанието на децата от 2 до 6-годишна възраст съществуват 20 детски градини. От тях 10 са в град Разград. От 22 населени места на територията на община Разград в единадесет няма детски градини (в с. Радинград, с. Черковна, с. Просторно, с. Пороище, с. Ушинци , с. Побит камък, с. Недоклан, с. Балкански, с. Дряновец, с. Осенец и с. Липник).

Съществуват и 3 яслени групи, които са разкрити към ДГ № 6 „Шестте ястребинчета”, гр. Разград, ДГ № 11 „Детелина”, гр. Разград и ДГ „Осми март”, с. Дянково. Основната им задача е подпомагане на семействата при отглеждане и възпитание на децата в ранна детска възраст.

Двадесетте общински детски градини разполагат с добра материално-техническа база, квалифицирани педагогически кадри и помощен персонал, осигуряващи интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта и потребностите, както и оптимални условия за възпитание, социализация и обучение на децата.

В детските градини се осигурява равен достъп на всички до качествено образование в съответствие с европейските изисквания и стандарти. Гарантиран е достъпът до добра подготовка на всяко дете за постъпване в училище, овладяването на книжовен български език в междуетническото пространство.

В детските градини се предлага образование, отговарящо на индивидуалните нужди и способности на всяко дете.