ОБЯВЛЕНИЕ от 02 октомври 2019г.

На основание чл. 8, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019 г., във връзка с чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че в Общински съвет Разград е постъпило СЪОБЩЕНИЕ  от  Административен съд - Разград за Определение от 24.09.2019 година, постановено от Административен съд – Разград по Адм. д. № 183/2019 г. както следва:

СЪДЪТ СПИРА действието на Чл. 16, ал. 1 от Наредба № 18 за определяне размера на местните данъци и такси на територията на Община Разград, последно изменена и допълнена с Решение № 654 от Протокол № 51 от 31.01.2019 г. на Общински съвет Разград.

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ Надежда Радославова /

ГРАФИК за изслушване на допуснатите кандидати ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ за Районен съд – Разград, мандат 2020 – 2023 г., в публично заседание на 04.09.2019 г. и 05.09.2019

ГРАФИК

за изслушване на допуснатите кандидати ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ за Районен съд – Разград, мандат 2020 – 2023 г., в публично заседание на 04.09.2019 г. и 05.09.2019 г., както следва:

 

04.09.2019 г. /сряда/ от  09.00ч. – 13.00ч. в зала 102 на Община Разград

9.00ч. – 10.00ч.

1.

Румяна Георгиева

2.

Петя Стефанова

3.

Тюркян Исмаилова

4.

Юкюш  Сюлейманова - Халил


10.00ч. – 11.00ч.

5.

Иваничка Бобева

6.

Сюзюн  Карамустафа

7.

Младенка Ботева

8.

Елка Драмалиева


11.00ч. – 12.00ч.

9.

Сабрие Раим

10.

Февзие Мехмед

11.

Света Маринова

12.

Мариана Борисова

 

12.00ч. – 13.00ч.

13. Джунейт  Февзи

14. Софка  Лалова

15. Илкджан Чакър

16. Гюлсевер Мустафа

 

05.09.2019 г. /четвъртък/ от  09.00ч. – 13.00ч. в зала 102 на Община Разград

9.00ч. – 10.00ч.

17.

Мартина Йорданова

 

18.

Елиз Шукри

19.

Фахри Садък

20.

Живка Ранкова

10.00ч. – 11.00ч.

21.

Глория Костова

22.

Стоян Шишев

23.

Катя  Даскалова

24.

Миглена Иванова


11.00ч. – 12.00ч.

25.

Айше  Еюбова

26.

Ани  Йорданова

27.

Румяна  Борисова

28.

Милена Станева

 

12.00ч. – 13.00ч.

29.

Габриела Иванова

30.

Алисе Осман

31.

Жулвен Кьосева

 

 

Председател: / Надежда Радославова

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД-РАЗГРАД

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 8, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019 г., във връзка с чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че в Общински съвет Разград е постъпило съобщение  от  Административен съд - Разград както следва:

За образувано Административно дело № 194/2019 г. по протест на Окръжна прокуратура Разград срещу разпоредби от НАРЕДБА № 11 за управление на отпадъците на територията на Община Разград, приета с Решение № 593 на Общинския съвет от Протокол № 45/30.06.2014 г.;

За влязло в сила Решение № 94/9.7.2019 г. по Административно дело № 124/2019г., постановено от Административен съд – Разград, с което отменя Чл. 27, ал.1 от НАРЕДБА № 11 за управление на отпадъците на територията на Община Разград в частта „събиране“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Надежда Радославова

О Б Я В Л Е Н И Е

Уважаеми жители на Община Разград,

 На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019 г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че във връзка с Протест на прокурор от Окръжна прокуратура  – Разград срещу Решение № 654 от Протокол № 51 от 31.01.2019 г. на Общински съвет Разград и разпоредбата на Чл. 16, ал. 1 от Наредба № 18 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Разград, е образувано  Административно дело № 183/2019 г.  по описа на Административен съд – Разград, насрочено за 24.09.2019 г.

Председател: / Надежда Радославова/

ОБЯВЛЕНИЕ за удължаване срока за набиране на документи за съдебни заседатели

Във връзка с откритата  процедура  по набиране документи на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд Разград  временната комисия, избрана с Решение № 739 по Протокол № 56, удължава срока за подаване на документи до 12.07.2019 година.

 Критериите и необходимите документи за кандидатстване, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт, са публикувани на сайта на Община Разград, в Обявлението за откриване на процедурата, в раздел Общински съвет.

Всички заинтересовани лица да представят необходимите документи в деловодството на Община Разград, стая № 06, в сградата на Община Разград, с адрес гр. Разград, бул.“Бели Лом“ № 37А.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / Надежда Радославова /

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 8, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019 г., във връзка с чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че в Общински съвет Разград е постъпило съобщение  от  Административен съд Разград, че е образувано административно дело № 150/2019 г. по протест на Окръжна прокуратура Разград срещу разпоредбите на Чл. 27, ал.1, в частта „притежаващи съответно разрешително“, Чл. 57 и Чл. 58 от Наредба № 11 за управление на отпадъците на територията на Община Разград, приета с Решение № 593 на Общинския съвет от Протокол № 45/30.06.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / Надежда Радославова /

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – РАЗГРАД С МАНДАТ 2020-2023 г.

Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели към Районен съд Разград, на основание чл. 68, ал. 1 от ЗСВ и Решение № 739 по Протокол № 56 от проведено заседание на Общински съвет Разград от 30.05.2019 г. Общински съвет Разград открива процедура по набиране на документи на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд Разград.

Необходимият брой заседатели е 24 души. Критериите и необходимите документи за кандидатстване, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт, са изброени по-долу в обявлението.

Временната комисия за избор на кандидати за съдебни заседатели кани всички заинтересовани лица да представят в деловодството на Община Разград за Общински съвет, стая № 06, в сградата на Община Разград, с адрес гр. Разград, бул.“Бели Лом“ № 37А необходимите документи в срок от 8:30 ч. на 17.06.2019 г. до 17:30 ч. на 28.06.2019 г.

1. Изисквания към кандидатите (съгл. чл. 67, ал. 1 от ЗСВ)

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

1.1 Е на възраст от 21 до 68 год.;

1.2 Има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

1.3 Има завършено най-малко средно образование;

1.4 Не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

1.5 Не страда от психическо заболяване.

2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

2.1 Е съдебен заседател в друг съд;

2.2 Е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

2.3 Участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политическа цел;

2.4 Работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за националната сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

3. Необходими документи (съгл. чл. 68, ал. 3 от ЗСВ):

3.1 Подробна автобиография, подписана от кандидата;

3.2 Нотариално заверено копие на диплома за завършено образование;

3.3 Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическозаболяване;

3.4 Данни за контакт с две лица, към които Общинският съвет да се обръща за препоръки (Приложение №1);

3.5 Мотивационно писмо;

3.6 Писмено съгласие (Приложение №2);

3.7 Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Приложение №3);

3.8 Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност от разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 годили Писмено съгласие комисията да извърши това служебно (Приложение №4);

Обстоятелствата по чл. 67, ал. 1, т. 4 от ЗСВ се установяват служебно от комисията.

