Петък, 04 Октомври 2019 13:49

Публичен търг с тайно наддаване - ЗАПОВЕД № 1193 от 04.10.2019 год.

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, за отдаване под наем на част от поземлен имот – частна общинска собственост, с идентификатор № 61710.505.1818 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка хиляда осемстотин и осемнадесет/ по кадастралната карта на гр. Разград, находящ се на Централен общински пазар в гр. Разград на ул. ''Хан Омуртаг'', за поставяне на ПАВИЛИОН № 30 за търговски цели, с площ 12,00 кв.м. (дванадесет квадратни метра).

 а/ Срок за отдаване под наем – 2 (две) години;

             б/ Частта от имота да се използва за поставяне на павилион за търговски цели.

  1. 2. Определям начална тръжна цена за месечен наем в размер на 195,12 лв. (сто деветдесет и пет лева и дванадесет стотинки/, без ДДС, определена съгласно Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост.

Публичен търг с тайно наддаване - ЗАПОВЕД № 1193 от 04.10.2019 год.