Отдел "Програми и проекти"

Длъжност

Име

чл.35 ал.1 т.1

чл.35 ал.1 т.2

Началник отдел

Христина Димитрова Русева

2019

встъпителна

Старши експерт

Даниела Тодорова Неделчева

2019

встъпителна

Главен експерт

Пешо Димитров Димитров

2019

встъпителна

Мл. експерт

Света Красимирова Маринова

2019

 встъпителна


Печат