Образци на документите са на разположение на кандидатите в звеното, обслужващо Общински съвет Разград (стая 505), както и на сайта на Община Разград – http://www.razgrad.bg, в раздел „Общински съвет“, секция „Обявления“.

4. Място и срок за подаване на документите

Документите се подават лично в сградата на Община Разград, бул. „Бели Лом“ №37А, кабинет № 06, или пощата на посочения адрес, считано от 8:30 ч. на 17.06.2019 г. до 17:30 ч. на 28.06.2019 г.

5. Начин и ред за провеждане на процедурата

Списъкът на допуснатите за участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки, както и документите по чл. 68, ал.3, т.9 от ЗСВ, а именно за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г., се публикуват на интернет страницата на Община Разград, раздел Общински съвет, най- малко 14 дни преди датата на изслушването, чиято дата и час ще бъдат обявени своевременно.

Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Определената с решение на Общински съвет Разград комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки общински съветник може да задава въпроси.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет Разград становище за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

След проведеното от Комисията изслушване, се съставя доклад за неговото протичане, който се предоставя на Общински съвет Разград в 7 - дневен срок и се публикува на интернет страницата на съвета, в едно с протокола от изслушването.

Общински съвет Разград в публично заседание с мнозинство повече от половината от присъстващите членове определя кандидатите за съдебни заседатели, които предлага за избиране от Общото събрание на Окръжен съд - Разград.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /Надежда Радославова/

Обявление по Административно дело № 104/2017 г., Административен съд – гр.Разград

На основание Чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019 г., във връзка с Чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че с влязло в сила Решение № 56/29.09.2017 г. по Административно дело № 104/2017 г., Административен съд – гр.Разград  ОТМЕНЯ Чл. 11 от Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Разград, приета от Общински съвет Разград с Решение № 129 по Протокол № 9 от 31.05.2009 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   /Надежда Радославова/

О Б Я В Л Е Н И Е

Уважаеми жители на Община Разград,

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019 г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че по жалба на „РЕЙСЪР АУТО“ ЕООД, град София против разпоредбата на Чл. 27, ал.1 от Наредба № 11 за управление на отпадъците на територията на Община Разград, приета с решение на Общински съвет Разград,  е образувано Административно дело №124/2019 г. по описа на Административен съд – Разград.

Председател: Надежда Радославова

О Б Я В Л Е Н И Е

Уважаеми жители на Община Разград,

На основание чл. 8, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019 г., във връзка с чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че с влязло в сила Решение № 87 от 18.01.2018 г. по Административно дело № 168/2017 г. Административен съд – Разград ОТМЕНЯ Чл. 25 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, приета с Решение № 295 по Протокол № 16 от 24.01.2005 година на Общински съвет Разград.

О Б Я В Л Е Н И Е

Уважаеми жители на Община Разград,

На основание чл. 8, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019 г., във връзка с чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че Разградски административен съд ОПРЕДЕЛИ, че ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  протеста на прокурор от Окръжна прокуратура  – Разград срещу разпоредби от Наредба № 14 на Общински съвет – Разград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разград и ПРЕКРАТЯВА  производството по Административно дело № 213/2018г.  по описа на Административен съд – Разград.

Председател:   /Надежда Радославова/

 

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ 14.12.2018 г.

Уважаеми жители на Община Разград,

На основание чл. 8, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че Разградски административен съд ОПРЕДЕЛИ, че ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по Адм. дело № 186/2018 г., както и за това, че във връзка с протест на прокурор от Окръжна прокуратура  – Разград срещу разпоредби от Наредба № 14 на Общински съвет – Разград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разград е образувано  Административно дело № 213/2018г.  по описа на Административен съд – Разград.

Председател:   /Надежда Радославова/

ОБЯВЛЕНИЕ от 10.10.2018г.

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че в Общински съвет – Разград е постъпил протест на прокурор от Окръжна прокуратура  – Разград срещу срещу Чл.9, ал.2, б“а“ от НАРЕДБА №1 за обществения ред на територията на Община Разград.

 

Председател:  /Надежда Радославова/

П Р О ТО К О Л № 5 от проведено заседание на временната комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд-Разград за мандат 2019-2022 г., избрана с Решение№557 по Протокол №42 от 29.05.2018 г.

Днес, 10.08.2018 г. от 09:00 часа до 14:00 часа, в зала 102 на Община Разград се проведе заседание на временната комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд-Разград за мандат 2019-2022 г., избрана с Решение№557 по Протокол №42 от 29.05.2018 г.

На заседанието присъстваха:

МАРИАН ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ- Председател на комисията

МАНУЕЛ ВАСИЛЕВ ЧУТУРКОВ – член

МАРИНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА – член

ЛЕВЕНТ АЛИ АПТИ – член

Отсъстваха по извинителни причини:

СТОЯН ДИМИТРОВ НЕНЧЕВ – член

РЕЙХАН РИДВАН ВЕЛИ – член

МИЛЕНА ДАЧЕВА ОРЕШКОВА – член

Г-н Мариан Иванов – председател на временната комисия, откри петото заседание, определено за изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Разград, съгласно чл.68а от Закона за съдебната власт.

Кандидатите бяха поканени по реда на списъка публикуван на сайта на Община Разград, след което членовете на комисията им задаваха въпроси и бяха изслушвани техните отговори.

Събеседването се проведе в следния ред:

1. Ралица Стефанова Костова- Цветанова

Г-н Мануел Василев – член на комисията – представи членовете на временната комисия и прикани г-жа Цветанова да се изкаже, какво е породило в нея желанието да стане съдебен заседател.

Г-жа Ралица Цветанова – Завършила съм в юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“ и искам да натрупам опит в тази сфера. Интересът и желанието ми е да използвам своите познания и способности да общувам с хора ме мотивира да кандидатствам за съдебен заседател.

2. Снежанка Кръстева Станева-Петкова

Имам желание да работя като съдебен заседател в Окръжен съд-Разград. Работила съм с хора и съм контактна личност. Считам, че правосъдието е важна дейност в държавата и искам да допринеса за справедливо прилагане на закона.

3. Петя Георгиева Димитрова

Изтъкна, че има опит с хора и работи с малцинствата и е учителка в с.Ясеновец и ще може да участва при работата на делата. Посочи, че по този начин ще може да бъде в услуга на обществото и ще спомогне за справедливия край на съдебния процес.

4. Красимира Николова Денева

Мотивацията ми е да бъда в полза на обществото. Считам, че професионалната ми квалификация, натрупания опит и лични качества във взаимоотношенията с хора чрез заеманата длъжност от мен като медицинска сестра изградиха у мен качества, с които бих могла да бъда подходяща за тази кандидатура.

5. Явор Светлозаров Петков

Обявената позиция предизвика интереса ми, защото позицията ми дава право да представлявам гласа на народа, да бъда равноправен член на състава, който решава човешки съдби. Аз съм млад и амбициозен човек, който има многостранно развити интереси и познания. Имам реална самооценка и според мен – добре развито чувство за справедливост и правда.

