Отдел "Околна среда"

Длъжност

Име

чл.35 ал.1 т.1

чл.35 ал.1 т.2

Гл. експерт

Иван Василев Дучев

2019

встъпителна

Младши експерт - екология

Елвин Ердоан Шукриева

2019

встъпителна

Младши експерт - екология

Айля Юмерова Кърджалиева

2019

встъпителна

Главен експерт

 


Печат