Петък, 04 Октомври 2019 13:57

Публичен търг с тайно наддаване - ЗАПОВЕД № 1192 от 04.10.2019 год.

публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, за отдаване под наем на част от поземлен имот – частна общинска собственост, с идентификатор № 61710.505.1818 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка хиляда осемстотин и осемнадесет/ по кадастралната карта на гр. Разград, находящ се на Централен общински пазар в гр. Разград на ул. ''Хан Омуртаг'', за поставяне на ПАВИЛИОН № 31 за търговски цели, с площ 12,00 кв.м. (дванадесет квадратни метра).

 а/ Срок за отдаване под наем – 2 (две) години;

             б/ Частта от имота да се използва за поставяне на павилион за търговски цели.

  1. 2. Определям начална тръжна цена за месечен наем в размер на 195,12 лв. /сто деветдесет и пет лева и дванадесет стотинки/, без ДДС, определена съгласно Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост.
  2. Търгът да се проведе на 23.10.2019 г. от 10:00 часа в сградата на ОП "Общински пазари – Разград“, находяща се в гр. Разград, на ул. „Марица“ № 2, в стая № 1.

Публичен търг с тайно наддаване - ЗАПОВЕД № 1192 от 04.10.2019 год.