6. Деница Йорданова Пенчева

Възможността да бъда съдебен заседател ме заинтригува поради желанието ми да разширя познанията си и да натрупам допълнителен опит в една добре развита и наложила се държавна система, а именно съдебната система. Образованието ми и натрупания ми досегашен опит в Община Разград предполагат придобити знания в областта на администрацията, социалната сфера, счетоводството и тълкуването на различни нормативни актове. За мен длъжността съдебен заседател не е професия, а е изява на граждански и обществен дълг, а аз като един млад и отговорен гражданин вярвам, че ще допринеса за ефективно и безпристрастно решаване на съдебния процес.

7. Мартина Йорданова Йорданова-сега действаш съдебен заседател в Районен съд

В момента работя като учител в ОУ „Тургенев“, но въпреки работата ми никога не съм спирала да се интересувам от правото. Затова с удоволствие през 2015 г. кандидатствах и ме одобриха за съдебен заседател в Районен съд-Разград.

8. Димитър Петров Петров

Натрупания ми опит досега с творчески и практически познания служебни и общественополезни ме мотивира да подам документи за съдебен заседател. Като съдебен заседател ще съм представител на обществеността в съдебното заседание по наказателни дела в първа инстанция. Работата, която работя ми позволява да присъствам на съдебни заседания. Вярвам в българското правосъдие и съдебна система. Бих искал да участвам в този процес и да помагам на обществото да стане по зряло и отговорно. В случая се явявам член на гражданското общество, а за укрепването му и зрелостта му се занимавам с моя скромен дял от началото на демократичния преход до сега.

9. Юмгюл Мухарем Ахмедова

Проявявам особен интерес към правната тематика и считам, че като добросъвестен гражданин в ролята на представител на обществото ще мога да осигуря гледна точка на страничен човек при разглеждането на делата. С придобитите на по-ранен етап от обучението си знания и ключови умения от различни сфери смятам, че притежавам нужните качества за тълкуване на изложените факти и материали, което ще доведе до вземането на справедливи и правилни решения.

10. Величка Спасова Воденичарова-действаш съдебен заседател

Участието ми като съдебен заседател ще бъде изява на гражданския и обществения дълг за гражданите от Разград и региона за реализиране с дейността си обществения интерес в сферата на борбата с престъпността. Това ще е ангажимент с мотивация за себеотдаване и безкомпромисно прилагане на закона.

11. Диана Михайлова Димитрова

Обявената позиция предизвика интереса ми, тъй като е област, в която бих искала да се развивам. Смятам, че досегашния ми опит в администрацията ще бъде полезен в това начинание. Нямам опит в тази сфера, но имам желание да се развивам.

12. Хафизе Юмер Чолакова- Кадирова

Смятам че юридическото образование, което съм завършила и опитът ми като юрист, както и като помощник-нотариус, ще са от полза за качествено осъществяване на длъжностната характеристика на съдебния заседател. Очаквам да натрупам опит. Желанието ми за развитие в Съдебната система на Република България, както и отговорното ми поведение в личен и служебен план, са част от мотивите които ми дават статут на подходящ кандидат за съответната длъжност.

13. Любомир Савов Герганов – действащ съдебен заседател.

Като гражданин с активна позиция и с богат житейски и обществен опит считам, че мога да бъда полезен на съдебната система на Република България. Като действащ съдебен заседател не съм имал нито един пропуск. В момента съм пенсионер и ще имам възможност да взема участие в делата.

14. Свилен Любенов Витанов

Това, което ме накара да кандидатствам е фактът, че съм работил в системата на правосъдието, като служител осигуряващ лицата в съдебния процес. Извършвал съм прякото ръководство и съм участвал в конвоирането и ограната на задържани лица до съответните съдилища и прокуратури за участието им в съдебния процес. Очакванията ми са да срещна по малко престъпници, но когато ги срещнем нещата да бъдат подобрени и смятам че ще съм в полза на съдебния процес.

15. Ахмед Хасан Ахмед

Мотивацията ми произхожда от ученическите ми години да следвам право, но не успях да осъществя тази своя. Другата ми мотивация е че винаги ми е било интересно. Ако бъда одобрен не е късно може и да запиша да уча право. Считам, че всеки има право на обективен и справедлив процес, основан единствено и само на разпоредбите на закона. Винаги съм се интересувал от дейността на съда и от това каква е ползата и ролята на съдебните заседатели в едно наказателно дело. С моя опит и желание мога да допринеса за утвърждаване и развитие на фигурата на съдебния заседател в наказателния процес.

16. Дарина Петрова Колева

Мотивира ме желанието да бъда социализирана пак като пенсионерка и предполагам че, така ще съм сред хората. Майка ми навремето беше съдебен заседател. Имам желанието да помагам, да предотвратя неправилни решения ако зависи от мен.

17. Румяна Станева Борисова

Притежавам дългогодишен опит в работа с младежи. В практиката ми на учител съм се сблъсквала с много разнообразни казуси, породени от неустойчивата младежка психика и настроения. Контролирала съм поведение, оценявала съм знания и умения и съм помагала за формиране на характери. Неучила съм се да дефинирам техните нужди, да повлиявам върху техните стремежи и желания, насочвайки ги към правилната посока.

Ще имам възможност да присъствам на делата тъй като съм пенсионерка и нямам други ангажименти.

18. Диана Здравкова Станчева

Професионалният ми опит и лични качества ми дават основание да смятам, че бих могла да отговоря на стандартите за съдебен заседател. Търся възможност да работя с хора, които имат високи професионални и лични качества. Мотивира ме идеята да докажа качествата си и да допринеса за вашата работа чрез инициативност и упоритост.

19. Айлин Азмиева Джеляйдинова

Позицията предизвика интереса ми заради това, че се дава шанс за участие на гражданското общество в правораздаването и аз като активен и образован човек, част от това общество смятам, че бих била полезна. Работя в голяма международна компания с установени традиции, голяма изследователска и развойна дейност. Имам широк житейски и социален кръгозор, интереси свързани с опазване на гражданския ред и правото. Също така притежавам силно изявена гражданска позиция и чувство за обществен дълг. Аз исках да кандидатствам на предните избори за съдебните заседатели но учих тогава и прецених че сега му е времето. Не съм била съдебен заседател и мисля че ще ми бъде интересно.

20. Десислава Тодорова Иванова

Мотивират ме няколко неща. Студент съм по право, което като съдебен заседател ще ми даде опит и практика. Тази позиция ще ми предостави възможност да натрупам практически опит в установяването и анализа на фактите и обстоятелствата по съдебните казуси, както и да разширя и усъвършенствам своите умения и познания в областта на материалното и процесуално право.

21. Маринка Димитрова Белчева- действащ съдебен заседател

Като съдебен заседател с лекота си върша задълженията, защото съм достойна гражданка на този град и държавата. Морално права, да се съобразявам със законите и гражданите. Случвало се е да отказвам присъствие поради болест на близък човек, но иначе се съобразявам да присъствам.

