АДБФП №BG16RFOP001-1.023-0004-C01,
проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата“
Материал Публикуван
Резюме на проекта 03.08.2018г.
АДБФП № BG16RFOP001-1.023-0003-C01,
 проект  „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания“
Материал Публикуван
Резюме на проекта 03.08.2018г.
okolna sreda baner

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020"

АДПБФП BG16M1OP002-2.002-0006-C01
Проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“
Материал Публикуван
Инфирмация за проекта
05.01.2018г.
Договор №BG16RFOP001-1.023-0002-C01, 
проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“
Материал Публикуван
Резюме на проекта
02.10.2017г.
Презентация 07.08.2019г.
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /ДБФП/
№BG16RFOP001-8.001-0022-C01
за изпълнение на бюджетна линия „Подобряване на административния капацитет на Община Разград
за изпълнение на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г.“ 
по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Материал Публикуван
Резюме на проекта 31.08.2016г.
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /ДБФП/
№BG16RFOP001-8.001-0022-C01
за изпълнение на бюджетна линия „Подобряване на административния капацитет на Община Разград
за изпълнение на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г.“ 
по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Материал Публикуван
  Резюме на проекта 31.08.2016г.

Споразумение за реализация на Инвестиционната програма

Споразумение за одобрение на Инвестиционната програма

Списъци с основни и резервни проекти от Инвестиционната програма

Съгласно изменените Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ със Заповед № 331 от 19.03.2018 г.на кмета на Община Разград е сформирана Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Община Разград.

Обявен е прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната Инвестиционна програма на община Разград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-03.002- 0055-С01  
"Осигуряване на топъл обяд в Община Разград" 
по „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане" 
от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, 
Операция тип 3: 2014BG05FMOP001-03.01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД".
Материал Публикуван
  Информация
17.07.2016г.
  Информация 05.10.2016г.
Проект „Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата в община Разград“
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0061
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 
Материал Публикуван

Информация

04.07.2016г.

О Б Я В Л Е Н И Е  за конкурс за длъжността: Ръководител на център за предоставяне на услугите по Проект № BG05M9OP001-2.004-0061-C01 „Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата в община Разград“

Заявление

Автобиография

Списък на допуснати до втори етап

15.07.2016г.      

 

 

 

18.08.2016г.

О Б Я В Л Е Н И Е  за подбор на персонал за Управлението и издръжката на услугите за ранно детско развитие.

Заявление

Автобиография

Списък на допуснати до втори етап

15.07.2016г.     

 

 

18.08.2016г.

О Б Я В Л Е Н И Е за подбор на персонал за предоставяне на следните социални услуги „Ранна интервенция на уврежданията“; „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“; „Формиране и развитие на родителските умения“; „Семейно консултиране и подкрепа“ и „Здравна консултация“.

Заявление

Автобиография

08.08.2016г.

Информация

10.08.2016г.
О Б Я В Л Е Н И Е  за подбор на персонал за предоставяне на социална услуга „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на деца за равен старт в училище.“

Заявление

Автобиография

15.06.2017г.
О Б Я В Л Е Н И Е  за подбор на персонал за предоставяне на социална услуга „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на деца за равен старт в училище.“

Заявление

Автобиография

11.05.2018г.
Проект № BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015“
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
бюджетна линия BG05M9OP001­2.003 „Приеми ме 2015”.
Материал Публикуван
Информация 1
17.02.2016г.
17.02.2016г.
Информация 3
17.02.2016г.
Информация 4
17.02.2016г.
Информация 5
19.02.2016г.
Прессъобщение
07.03.2016г.
Информация 6
09.08.2016г.
Информация 7
09.08.2016г.
Информация 8
03.10.2016г.
Информация 9
25.01.2017г.
Информация 10
08.10.2018г.