Вторник, 17 Септември 2019 17:09

ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ

На територията на Община Разград функционират 36  здравни кабинети, от тях 19 са към детските заведения и 17 към училищата, обслужвани от  34  квалифицирани медицински специалисти, които осъществяват следните дейности  :

§  медицинско обслужване за оказване на първа медицинска помощ на децата и учениците и медицинско обслужване до пристигането на специализиран екип на спешна медицинска помощ;

§  Провеждане на профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори в детските заведения и училищата;

§  Организиране и участие в регионални, национални и международни програми, свързани с профилактика и промоция на здравето на децата и учениците;

§  Организиране и провеждане на програми за здравно образование на децата и учениците;

§  Участие в образователното и професионално ориентиране на учениците при преминаване в по-горна степен на обучение;

§  Наблюдение на физическото развитие и определяне на физическата дееспособност на децата и учениците;

§  Участие в подготовката, подбора и провеждането на различните форми на отдих, туризъм и обучение на децата и учениците;

§  Регистриране на здравното и имунизационното състояние на децата и учениците в здравно-профилактичната карта, съгласно приложение №4, въз основа на данните получени от личния лекар на детето и ученика;

§  Организиране и провеждане на профилактични и противоепидемични дейности за предотвратяване възникването и ограничаване разпространението на заразните и паразитни  заболявания в детското заведение и училището;

§  водене и съхраняване на документацията на здравния кабинет.

ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ КЪМ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА РАЗГРАД

Здравен кабинет

Медицински специалист

контакти

ДГ „Лудогорче” гр. Разград

Пенка Йорданова , Айше Османова

0892207057

ДГ „Приказка” гр. Разград

Анелия  Илиева, Дияна Дачева Тодорова

0892207058

ДГ „Митко Палаузав” гр. Разград

Антоанета Кънчева, Мехрибан  Лютфуллова

0892207059.

ДГ „Незабравка” гр. Разград

м.с. Мергис Алиева, Венета Йорданова

0892 207 060

ДГ ”Шестте  ястребинчета” ” гр. Разград

Нора  Чакърова, Живка  Пантелеева

0892 207 061

ДГ  „Васил Левски” гр. Разград

Боряна Йоргова , Татяна Христова

0892 207 062

ДГ  „Райна Княгиня” гр. Разград

Димитричка  Пенкова

0892 207 063

ДГ„Детелина” гр. Разград

Василка Балканска, Мая Петкова

0892 207 064

ДГ   „Зорница” гр. Разград

Гюлвер Хамдиева, Илдъз Хасанова

0892 207 065

ДГ „Славейче” гр. Разград

Анелия  Иванова, Селиме Ахмедова

0892 207 066

ДГ  “Осми март” с. Дянково

Леман Мусова

0895 561 925

ДГ “Здравец” с. Гецово

Евелина Недева

0895 561 927

ДГ „Георги Димитров” с. Благоево

Евелина Недева

0895 561 927

ДГ № 1 “Щастливо детство” с. Ясеновец

Николинка Досева

0895 561 926

ДГ № 2 „Дора Габе „ с. Ясеновец

Николинка Досева

0895 561 926

ДГ “Пролет” с. Стражец

м.с. Анета Иванова

0893 617 726

ДГ”М.Палаузов” с. Киченица

м.с. Анета Иванова

0893 617 726

ДГ”Гълъбче” с.Топчии

м.с. Анета Иванова

0893 617 726

ДГ”Радост” с. Мортагоново

Нушен Исмаил

084 8311 444

ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ КЪМ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА РАЗГРАД

Здравен кабинет

Медицински специалист

контакти

 ОУ ”В. Левски”,  ППМГ ”Акад.Н. Обрешков”

Съдкие Исмаилова, Живка Ангелова

0892 602 256

ОУ ”Н. Й. Вапцаров” , ГПЧЕ”Екзарх Йосиф”

Назике Шефкъева, Йозлем Ибрахим

0892 602 257

ОУ ”Хр. Ботев”, Спортно училище

Марина Алексиева

0892 602 258

 ОУ”Никола Икономов”

м.с. Десислава Симеонова

  0892 602 259

ОУ ”Отец Паисий”

Маргаритка Иванова

0892 602 261

ОУ”Ив. С.Тургенев”, ПГХТБ ”М. Кюри”

Мелис Гюрсел замества се от м.с. Силвия Асенова

0892 602 262

ПГИ „Робер Шуман”

м.с. Галина Райчева

0885 999 139

ПТГ”Ш.Петьофи”

Рина Михайлова

0885 610 985

ПГТС”ХР.Смирненски”

Рина Михайлова

0885 610 985

ПГССХВТ”Ангел Кънчев”

Мустафа Хасан

0885 610 985

 ПГТС”Ст. Н.Спасоеленина”

Мустафа Хасан

0885 610 985

 ОУ”Г. С. Раковски” ,  ДГ”Щастливо детство” с. Раковски

Мустафа Хасан

0885 610 985

ОУ “Отец Паисий” с. Дянково

Леман Мусова замества се от м.с.Нуршен Исмаил

0895 561 925

ОУ”П.Берон”  с. Осенец

Евелина Недева

0895 561 927

ПУИ „Хр.Ботев” с. Осенец,

Евелина Недева

0895 561 927

ОУ”К.и Методий” с. Киченица

м.с. Анета Иванова

0893 617 726

ОУ „ Св.св.Кирил и Методий” с. Ясеновец

Николинка Досева

0895 561 926