22. Стоянка Маринова Георгиева

Тъй като съм бивш учител, бих могла да бъда полезна в дела с непълнолетни лица тъй като познавам ученическата психика и мога да дам реална оценка за делото.

23. Радка Радева Башакова – действащ съдебен заседател

Един мандат съм съдебен заседател. Образованието ми е юридическо и житейския ми опит ми дават основание да считам, че като такъв ще допринеса за изясняване на обективната истина в наказателни дела, в които евентуално бих била част от съдебния състав.

24. Мирослав Цочев Добрев

Имам желание защото честно казано гледам какви закони се приемат и то не само сегашните. За мен съдебния процес, е един процес който е трябва да се съпоставят факти и аргументи. Присъствал съм и съм участвал в дела в които се дават такива експертизи променят. Считам, че мога да бъда полезен в процеса на правораздаването с притежаваните от мен задълбочени теоретични знания, умения, навици и богат практически опит.

25. Мариана Христова

в момента съм безработна иначе съм кредитен консултант, сега се занимавам с това на граждански договор. Мотивите ми са, че имам доста свободно време в момента, видях обявата и привлече интереса ми и реших че мога да опитам.Доколкото се запознах присъства се на дела и общо взето не знам какви очаквания да имам, ако кажа че знам всичко ще излъжа.

26. Биляна Асенова

Кандидатствах защото аз съм завършила психология и имам опит тази област и смятам, че бих била полезна. На второ място искам да се развивам в професионален и личен план.

27. Ипек Юмерова

Аз съм с юридическо образование към държавен фонд земеделие. Мотивите ми , основното ми желание и до сега не съм имала възможността да натрупам опит в тази област, това би ми дало възможност да навляза в нещата. При разглеждането на делата мисля че знанията които съм натрупала ще са от полза и като стаж извън юридическия който съм водила в университета.

Поради изчерпване на дневния ред на заседанието беше закрито в 14:42 часа .

МАРИАН ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ- Председател на комисията……………

МАНУЕЛ ВАСИЛЕВ ЧУТУРКОВ – член …………….

МАРИНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА – член ……………. 

ЛЕВЕНТ АЛИ АПТИ – член ……………

Обявление във връзка с влязло в сила Решение №77 от 20.07.2018г. по Административно дело № 102/2018г. Административен съд – Разград

О Б Я В Л Е Н И Е

23.08.2018г.

Уважаеми жители на Община Разград,

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че с влязло в сила Решение №77 от 20.07.2018г. по Административно дело № 102/2018г. Административен съд – Разград ОТМЕНЯ Чл.13, ал.2 от Наредба №9 за овладяване популацията на безстопанствени кучета и котки на територията на Община Разград.

 

Председател:  /Надежда Радославова/

 

ОБЯВЛЕНИЕ от 07.08.2018г.

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че с влязло в сила Решение №59 от 05.07.2018г. по Административно дело № 79/2018г. Административен съд – Разград

ОТМЕНЯ като незаконосъобразна разпоредбата на Чл.44, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015 – 2019г., приета с Решение №272 по Протокол №19 от 22.12.2016г. на ОбС – Разград.

 

Председател: /Надежда Радославова/

О Б Я В Л Е Н И Е ОТ 26.07.2018г.

Уважаеми жители на Община Разград,

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че с влязло в сила Определение №45 от 21.05.2018г. по Административно дело № 39/2018г. Административен съд – Разград

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Фондация „Четири лапи“ – София против Решение № 491 по Протокол №36 от проведено на 26.01.2018г. заседание на Общински съвет – Разград, с което е потвърдено Решение №473 от 21.12.2018г. на Общински съвет – Разград, и ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

ОСЪЖДА Фондация „Четири лапи“ – София да заплати на Общински съвет – Разград за разноски по делото сумата 600 лева.

Определение №45 на Административен съд – Разград е потвърдено с Определение №9708 от 16.07.2018г. на Върховния административен съд на Република България.

Председател: Надежда Радославова

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД-РАЗГРАД

№      Име, презиме, фамилия


1.      Диана Михайлова Димитрова   

2.      Ралица Стефанова Костова-Цветанова

3.      Снежанка Кръстева Станева-Петкова

4.      Петя Георгиева Димитрова

5.      Красимира Николова Денева

6.      Явор Светлозаров Петков

7.      Деница Йорданова Пенчева

8.      Мариана Димитрова Върбанова

9.      Мартина Йорданова Йорданова

10.    Димитър Петров Петров

11.    Величка Спасова Воденичарова

12.    Юмгюл Мухарем Ахмедова

13.    Биляна Николаева Асенова

14.    Ипек Сюлейманова Юмерова

15.    Хафизе Юмер Чолакова

16.    Марияна Колева Христова

17.    Любомир Савов Герганов

18.    Дарина Петрова Колева

19.    Свилен Любенов Витанов

20.    Ахмед Хасан Ахмед

21.    Румяна Станева Борисова

22.    Диана Здравкова Станчева

23.    Айлин Азмиева Джейлядинова

24.    Десислава Тодорова Иванова

25.    Маринка Димитрова Белчева

26.    Стоянка Маринова Георгиева

27.    Радка Радева Башакова

28.    Мирослав Цочев Добрев

Писмо съгласно чл.68, ал.3, т.9 от Закона за съдебната власт

 

Обявление по чл.68 от Закона за съдебната власт

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДББОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД РАЗГРАД

Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели към Окръжен съд Разград и в изпълнение на Решение № 557 от 29.05.2018 г. на Общински съвет Разград открива процедура по набиране на документи на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд Разград.

Необходимият брой заседатели е 18 души. Критериите и необходимите документи за кандидатстване, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт, са изброени по-долу в обявлението.

Временната комисия за избор на кандидати за съдебни заседатели кани всички заинтересовани жители да представят в деловодството на Общински съвет Разград, кабинет № 06 в сградата на Община Разград, находяща се в гр. Разград, бул."Бели Лом" №37А необходимите документи в срок от 11.06.2018 г. до 26.06.2018 г.

I. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на изискванията на чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт:

1. да бъдат дееспособни български граждани;

2. да са на възраст от 21 до 68 години;

3. да имат настоящ адрес в община Разград;

4. да имат завършено най - малко средно образование;

5. да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

6. да не страдат от психически заболявания.

На основание чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт, съдебен заседател не може да бъде лице, което:

1. е съдебен заседател в друг съд;

2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, МВР или други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

На основание чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт, съдебни заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към същия съд.

II. Кандидатите за съдебни заседатели да представят в Общински съвет Разград следните документи:

1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

4. данни за контакт на две лица, към които Общинският съвет може да се обърне за препоръки (Приложение №1);

6. мотивационно писмо;

7. писмено съгласие (Приложение №2);

8. декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение №3);

9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, за лицата родени преди 16 юли 1973 година или Писмено съгласие комисията да извърши това служебно (Приложение №4);

Образци на документите са на разположение на кандидатите в звеното, обслужващо Общински съвет Разград (стая 505), както и на сайта на Община Разград - http://www.razgrad.bg, в раздел „Общински съвет“секция „Обявления“.

Документите се подават лично в сградата на Община Разград, бул. "Бели Лом" №37А, кабинет № 06, или пощата на посочения адрес, считано от 11.06.2018 г. до 17:30 ч. на 26.06.2018 г.

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки, и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най- малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ, чиято дата и час ще бъдат обявени своевременно.

Приложения от №1 до № 4 

 

Предс. на временната комисия по избора      :  / Мариан Иванов /

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че в ОбС – Разград е постъпило съобщение  от  Административен съд Разград, че с Определение №45 от 21.05. 2018 година по Административно дело № 39 от 2018 година е оставена без разглеждане жалбата на Фондация „Четири лапи“ – София против Решение № 491 по Протокол № 36 от проведено на 26.01. 2018 г. заседание на Общински съвет Разград, с което е потвърдено Решение № 473 от 21.12. 2017 г. на Общински съвет Разград и производството по делото е прекратено.

 Определението подлежи на обжалване през Върховния административен съд и не е влязло в законна сила.

 Председател:  Стоян НЕНЧЕВ

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че в ОбС – Разград е постъпило съобщение  от  Административен съд Разград, че Решение № 16 от 19.03. 2018 г. по Административно дело №8/2018 г., с което е отменен  чл.13, т.8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015 – 2019 г. е влязло в законна сила.

Председател:  Стоян НЕНЧЕВ

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че в ОбС – Разград е постъпило съобщение  от  Административен съд Разград, че е образувано административно дело № 79/2018 г. по протест на Окръжна прокуратура Разград с искане да бъде отменена като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 44, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., приета с решение № 272 по протокол №19/22.12. 2016 г. на Общински съвет Разград.

 

Председател:   Стоян НЕНЧЕВ

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019 г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че в ОбС – Разград е постъпило съобщение по Административно дело на Административен съд Разград, както следва:

По адм. Дело № 8/2018 г. – С Решение №16 от 19.03. 2018 година Административният съд е отменил чл.13, т.8 от  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015 – 2019 г. Решението не е влязло в сила.

Председател: Стоян НЕНЧЕВ

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че в ОбС – Разград е постъпило съобщение  от  Административен съд Разград, че Определение №3 от 17.01. 2018 година по Административно дело № 9 от 2018 година, с което жалбата на Деяна Иванова Колева от гр. Разград против Решение № 474 по протокол № 35/21.12. 2017 година е оставена без разглеждане, и производството по делото е прекратено е влязло в законна сила.

Председател:  Стоян НЕНЧЕВ

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че в ОбС – Разград е постъпило съобщение и акт на  Административен съд Разград, както следва:

Съобщение за образувано  адм. Дело № 39/ 2018 г., и   жалба на Фондация „Четири лапи“ гр. София  против Решение № 491/26.01. 2018 година на Общински съвет Разград, с което е дадено съгласие  за прехвърляне на Община Пазарджик чрез дарение на две лъвчета, родени на 08.09. 2017 година в Зоокът - Разград, притежаващи паспорти № BGO1VP253393 и № BG O1VP253394.

 

Председател: Стоян НЕНЧЕВ

ОБЯВЛЕНИЯ

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че в ОбС – Разград са постъпили съобщения и актове на  Административен съд Разград, както следва:

1.   Съобщение по адм. Дело №187/ 2017 г., че  Определение №6 от 22.01. 2018 година, с което  Административният съд е оставил без разглеждане жалбата на Кмета на Община Разград против Решение №448 по Протокол №33 от 23.11. 2017 г. на Общински съвет Разград и е прекратил  производството по делото е влязло в сила.

2.     Съобщение по адм. Дело №1/2018 г. , че  Определение №7 от 22.01. 2018 година, с което Административният съд е оставил без разглеждане жалбата на Фондация „Четири лапи“ – София против Решение № 473 по Протокол № 35 от 21.12. 2017 година и е прекратил производството по делото е влязло в сила.

Председател:  Стоян НЕНЧЕВ

ОБЯВЛЕНИЯ

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че в ОбС – Разград са постъпили жалби против решения на Общински съвет Разград и съобщения и актове на  Административен съд Разград, както следва:

1.     По адм. Дело № 168/2017 г. – С Решение №87 от 18.01. 2018 година Административният съд е отменил чл.25, от  Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. Решението не е влязло в сила.

2.     По адм. Дело №187/ 2017 г. –  С Определение №6 от 22.01. 2018 година Административният съд е оставил без разглеждане жалбата на Кмета на Община Разград против Решение №448 по Протокол №33 от 23.11. 2017 г. на Общински съвет Разград и е прекратил  производството по делото. Определението не е влязло в сила.

3.     По адм. Дело №1/2018 г. – С Определение №7 от 22.01. 2018 година

Административният съд е оставил без разглеждане жалбата на Фондация „Четири лапи“ – София против Решение № 473 по Протокол № 35 от 21.12. 2017 година и е прекратил производството по делото. Определението не е влязло в сила.

4.     По адм. Дело №9/2018 г. – С Определение №3 от 17.01. 2018 година Административният съд е оставил без разглеждане Жалбата на Деяна Иванова Колева против Решение № 474 по Протокол № 35/21.12. 2017 година на Общински съвет Разград. Определението не е влязло в сила.

  Председател: Стоян НЕНЧЕВ

ОБЯВЛЕНИЯ

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че в ОбС – Разград са постъпили жалби против решения на Общински съвет Разград от Административен съд Разград:

1.     По адм. Дело № 187/2017 г. – Жалба от Кмета на Община Разград против  Решение № 448 по Протокол №33 от проведено на 23.11. 2017 г. заседание на Общински съвет Разград;

2.     По адм. Дело №1/ 2018 г. – Жалба от Марина Иванова Иванова, Управител на Фондация „Четири лапи“ против Решение №473 по Протокол № 35 от проведено на 21.12. 2017 г. заседание на Общински съвет Разград;

3.     По адм. Дело №9/2018 г. – Жалба от Деяна Иванова Колева против Решение №474 по Протокол № 35 от проведено на 21.12. 2017 г. заседание на Общински съвет Разград;

4.     По адм. Дело №8/2018 г. – Протест на Окръжна прокуратура Разград за отмяна на чл.13, т.8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015 – 2019 г.

  Председател: Стоян НЕНЧЕВ

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че в ОбС – Разград е постъпило оспорване от Областния управител на Област Разград на Решение № 473 по Протокол № 35 от проведено на 21.12. 2017 г. заседание на Общински съвет Разград.

 Оспореното Решение ще бъде разгледано на сесия на Общински съвет Разград, насрочена за 26.01. 2018 година.

  Председател: Стоян НЕНЧЕВ

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ 08.12.2017 Г.

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, за влязло в сила Решение № 71 от 16.11. 2017 г. по административно дело 125/2017, на Административен съд – Разград. Съдът 

ОТМЕНЯ  чл.15, ал.2, ал.3 и ал.4, чл.35, ал.7, чл.42а, чл.51а, чл.51б, чл.51в, чл.51г, чл.51д, чл.53, ал.3, чл.55, ал.3, чл.57, чл.58а, чл.59, чл.84, ал.2 и чл.88,т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015 – 2019 г., приети с Решение №272 по Протокол № 19 от 22.12. 2016 г. на Общински съвет Разград.

Председател:  Стоян Ненчев

ОБЯВЛЕНИЕ от 16.11.2017г. 

Уважаеми жители на Община Разград,

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че във връзка с протест на прокурор от Окръжна прокуратура  – Разград срещу Чл. 25 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост е образувано  Административно дело №168/2017г.  по описа на Административен съд – Разград.

 

ОБЯВЛЕНИЕ от 01.08.2017г.

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че във връзка с постъпили жалби от общинските съветници Милена Дачева Орешкова и Веселин Валентинов Спасов срещу Решение № 363 по Протокол № 27 от проведено заседание на Общински съвет Разград са образувани дела №115 и 116 по описа на Административен съд -  Разград.

Във връзка с гореизложеното ви уведомявам, че Разградски административен съд ОПРЕДЕЛИ, че ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на Милена Дачева Орешкова и Веселин Валентинов Спасов.

ОБЯВЛЕНИЕ от 06.07.2017

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че е прекратено производството по адм. дело № 45/2017г. по описа на Административен съд – Разград, образувано по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Разград срещу разпоредби от Наредба №27 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Разград.

Уведомявам ви за насрочено за 19.09.2017г. адм.дело № 104/2017г., образувано по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Разград с искане да бъде отменен Чл.11 от Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Разград.

Председател: Надежда Радославова

У В Е Д О М Л Е Н И Е по чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс

Получено е Предложение от Г-жа Недка Петрова – Прокурор в Районна прокуратура, град Разград, която в резултат на извършена проверка относно законосъобразността на задължения, произтичащи от разпоредбите на чл.17, ал.5, чл. 24а, ал.10 и ал.11, респективно чл.24, ал. 1-8 и чл. 24г от Закона за автомобилните превози е установила, че с Решение № 450 по Протокол № 29 от 20 май 2002 година, Общински съвет е определил броя на таксиметровите автомобили за Община Разград, без да са определени условията и реда за разпределението им между превозвачите, съобразно изискванията на чл. 24а, ал.10 от Закона за автомобилните превози и на основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ Общински съвет Разград уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт относно определяне на ред и условия за разпределение на общия брой автомобили между превозвачите, както следва:

 1. Утвърждава Ред и условия за разпределение на общия брой автомобили между превозвачите, както следва:

1.1. Разрешението за извършване на таксиметров превоз и холограма се издават от Кмета на община Разград или упълномощено от него лице за всеки отделен автомобил, отговарящ на Закона за автомобилните превози, Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници и условията за таксиметров превоз на пътници въз основа на заявление от превозвача, придружено с нужните документи по чл. 24, ал. 2 от Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници.

1.2. Превозвачът кандидатства за получаване на ново разрешение по общият ред не по късно от 30 календарни дни преди изтичане на срока на неговата валидност.

1.3. Максималния брой автомобили за един превозвач на територията на Община Разград не може да превишава 55 автомобила. Издаване на ново разрешение за таксиметров превоз се извършва при наличие на незает брой на работещите таксиметрови автомобили от определения такъв. След достигане на максималния брой автомобили, работещи на територията на Община Разград, място се освобождава при следните хипотези:

1.3.1 Кметът на общината отнема разрешението:

а) В случай, че отпаднат основанията за издаването му;

б) Когато се установи, че е издадено въз основа на неистински или документ с невярно съдържание;

в) При отнемане на лиценз, издаден от министъра на транспорта или при заличаване на регистрацията;

1.3.2 Действието на разрешението се прекратява в деня когато:

а) Притежателят му го върне в общината;

б)Превозвачът прекрати дейността си;

в) Изтече срока, за което е издадено;

1.4. Разрешение за освободено място (брой автомобил) се издава на първия превозвач, подал заявление в Община Разград по реда на Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници.

1.5. При освобождаване на място се уведомява превозвача, подал най-рано своето заявление и не получил разрешение за таксиметров превоз като в случай, че някой от документите му са с изтекъл срок на валидност, заявителят ще бъде уведомен за необходимостта да представи валидни документи.

1.6. В 5 (пет) дневен срок от получаване на уведомлението по т. 1.3., превозвачът е длъжен да предостави изискуемите документи, които следва да са валидни към датата на представянето им.

1.7. При неподаване в Община Разград в 5 (пет) дневен срок на валидни документи в съответствие с т. 1.4 разрешението получава следващия, подал в общината изрядни документи по Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници.

1.8. Смяна на автомобил и/или промяна на регистрационен номер при издадено вече разрешение е допустимо при подмяна на автомобил поради изтичане на удостоверението за техническа изправност, продажба или подмяна на амортизирано МПС и замяната му с ново или пререгистрация на превозно средство. В този случай издаденото Разрешение и прилежащия към него холограмен стикер се анулират и унищожават от длъжностно лице на Община Разград, като на тяхно място се издават нови при запазване на срока на старото Разрешение. Промяната се нанася от длъжностно лице в Община Разград в регистъра, при представяне на следните документи:

а) Списък към Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз;

б) Заверени от превозвача копия на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил;

в) Копия от удостоверенията „Водач на лек таксиметров автомобил”;

1.9. Когато водач извършва таксиметров превоз от името на регистриран превозвач, но за своя сметка, в разрешението задължително се вписват данните на водача.

1.9.1. Промяна на водача, когато той извършва дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка, се отразява върху издаденото на превозвача Разрешение за извършване на таксиметров превоз като се задрасква името на водача и на негово място се изписват имената на новия водач. Промяната се нанася от длъжностно лице в Община Разград, което поставя подпис и печат за направените корекции, след представяне на следните документи:

а) Копия от удостоверенията „Водач на лек таксиметров автомобил”;

На основание чл.69, ал.1, т.1 и т.3 от АПК заинтересованите лица в производството по издаване на общия административен акт могат да участват чрез писмени предложения и възражения, подавани в срок от един месец, от деня на увeдомяването и чрез участие в заседания на постоянните комисии на Общински съвет Разград, обявени по надлежния ред.

На основание чл.68 от АПК определя правото на достъп на заинтересованите лица до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, да се осъществява от Председателя на ПК по устройство на територията и транспорт на общината.

Лице за контакти:

Божинел Христов - 0887208778

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /НАДЕЖДА РАДОСЛАВОВА/

ОБЯВЛЕНИЕ от 05.06.2017

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че във връзка с протест на прокурор от Окръжна прокуратура  – Разград срещу разпоредби от Наредба № 14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разград е образувано  Административно дело №89/2017г.  по описа на Административен съд – Разград.

Председател: Надежда Радославова

ОБЯВЛЕНИЕ от 18.04.2017

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че във връзка с протест на прокурор от Окръжна прокуратура  – Разград срещу разпоредби от Наредба № 27 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Разград е образувано  Административно дело №45/2017г.  по описа на Административен съд – Разград.

Председател: Надежда Радославова

ОБЯВЛЕНИЕ oт 28.03.2017г.

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че в ОбС – Разград е постъпил  протест на прокурор от Окръжна прокуратура  – Разград срещу разпоредби от Наредба № 27 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Разград.

Председател: Надежда Радославова

У В Е Д О М Л Е Н И Е по чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс

Във връзка с настъпила необходимост от промяна в маршрутните разписания на част от автобусните линии от общинската транспортна схема в резултат на непрекъснатото намаляване на пътникопотока, а по някои автобусни линии и липсата на такъв и на основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ Общински съвет Разград уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт относно утвърждаване на изменения в маршрутните разписания на автобусни линии от общинската транспортна схема, както следва:

В Маршрутно разписание МР № 13102 на основна градска линия № 2 се правят следните изменения:

 • Курсовете с час на тръгване в 07:00 ч., 08:05 ч., 09:45 ч., 14:10 ч. и 18:40 ч. от сп.„Биовет“ се изменят съответно на - 06:55 ч., 07:55 ч., 08:40 ч., 14:30 ч. и 18:20 ч. от сп.„Биовет“;
 • Курсовете с час на тръгване в 07:25 ч.,07:55 ч., 08:40 ч., 10:20 ч., 14:35 ч., 18:15 ч., 19:10 ч. и 20:50 ч. от сп. „ж.п.Гара“ се изменят съответно на - 07:30 ч., 07:50 ч., 08:20 ч., 09:10 ч., 14:55 ч., 18:00 ч., 19:00 ч. и 21:00ч. от сп.„ж.п.Гара“.

В Маршрутно разписание МР № 13103 на основна градска линия № 3 се прави следното изменение:

 • · курсът с час на тръгване от сп.„Биовет/Балканфарма“ в 06:40 ч. се изменя съответно на 07:00 ч. от сп.„Биовет/Балканфарма“ .

В Маршрутно разписание МР № 13108 на основна градска линия № 8 се прави следното изменение:

 • · курсът с час на тръгване в 17:15 ч. от сп.„Автогара“ - отпада.

В Маршрутно разписание МР № 13201 на междуселищна автобусна линия Разград – Гецово /изпълнява се целогодишно в делнични дни/ се правят следните изменения:

 • · за курсовете с час на тръгване в 06:42 ч., 07:27 ч., 08:02 ч., 14:12 ч. и 17:37 се изменя началната спирка на тръгване от АГ - Разград на сп. „Автогара - Разград“;
 • · курсовете с час на тръгване в 18:45 ч. от с.Гецово и 19:30 ч. от АГ „Разград“ – отпадат.

В Маршрутно разписание МР № 13202 на междуселищна автобусна линия Разград – Гецово /изпълнява се целогодишно в почивни и празнични дни/ се правят следните изменения:

 • · курсовете с час на тръгване в 07:00 ч., 10:15 ч., 17:30 ч. и 20:15 ч. от АГ „Разград“ – отпадат;
 • · курсът с час на тръгване в 11:45 ч. от АГ-Разград се изменя съответно на – 11:30 ч. от АГ-Разград;
 • · курсовете с час на тръгване в 10:30 ч., 17:45 ч., 18:45 ч. и 20:30 ч. от с.Гецово – отпадат;
 • · курсът с час на тръгване от с.Гецово в 07:15 ч. се изменя съответно на – 07:00 ч. от с.Гецово.

Маршрутно разписание МР № 13203 на междуселищна автобусна линия Разград – Балкански /изпълнява се целогодишно/ се отменя и се създава ново Маршрутно разписание МР 13203 на междуселищна автобусна линия Разград – Дряновец – Балкански, която ще се изпълнява целогодишно.

В Маршрутно разписание МР № 13204 на междуселищна автобусна линия Разград – с. Дянково / изпълнява се целогодишно в работни дни/ се правят следните изменения и допълнения:

 • · създават се нови курсове с час на тръгване от с.Дянково в 06:30 ч. и 16:30 ч. от АГ-Разград;
 • · курсът с час на тръгване от с.Дянково в 10:30 часа – отпада;
 • · курсовете с час на тръгване от АГ-Разград в 14:00 ч., 16:30 ч. и 18:00 ч. ще се изпълняват в периода от 15 септември до 30 юни;
 • · курсовете с час на тръгване от с.Дянково в 14:30 ч. и 18:30 ч. ще се изпълняват в периода от 15 септември до 30 юни.

В Маршрутно разписание МР № 13205 на междуселищна автобусна линия Разград – с. Дянково /изпълнява се целогодишно в почивни и празнични дни/ се правят следните изменения и допълнения:

 • · създават се нови курсове с час на тръгване, както следва - от с.Дянково в 07:00 ч. и от АГ-Разград в 17:00 ч.;
 • · курсът с час на тръгване от с.Дянково в 10:30 ч. се изменя съответно на 08:30 ч. от с.Дянково;

Маршрутно разписание МР № 13206 по междуселищна автобусна линия Разград –Дянково /през Диамант/ – отпада.

В Маршрутно разписание МР № 13208 на междуселищна автобусна линия Разград – с. Мортагоново /изпълнява се целогодишно/ се прави следното изменение:

 • · курсът с час на тръгване от АГ – Разград в 19:30 ч. се изменя съответно на 19:00 ч. от АГ – Разград;

В Маршрутно разписание МР № 13210 на междуселищна автобусна линия Разград – с. Радинград /изпълнява се целогодишно/ се прави следното изменение:

 • · курсовете с час на тръгване от АГ-Разград в 08:10 ч. и от с.Радинград в 08:25 ч. – отпадат.

В Маршрутно разписание МР № 13211 на междуселищна автобусна линия Разград – с. Раковски /изпълнява се целогодишно в работни дни/ се правят следните изменения:

 • · курсът с час на тръгване от АГ-Разград в 06:30 ч. се изменя съответно на 06:00 ч. от АГ-Разград;
 • · курсът с час на тръгване от с.Раковски в 07:00 ч. се изменя съответно на 06:30 ч. от с.Раковски;
 • · курсовете с час на тръгване от АГ-Разград в 08:30 ч., 10:30 ч., 12:00 ч., 15:30 ч. и 19:30 ч. – отпадат;
 • · курсовете с час на тръгване от с.Раковски в 09:00 ч., 11:00 ч., 12:30 ч., 16:00 ч. и 20:00 ч. – отпадат.

Маршрутно разписание МР № 13213 на междуселищна автобусна линия Разград – с. Недоклан - с. Ясеновец - с. Черковна /изпълнява се целогодишно/ се отменя и се създава ново Маршрутно разписание МР 13213 на междуселищна автобусна линия Разград – с.Недоклан – с.Ясеновец, която ще се изпълнява целогодишно.

На основание чл.69, ал.1, т.1 и т.3 от АПК заинтересованите лица в производството по издаване на общия административен акт могат да участват чрез писмени предложения и възражения, подавани в срок от един месец от деня на увeдомяването и чрез участие в заседания на постоянните комисии на Общински съвет Разград, обявени по надлежния ред.

На основание чл.68 от АПК определя правото на достъп на заинтересованите лица до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, да се осъществява от отдел „Контрол по строителството, обществен ред и охрана и транспорт“ на Община Разград.

Лице за контакти:

Станимир Стоянов – гл.експерт „Транспорт“ – стая 601, тел. 084618257.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /НАДЕЖДА РАДОСЛАВОВА/

ОБЯВЛЕНИЕ от 13.02.2017

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам за влязло в сила Определение №7 от 19.01.2017г., постановено от Административен съд – Разград по Административно дело №5/2017г. Съдът

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на Стоян Димитров Ненчев против чл.13, т.4; чл.15, ал.2,3, и 4; чл.34, ал.7; чл.42а; чл.44,ал.2 и 5; чл.51а, 51б, 51в, 51г, 51д; чл.53, ал.3; чл.54, ал.4 и 5, чл.55, ал.3; чл.56; чл.58а; чл.59, чл.84, ал.2 и чл.88, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2015 – 2019 година, изменени с Решение №272 от 22.12.2016г. на Общински съвет – Разград.

Председател: Надежда Радославова

ОБЯВЛЕНИЕ от 02.02.2017

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам , че с влязло в сила Определение № 115/29.11.2016г., постановено от Административен съд – гр.Разград по Административно дело №179/2016г. съдът:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „РОТОКАС” ООД срещу т.2 от Решение № 236 по протокол №17 от 11.11.2016г. на Общински съвет – Разград.

Председател: Надежда Радославова

ОБЯВЛЕНИЕ от 26.01.2017г.

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че е постъпила жалба от Стоян Димитров Ненчев против Решение № 272, взето от Общински съвет – Разград на заседанието му, проведено на 22.12.2016г., с което е изменен Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г. Въз основа на жалбата е образувано Административно дело № 5/2017г. по описа на Административен съд – Разград.

Председател: Надежда Радославова

ОБЯВЛЕНИЕ от 05.01.2017

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам , че с влязло в сила Определение от съдебно заседание от 13.12.2016г., постановено от Административен съд – Разград по Административно дело №120/2016г.:

Бе прекратено производството по Административно дело № 120/2016г поради оттегляне на протеста.

Председател: Надежда Радославова

ОБЯВЛЕНИЕ от 12.12.2016г.

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че във връзка с жалба на „РОТОКАС” ООД срещу т.2 от Решение №236 по протокол №17 от 11.11.2016 г. , е образувано  Административно дело №179/2016г.  по описа на Административен съд – Разград.

Председател: Надежда Радославова

ОБЯВЛЕНИЕ 04.10.2016г. На Председателя на ОбС – Разград

Уважаеми жители на Община Разград,

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че с влязло в сила решение №44/11.08.2015г. по Административно дело №74/2015, Административен съд – гр.Разград.

ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ точки 2, 5, 6, 10, 16, 24 и 30 от решение № 501 по протокол № 35 от 27.12. 2013г. на Общински съвет Разград.

Председател: / Надежда Радославова/

ОБЯВЛЕНИЕ От 30.09.2016г. На Председателя на ОбС - Разград

Уважаеми жители на Община Разград,

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че с  влязло в сила Определение № 72/25.08.2016г. по Административно дело №106/2016 г. постановено от Административен съд – гр.Разград.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на Елка Александрова Неделчева, Стоян Димитров Ненчев, Джипо Николов Джипов, д-р Красимир Петров Петров, Петя Ангелова Петкова, Янка Трифонова Георгиева, Митко Иванов Ханчев, Веселин Валентинов Спасов, Иво Борисов Димитров, Илия Христов Илиев и Таня Петрова Тодорова, всички от град Разград против решения №№ 156-173 по протокол №13/22.07.2016г. на Общински съвет – Разград.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №106/2016г. на основание чл.159, т.1 и т.4 от АПК.

Председател: / Надежда Радославова/

БЯВЛЕНИЕ От 15.09.2016г. На Председателя на ОбС – Разград

Уважаеми жители на Община Разград,

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че по протест на прокурор от Окръжна прокуратура  – Разград, с искане да бъде отменен чл.14, ал.4, предложение 1 и предложение 4 от наредба №18 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности  и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Разград е образувано Административно дело №120/2016г. от Административен съд – Разград и е насрочено 18.10. 2016 г. в 10.45 часа.

Председател:/ Надежда Радославова/

УВЕДОМЛЕНИЕ от 15.08.2016 г. На Председателя на ОбС - Разград

Уважаеми жители на Община Разград,

Уведомявам ви, че чрез Общински съвет - Разград до Административен съд – Разград е постъпила жалба с вх.№ 414 от 04.08.2016 г. на група общински съветници срещу „ всички решения от №1 до №17”, приети на заседание на Общински съвет – Разград, проведено на 22.07.2016 година.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА, уведомявам, че с влязло в сила Решение № 24 от 04.07. 2016 г. по административно дело 34/2016, на Административен съд – Разград се ОТМЕНЯ ЧЛ.57, Т.9 от Наредба №14 за определяне и администриране на местните данъци и такси и цени на услугите на територията на Община Разград, в редакцията, приета с Решение №846 от 28.12. 2010 г. по Протокол № 46 на Общински съвет Разград.

Председател: Надежда Радославова

ОБЯВЛЕНИЕ от 22.07.2016г.

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че с влязло в сила Решение № 24 от 4.07.2016г. по Административно дело № 34/2016г. Административен съд – град Разград.

ОТМЕНЯ чл.57, т.9 от Наредба №14 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разград, в редакцията, приета с Решение №846 от 28.12.2010г. по Протокол №46 на Общински съвет Разград.

Председател: Надежда Радославова

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка чл.8 и чл.37, ал.3 от Закон за нормативните актове уведомявам, че с влязло в сила решение на 10.03.2016г. Решение 22 от 29.04.2015г. по административно дело 24/2015, на Административен съд – Разград се отменя като незаконосъобразна частично разпоредбата на ал.2 на чл.16б и чл.16в от Наредба №14 за определяне и администриране на местните данъци и такси и цени на услугите на територията на Община Разград, приети с Решение №700, статия 4, по Протокол от заседание на ОбС – Разград от 29.12.2014 година.

Председател: Надежда Радославова 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомявам Ви, че към Общински съвет – Разград е отправен Протест от Окръжна прокуратура – Разград, относно чл. 19, ал.1, т.1 и т.2, пр.2 от Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Разград, приета с Решение №129 по Протокол № 9 от 31.05.2004 г. на Общински съвет – Разград, който е изпратен по компетентност на Административен съд-Разград.

Председател: П / Не се чете/

/ Надежда Радославова/

bzlogo oic radiorz logo 167x38 easypay e paybaner SO Card 03 integriran plan mlsp

logo bottom

location iconОбщина Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А

phone icon  (084) 660 091
phone icon  obshtina@razgrad.bg

off canvas logo